Raad van State Den Haag: Zitting zendmast Nieuwkoop. (Update met getuigenverklaringen)

zondag, 31 juli 2011 - Categorie: Juridische Informatie

De op 31 juli 2011 toegevoegde getuigenverklaringen vindt u onderaan de pleitnota.

Gerelateerd berichten:
Veel%20gestelde%20vragen/5163 (Pleitnota en Conclusie van Repliek Rechtbank Den Haag)
Juridische%20Informatie/5385 (Uitspraak Rechtbank Den Haag)
Juridische%20Informatie/5530 (Motivering hoger beroepschrift Raad van State)
Juridische%20Informatie/5648 (Conclusie van Repliek in Hoger Beroep Raad van State)

Bij de Raad van State in Den Haag vond op 27 juli 2011 een zitting plaats over de zendmast te Nieuwkoop die KPN wil plaatsen op geringe afstand van het basisscholencomplex.

Opmerkelijk bij de zitting; KPN en de gemeente beriepen zich op formele gronden waarom de bouwvergunning terecht afgegeven zou zijn, terwijl de gemachtigde namens de eisers een beroep deed op het voorzorgsbeginsel en benadrukte dat bij de rechtsgang alle belangen, dus ook gezondheidsbelangen, een rol dienden te spelen bij de besluitvorming, hetgeen tot nog toe niet gebeurd was.

Onderstaand het pleidooi gehouden namens eisers:


PLEITNOTA HOGER BEROEP

Graag willen wij gebruik maken van de door u geboden gelegenheid om, nogmaals, te bepleiten dat de omstreden telecommunicatiemast niet op de vergunde plaats nabij het basisscholencomplex wordt geplaatst.

Wij zullen daarbij niet in een herhaling pogen te verzanden. Wij gaan er vanuit dat de u overhandigde stukken, zoals bij een ieder weldenkend mens, zullen zijn beklijfd. De consistente en zorgelijke inhoud van de vele ingebrachte wetenschappelijke rapporten en ervaringsverhalen geeft daar immers alle aanleiding toe.

Wel zullen wij straks in vogelvlucht nog eens uiteenzetten waarom wij van oordeel zijn dat u o.b.v. onder andere het voorzorgsbeginsel moet ingrijpen. Ondanks het feit dat de Gezondheidsraad de gemeente Nieuwkoop een brede rug heeft geboden om zich achter te verschuilen. En ondanks de blootstellingslimieten van de ICNIRP.

Deze blootstellingslimieten, onder verantwoordelijkheid van de ICNIRP, een particuliere organisatie, tot stand gekomen, hebben slechts beschermende werking voor zover het de thermische werking van de elektromagnetische straling van een telecommunicatiemast betreft. En dan nog slechts de thermische werking van een blootstelling van gezonde volwassenen aan elektromagnetische straling die ongepulst is en slechts 6 minuten duurt. De bestraling door de bestreden telecommunicatiemast is echter zowel gepulst als volcontinu, en gaat niet voorbij aan zieken, ouderen of kinderen!

De athermische effecten van elektromagnetische straling, waarvan blijkt uit de vele u in deze procedure reeds overhandigde wetenschappelijke rapporten, hebben bij de totstandkoming van de blootstellingslimieten verder geen enkele rol gespeeld. Het zijn echter met name deze effecten die verantwoordelijk zijn voor de uit die rapporten naar voren komende neurodegeneratieve ziekten, als Alzheimer, Parkinson, ADD, ADHD, ernstige ziekten aan het centraal zenuwgestel, gentoxiteit, het openen van de bloed brein barrière, allerlei vormen van kanker als strottenhoofd-, speekselklier-, gehoorzenuw-, en borstkanker, leukemie, hersentumoren, aantastingen van het immuniteitssysteem, celproliferatie en celstress, het afsterven van neuronen, versnelde celdeling in de hersenen, hartritmestoornissen, spier- en gewrichtsklachten, slaapstoornissen, concentratieproblemen, oorsuizen, vertroebeld zicht, toename van klachten van depressieve aard, afname gedurende de avond van het melatonine- en overdag van het serotoninegehalte, etc.etc.

Het ICNIRP zelf heeft toegegeven dat de blootstellingslimieten geen veiligheid bieden tegen deze athermische effecten.

Deze blootstellingslimieten hebben een dubieuze defensieachtergrond, zijn vervolgens gretig door de telecommunicatie-industrie geadopteerd, en beschermen dus niet tegen biologische, neurologische, cellulaire en carcinogene effecten van elektromagnetische straling van telecommunicatiemasten.

Zij dienen echter toch als schaamlap voor de Gezondheidsraad om zich achter te verschuilen met haar gezondheidsclaims in relatie tot dit dossier. En indirect heeft uw Afdeling deze blootstellingslimieten omarmd door u tot op heden onomwonden achter de standpunten van de Gezondheidsraad te scharen.

Het ICNIRP, de ''fabrikant'' van de blootstellingslimieten, is evenwel geenszins een instantie met enigerlei mate van autoriteit op het terrein van gezondheidskundige afwegingen. De Gezondheidsraad, met in haar kielzog de Commissie Elektromagnetische Velden, en de Beraadsgroep Straling en Gezondheid, zou dat manco moeten verhelpen door het valideren van de beveiligende werking van de blootstellingslimieten. Zou! Onder haar gelederen bevinden zich evenwel mensen die eveneens deel uitmaken van de gelederen van de ICNIRP, zoals de heren Van Rongen en Verschaeve, zodat het ondenkbaar is dat het valideren van de ICNIRP-blootstellingslimieten onafhankelijk en integer geschiedt. Het afwijzen van de beveiligende werking van de blootstellingslimieten kan immers bezwaarlijk verwacht worden van hen die bij de totstandkoming daarvan een rol hebben gespeeld. De heer Verschaeve heeft overigens in een ander verband juist laten blijken dat hij de gevaarlijke uitwerking van elektromagnetische straling, in het bijzonder in relatie tot kinderen, onderstreept. De gezondheidsclaim van de Gezondheidsraad klinkt met dit alles niet overtuigend. Dat laat zich nog meer gevoelen als men de bijzondere positie van de heer Brussaard als lid van de Gezondheidsraad nader onder de loep neemt.

De heer Brussaard is namelijk niet alleen lid van de Gezondheidsraad maar daarnaast onder andere directeur-eigenaar van het bedrijf Radicom B.V., een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met het adviseren van het bedrijfsleven op het gebied van systemen voor mobiele communicatie. Van 1968-1974 is de heer Brussaard werkzaam geweest voor PTT Research, de voorloper van de derde-belanghebbende in deze procedure KPN (Research). In het kader van onze eerder ingebrachte opmerkingen over de defensie-achtergrond van de blootstellingslimieten mag ook niet onvermeld blijven dat de heer Brussaard van 1966-1968 bij de Koninklijke Luchtmacht onder andere verantwoordelijk was voor ''elektronische oorlogsvoering''. De heer Brussaard is verder voorzitter geweest van Working Party 3J van de International Telecommunications Union. Uit de bijgevoegde stukken inzake Radicom B.V. blijkt tenslotte van het gegeven dat tot de klantenkring van dat bedrijf diverse telecommunicatiebedrijven behoren als T-Mobile, Telfort, Vodafone, maar ook KPN Research en KPN Mobile, de derde-belanghebbende in deze procedure. Zijn curriculum vitae kan nimmer leiden tot een onafhankelijke bijdrage aan de Gezondheidsraad, en brengt de integriteit van de adviezen van de Gezondheidsraad nog verder in het gedrang.

De reputatie van de Gezondheidsraad is er overigens toch al niet eentje die reden geeft tot een onwrikbaar vertrouwen. Wij verwijzen nogmaals naar het onverkwikkelijke vasthouden aan de gezondheidsclaims in de tabaks-, kwik-amalgaam, en asbestdossiers alsmede in het verarmd uraniumdossier. En zeer recent nog de ommezwaai ten aanzien van de gezondheidsproblematiek van hoogspanningsleidingen. Waar tot voor kort geen gezondheidsrisico’s verondersteld werden als men nabij dergelijke leidingen woont, worden binnenkort mensen die zeer nabij hoogspanningsleidingen wonen uitgekocht. Het Ministerie van VROM verlaagde in 2005 omzichtig de blootstellingsnorm van 100 mT tot 0,4 mT, terwijl de Gezondheidsraad nog niet zo heel lang geleden een blootstellingsnorm van 125 mT adviseerde aan de regering.

Moeten deze fouten een onvergeeflijk vervolg krijgen? Een nieuwe fout, maar dan met nog veel grotere consequenties.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, evenals de Gezondheidsraad, adviseur van onze overheid, heeft al afstand genomen van de gezondheidsclaim van de Gezondheidsraad door in het dossier ''elektromagnetische straling'' te spreken van een ''fysiek veiligheidsrisico'' waarop actief het voorzorgsbeginsel toegepast dient te worden.

Daarvoor is niet alleen alle reden vanwege de vele wetenschappelijke rapporten die duidelijk demonstreren dat de elektromagnetische straling van een telecommunicatiemast binnen een straal van 400-500 meter grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt, maar ook omdat de Gezondheidsraad, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het namens KPN als bijlage 3 bij de memorie van 22 maart 2011 bijgevoegde persbericht van de Gezondheidsraad, veel gewicht toekent aan het zogeheten COFAM II-onderzoek, dat met de in het COFAM I-onderzoek nog geconstateerde cognitieve gezondheidsklachten als gevolg van blootstelling aan een geringe dosis elektromagnetische straling, naar verluidt korte metten zou hebben gemaakt. Wij hebben al eerder in deze procedure aangegeven dat het COFAM II-onderzoek de gastheer van dat onderzoek, Zürich, er toe bracht de UMTS-uitrol te stoppen, terwijl diverse deelnemers als Meier en Fürrer, aangaven wel degelijk klachten te hebben ondervonden als gevolg van de elektromagnetische testen.

Wij hebben u reeds in eerdere instantie een verklaring toegezonden van de heer Zwamborn, de onderzoeksleider van het COFAM I-onderzoek, waarin deze aangeeft nog steeds volledig achter de onderzoekresultaten van het COFAM I-onderzoek te staan. Dat onderzoek bracht dus gezondheidsklachten aan het licht bij een reeds geringe stralingsblootstelling! De heer Zwamborn geeft in de verklaring tevens aan dat het voor de Gezondheidsraad zo wezenlijke COFAM II-onderzoek als replica-onderzoek gediskwalificeerd dient te worden. Er is immers wetenschappelijk geen sprake van een replica-onderzoek.

Wij hebben de heer prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven op de Faculteit Electrical Engineering, met als leerstoelgebied “Elektromagnetische Velden en Gezondheid”, ook bereid gevonden ter zake te getuigen en zouden het bijzonder op prijs stellen indien u hem in de gelegenheid stelt zijn schriftelijke verklaring mondeling toe te lichten.

In aanvulling op de vele rapporten die wij in de aanloop naar deze zitting in de onderhavige procedure hebben ingebracht, en welke gewag maken van de ernstige risico’s van elektromagnetische straling zoals afkomstig van telecommunicatiemasten, willen wij u ter zake de recente ontwikkelingen niet onthouden:

* Op 6 mei 2011 heeft de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken van de Raad van Europa, onder voorzitterschap van Jean Huss, een, unaniem goedgekeurd, rapport gepubliceerd waarin de lidstaten o.a. worden opgeroepen tot:

- het onmiddellijk toepassen van het voorzorgsbeginsel (b.v. door het toepassen van het ALARA-principe, inhoudend dat de elektromagnetische straling as low as reasonably achievable dient te zijn);
- het verlagen van de stralingsbelasting van de bevolking;
- het verlagen van de blootstellingslimieten;
- het voorzorgsbeginsel met name in acht nemen ten aanzien van kwetsbare groepen als jongeren en kinderen;
- het niet toelaten van GSM’s, DECT-telefoons, WIFI/WLAN draadloos internet in klaslokalen en scholen;
- het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

De Commissie geeft aan dat “there is sufficient evidence of potentially harmful effects of electromagnetic fields on fauna, flora and human health to react and to guard against potentially environmental and health hazards.”

• Op een conferentie in Turkije hebben wetenschappers uit Rusland, Israël en Oostenrijk op 23 mei 2011 hun studieresultaten gepresenteerd: elektromagnetische straling veroorzaakt DNA-breuken, een verslechtering van de hersenfuncties en een afname van de zaadcellen. Professor Wilhelm Mosgoeller van de Medische Universiteit van Wenen concludeert: “This work provides a warning signal to all of us. The evidence justifies precautionary measures to reduce the risks for every one of us.”

• In de International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery van 5 april 2011 constateren Chinese onderzoekers een met factor 7 – 13 verhoogde incidentie van speekselklierkanker bij mensen die hun mobieltje vaak en langdurig gebruiken.

• In Radioekologiya, 2010, Vol. 50, No. 1, pp. 5-11, hebben Russische wetenschappers aangegeven dat het auto-immuunsysteem van ratten bij een blootstelling aan slechts 500 ?W/cm2 wordt aangetast.

• Wetenschappers van de National Insitutes of Health en het Brookhaven National Lab onder leiding van de vermaarde onderzoekster Nora Volkow, de hoogste gezondheidsambtenaar in de VS, hebben in het nummer van 23 februari 2011 van de Journal of the American Medical Association verslag gedaan van hun bevindingen dat elektromagnetische straling het normale functioneren van de hersenen kan verstoren. Het glucose metabolisme in de hersenen raakt door de straling verstoord. Volkow beveelt dan ook voorzorgsmaatregelen aan.

• Als bijna-uitsmijter willen wij u de ommezwaai van de World Health Organization niet onthouden. Haar International Agency for Research on Cancer heeft in een persbericht op 31 mei 2011 hoogfrequente elektromagnetische straling ingedeeld in categorie 2b, tezamen met de pesticide DDT en lood, als zijnde mogelijk kankerverwekkend. Onder meer naar aanleiding van een onrustbarende toename van gevallen van hersenkanker. Daarmee erkent de WHO thans dat dergelijke straling niet alleen thermische effecten kan hebben maar ook DNA kan beschadigen. De onderzoekers hebben zich met name gericht op hersentumoren en akoestische neuromen (tumoren aan de gehoorzenuw).
Tot dan toe heeft de WHO elk verband tussen elektromagnetische straling en gezondheidsrisico’s categorisch ontkend.

• De echte uitsmijter is de bocht van 360º die gereputeerde Dr. Annie Sasco, kankeronderzoekster aan de universiteit van Bordeaux en lid van hetzelfde IARC, maakt door aan te geven dat zij persoonlijk van mening is dat mobiele telefonie ingedeeld dient te worden in categorie 2A ''waarschijnlijk kankerverwekkend''.
In een commentaar op de beslissing van het IARC om de straling van mobiele telefonie in te delen in de klasse 2B, ''mogelijk kankerverwekkend'', gaat prof. dr. Franz Adlkofer (leider van het befaamde Reflex onderzoek) nóg verder en roept de overheid op om onverwijld de bevolking eerlijk voor te lichten. In zijn toelichting wijst Adlkofer erop dat de IARC slechts epidemiologische studies in haar besluitvorming heeft meegenomen. Volgens hem is het slechts een kwestie van tijd voordat mobiele telefonie als ronduit ''kankerverwekkend'' in de hoogste klasse 1 zal worden opgenomen.

Als de politiek het vertrouwen van de bevolking niet totaal wil verliezen dient zij nu al voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de bevolkingen en de veel te hoge emissienormen beperken tot een minimale waarde, aldus Adlkofer.

Voortbordurend op de enorme ommezwaai van de WHO: als de hoogste autoriteit op het terrein van de bescherming van de gezondheid van de wereldburgers, voor grootschalige paniek wakend en daardoor per definitie een genuanceerd en dus voorzichtig standpunt betrekkend, al waarschuwt voor de mogelijkheid dat elektromagnetische straling kanker kan genereren, is het dan niet een dure plicht het voorzorgsbeginsel toe te passen, zeker als de straling, zoals in casu, jonge schoolgaande kinderen treft. Als er immers een mogelijkheid (de straling is volgens de WHO immers (in ieder geval!) “mogelijk kankerverwekkend”) bestaat dat elektromagnetische straling de gezondheid ernstige schade toebrengt, dan is er daarmee tevens een kans daarop, en dus een aanleiding het voorzorgsbeginsel toe te passen. Wij wijzen nog maar eens op de definitie van het voorzorgsbeginsel in de Rio Declaration: “als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelen uit te stellen.”

*Tenslotte zouden wij uw Afdeling, gelet op het grote maatschappelijke belang van de onderhavige zaak, vriendelijk willen verzoeken de volgende getuigen de gelegenheid te bieden uw Afdeling vanuit hun ervaringsveld nader bij te lichten. Wij hebben deze getuigen in een recent schrijven aan uw Afdeling gemeld.

Het gaat om:
• Prof. dr. ir. Michiel Haas: schrijver van het boek “Elektrostress & Gezondheid”, eigenaar van het onderzoeks- en adviesbureau NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, en parttime Professor Materials and Sustainability bij de faculteit Civiele Techniek aan de TU-Delft, deskundige op het terrein van (de gezondheidsrisico’s van) elektromagnetische straling;
• De Heer Hans Hoppen, inspecteur van politie en hoofd recherche politie IJsselland, ervaringsdeskundige;
• De heer Hennie Tuithof: directeur van het bouwadviesbureau Alphaplan, en sedert vele jaren deskundig op het terrein van schade door elektromagnetische straling aangebracht aan met name kastanjebomen;
• De heer Drs. Jos Timmer, apotheker, die als ervaringsdeskundige wenst te getuigen;
• Ir. Frans van Velden, bouwkundig ingenieur, publicist en deskundige op het gebied van blootstelling aan elektromagnetische velden'
• De heer Henk Wever MSc., Bestuursvoorzitter Middelbaar Beroepsonderwijs, eveneens ervaringsdeskundige en tevens deskundige op het terrein van elektromagnetische straling.

Indien u hen geen gelegenheid wenst te geven hun getuigenis te doen, wil ik mijn pleitnota besluiten met enkele korte door hen en enkele anderen ingebrachte korte schriftelijke getuigenissen.

Het horen van de getuigen dan wel het voorlezen der korte verklaringen werd door de voorzitter niet toegestaan. Als reden werd gegeven dat de uitvoerige getuigenverklaringen reeds aan het dossier waren toegevoegd.
Dr. Ineke Kienhorst, klinisch psycholoog /psychotherapeut, eveneens ervaringsdeskundige heeft een schriftelijke getuigenverklaring ingeleverd, maar kon niet opgeroepen worden om ter plaatse te komen getuigen vanwege de gevolgen van EHS.
Dat geeft overigens aan dat er mensen zijn die niet eens meer kunnen komen (getuigen) om binnen de spelregels van deze rechtsstaat te functioneren.

-----------------------------------------

Onderstaand publiceren wij enkele ingekorte getuigenverklaringen:

-----------------------------------------

De Heer Hans Hoppen, inspecteur van politie en hoofd recherche politie IJsselland, ervaringsdeskundige:


Geachte mijnheer, mevrouw,

Ik schreef u mijn uitgebreide verslag over mijn gevoeligheid voor elektromagnetische straling. U kunt hierin lezen dat ik ernstig ziek ben geworden door mijn gevoeligheid voor deze straling.
Ik hoop dat mijn verhaal er toe bij zal dragen dat men onderkent, dat elektromagnetische straling een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van mensen en dat men hier voorzichtig mee om moet gaan.

In 2010 werd ik erg ziek. Na een bezoek aan huisarts, internist, neuroloog, oogarts en dermatoloog werd de mogelijkheid geopperd dat gevoeligheid voor straling mogelijk de oorzaak was van mijn ziekte. Toen ik een meting had gehad in mijn woning in Deventer bleek mij dat het stralingsniveau van de zendmast (GSM, UMTS en C2000) die op ongeveer 300 meter stond, hoog was. De waarden overschreden echter niet de Nederlandse norm, want die lag nog veel hoger.

Hoewel ik wel geloofde dat de straling van de zenders mijn nachtrust en gezondheid negatief beïnvloedde, wilde ik niet alleen afgaan op deze meting.
Werkzaam als recherchechef bij de politie IJsselland wilde ik onomstotelijk het bewijs. Ik besloot een test te doen met behulp van een stralingswerende klamboe die over mijn bed werd geplaatst. Toen de klamboe geïnstalleerd was, bleek het stralingsniveau gemeten op het bed, laag.
Het lukte mij hierna wel om ’s nachts rustig in mijn bed te liggen zonder last te ondervinden van allerlei lichamelijke klachten. Overdag kon ik het met moeite uithouden in de woning, want deze was immers niet aangepast met stralingswerende middelen. Deze test heb ik een week uitgevoerd.

Toen mijn gezin en ik overtuigd waren dat straling mij ziek had gemaakt, besloten wij ons huis te verkopen en een huis te zoeken dat minder door zendmasten (zenders) belast werd.
Als er mensen zijn die beweren dat het ‘tussen de oren zit’, of dat het idee dat er een zendmast staat, je ziek maakt (omdat je er bang voor bent), dan weet ik dat dit niet voor mij geldt!
Toen in 2007 de zendmast geplaatst werd, was ik hier niet op tegen. Naïef als ik was, dacht ik dat het geen kwaad kon, anders zou het immers toch niet mogen? Ik zag ook het maatschappelijke belang van de mast, want buiten telefonie zat er ook een C2000 zender op en die is belangrijk voor de hulpdiensten, waarvan ik beroepshalve gebruik maak.

Ik vind het belangrijk dat het stralingsniveau in Nederland wordt teruggebracht. Men moet zich bewust worden van het gevaar van draadloze verbindingen waar wij en onze kinderen continue aan worden blootgesteld.
Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van de zendmast in Nieuwkoop.
Laat men voortaan het ‘voorzorgbeginsel’ gaan toepassen!

J.A.M. Hoppen
Inspecteur van politie.
recherchechef politie IJsselland

-------------

De heer Drs. Jos Timmer, Openbaar apotheker, docent afdeling farmacie, RU Groningen, die als ervaringsdeskundige wenst te getuigen:

Wanneer ik me langere tijd in de buurt van een zendmast bevind krijg ik klachten, zoals duizeligheid, concentratiestoornissen, een slap gevoel in armen en benen en een misselijk, brandend gevoel in de buik. Deze klachten worden erger wanneer ik geen maatregelen neem, zoals het vermijden van de mast of me er tegen afschermen.

Aanvankelijk had ik niet door dat dergelijke klachten door zendmasten veroorzaakt werden. Wij hadden een vakantiehuis op Vlieland en daar kreeg ik steeds meer problemen met slapen. Het brandende gevoel in mijn buik werd zo heftig dat ik op allerlei plekken in het huis ben gaan slapen om rust te vinden. Tot in de berging. Het lukte uiteindelijk niet, de slaapproblemen namen toe en ook overdag voelde ik me steeds slechter. Pas wanneer ik ver van ons huis achter een duin aan de zee ging zitten keerde de rust in mijn lichaam terug, We kwamen er achter dat tussen de bomen in het duin tegenover ons huisje een groot aantal zendmasten was verzameld. We hebben het vakantiehuis, dat 50 jaar in de familie was geweest uiteindelijk moeten verkopen.

Op mijn werk heb ik een kooiconstructie in mijn kantoor moeten aanbrengen, omdat ik niet kon functioneren vanwege de belasting door een zendmast in de buurt. Door het aanbrengen van een fijn gaas onder de buitenwand kon de waarde van de EMV velden worden verlaagd tot rond de 1 micro Watt /m2.Daardoor kan ik er nu zonder problemen geconcentreerd werken. Het is voor mij essentieel dat de sterkte van de velden door zendmasten buitenshuis niet hoger is dan 100 micro watt per m2 (0,2V/m). Door afscherming kan ik dan binnenshuis zorgen dat de belasting op slaap- of werkplekken dragelijk wordt.

---------

De heer Henk Wever MSc., Bestuursvoorzitter Middelbaar Beroepsonderwijs, eveneens ervaringsdeskundige en tevens deskundige op het terrein van elektromagnetische straling:

In het voorjaar van 2005 kregen mijn vrouw en ik ernstige gezondheidsklachten bij een zendmast voor mobiele telefonie op Ameland. Dat was opvallend om drie redenen.

Ten eerste waren wij in de zomer daaraan voorafgaande van Nederland naar Sicilië gefietst. Wij waren dus in een uitstekende algemene gezondheid.

Ten tweede kregen wij beiden op hetzelfde moment dezelfde klachten, die van neurologische aard waren; slapeloosheid, hoofdpijn, geheugenverlies, spraakmoeilijkheden. Het leek voor ons beiden een vorm van jeugdalzheimer of dementie. Mijn vrouw is scheepsbouwkundig ingenieur en stabiliteitsexpert. Op een gegeven moment kon zij geen berekeningen meer tot een goed einde brengen. Zelf ben ik als financieel econoom werkzaam als bestuursvoorzitter in het middelbaar beroepsonderwijs en geef bovendien als voormalig Stuurman en Kapitein op de Grote Vaart nog les in astronomische navigatie. Ik was echter op dat moment niet meer in staat mijn lessen voor te bereiden, laat staan mijn werkzaamheden naar behoren te vervullen.

Ten derde deden de gezondheidsverschijnselen zich alleen voor in onze in november 2004 gekochte tweede woning op Ameland en verdwenen zij langzaam bij terugkeer naar onze hoofdwoning in Enkhuizen.
De oorzaak moest dus bij de tweede woning op Ameland liggen. Onderzoek naar gifstoffen, gaslekkages en defecten in de elektra-installatie waren negatief. Wij hebben drie maanden tevergeefs gezocht naar de oorzaak, psychologische factoren zoals vaak door de telecomindustrie gesuggereerd, zijn daardoor uitgesloten.

Na drie maanden werden wij er door derden op gewezen dat het mogelijk om de hoogfrequente elektromagnetische straling van mobiele telefonie zou kunnen gaan van een zendmast die op ca. 350 meter afstand stond en die wij voorheen niet bewust hadden opgemerkt. Wij hadden tot op dat moment geen enkel bedenken tegen de draadloze technologie en konden die suggestie zelf dus nauwelijks geloven. Afscherming van de slaapplaats tegen hoogfrequente straling bracht echter een overduidelijk bewijs. De slapeloosheid verdween en de symptomen namen af. Doormeting van de woning door een gespecialiseerd bedrijf bevestigde de aanwezigheid van een sterk HF EMveld, weliswaar binnen de wettelijke normen, veroorzaakt door de hoofdbundel van de bewuste zendmast. Wij hebben de woning onmiddellijk verlaten en na enige jaren verkocht.

Hoewel wij ondertussen beiden vrijwel geheel hersteld zijn van de directe gevolgen van de bestraling zijn wij blijvend en in uitzonderlijke mate overgevoelig gebleven voor iedere vorm van EMvelden. Zo verdragen wij geen spaarlampen, mobiele telefonie of DECT telefoon hetgeen een grote invloed heeft op ons werk en op ons sociale en maatschappelijk functioneren. Mijn werkplek op kantoor is door mijn werkgever gesaneerd met afgeschermde elektriciteitsdraden en speciale verlichting. Hoogfrequente TL verlichting in de onderwijslokalen is vervangen door halogeenverlichting. Bovendien dien ik mijn werktijd achter een computerscherm te beperken tot hooguit 3 uur per dag ter vermijding van hoofdpijn. Wij werken nu noodgedwongen vaak vanuit een geheel gesaneerde stralingsvrije woning in de Franse Vogezen (geen ontvangst van mobiele telefonie).

------------

--------------

De heer Hennie Tuithof: directeur van het bouwadviesbureau Alphaplan, sedert vele jaren deskundig op het terrein van schade door elektromagnetische straling aangebracht aan met name kastanjebomen:

Geachte Raad van State,

Mij is gevraagd om de kennis en ervaring van de afgelopen jaren met betrekking tot de invloed van onnatuurlijke elektromagnetische straling en de invloed daarvan op bomen te getuigen. Mijn dagelijkse werk is directeur / eigenaar van een middelgroot adviesbureau in de Bouw (85 personen).

In het voorjaar van 2005 ben ik toevallig in aanraking gekomen met deze problematiek. Een Kastanjeboom in het park bij mijn huis ging op een onnatuurlijke wijze plotseling dood en andere begonnen ziekteverschijnselen te vertonen. Dit was slechts een aantal maanden nadat er op een flat in de nabijheid van deze bomen UMTS-masten waren geplaatst. Omdat ik de oorzaak van dit alles niet kon thuis brengen, heb ik een mogelijke relatie richting de masten niet uitgesloten. Uit eerdere ervaringen wist ik dat GSM-straling niet zo onschuldig is als men beweert, al kende ik geen gevolgen voor bomen.
In de tijd zag ik langzaam ook bij andere bomen voor mij nieuwe aantastingen ontstaan en omdat ik geen boomdeskundige, maar alleen liefhebber ben, heb ik contact opgenomen met de opzichter van de gemeente Alphen aan den Rijn en mij relaas uit de doeken gedaan.

De dood van de Kastanjeboom zou te maken hebben met de sinds kort in Europa voorkomende Kastanjeziekte
Later is daar een bacterie voor aangewezen, maar men heeft geen idee waarom deze bekende bacterie zo plotseling en verspreid kon toeslaan.
Om er zeker van te zijn dat de Kastanjeziekte niets met UMTS-masten te maken heeft, heb ik een stralingsmeter gekocht en ben zowel in binnen- en buitenland( België, Frankrijk, Engeland en Italië) gaan meten en opserveren. Tot mijn stomme verbazing ontdekte ik dat overal waar er nog geen nieuwe generatie GSM1800, UMTS en hotspot waren er geen Kastanjeziekte, maar ook geen andere aantastingen, voorkwam en deze ziekte synchroon liep met de uitrol van de nieuwe generatie mobiele telefonie in binnen- en buitenland. Er was dus wel een correlatie!!

Op basis van dit uitgebreide onderzoek heb ik geprobeerd mensen en organisaties voor deze hypothese te interesseren, maar overal ontving ik onbegrip hetgeen mij dwong om zelf nog meer tijd daarin te steken.
In de tussentijd heb ik zoveel mogelijk kennis opgedaan over bomen en elektromagnetische straling en via internet heb ik gezocht naar rapporten over de problematiek. Op internet heb ik een aantal rapporten gevonden die aangaven dat er een verband was (A. Balmori). Waar ik het meest over verbaasd was, is dat er eigenlijk totaal geen kennis is over de invloed van het niet thermische effect van niet ioniserende straling op flora en fauna op langere termijn.

Mijn bevindingen heb ik in een tweetal rapporten vastgelegd “straling velt Bomen” (eind 2005) en “UMTS vernietigt bomen” (december 2006) en naar verschillende instanties gestuurd, waaronder de Tweede Kamer. Ook de wethouder van Alphen aan den Rijn heb ik een toelichting op de rapporten gegeven. Dit alles zonder enige reactie behoudens bij de wethouder!

De gemeentelijke opzichter heeft in 2006 nog meer onbekende aantastingen geconstateerd. Dit was voor de wethouder voldoende aanleiding om naar de oorzaak(en) van deze nieuwe aantastingen een onderzoek te laten doen. Er is in de afgelopen jaren door de Universiteit van Wageningen en Plantenziektenkundige Dienst tal van onderzoeken gedaan naar bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastdegeneratie en bastbloedingen en vooral deze onbekende aantastingen heeft men geen biologische ( bacterie, schimmel en virus) oorzaak kunnen vaststellen. Dr. A. van Lammeren schrijft in een van deze rapporten dat deze onbekende verschijnselen mogelijk moeten zijn veroorzaakt door iets wat de laatste jaren aan het milieu is toegevoegd.
Deze aantastingen zijn de afgelopen jaren in verschillende gemeenten gemonitord en voor bastknobbels was dat in 2007 nog 12% en in 2010 was dat al 30%

De wethouder heeft zelf de toenmalige minister Gerda Verburg van Landbouw naar Alphen aan den Rijn gehaald om haar op de hoogte te brengen van de problematiek, maar omdat de uitrol van het netwerk bij Ez is ondergebracht kon zij niets doen. Het is toch vreemd dat de verantwoordelijkheid van iets wat zo ingrijpt op ons milieu en gezondheid komt te liggen bij Economische zaken. Dit geeft des temeer aan het gebrek aan kennis op dit gebied. Dit staat ook in een schril contract met het laatste persbericht van de WHO waarin staat dat de onderzoeken steeds sterker in de richting van negatieve gezondheidseffecten wijzen en op lange termijn schadelijke effecten heeft op planten, dieren en mensen.

Op basis van de diverse onderzoeken door Wageningen en mijn meetresultaten is er besloten een verken¬nend onderzoek te laten doen naar de invloed van elektromagnetische straling op bomen. In twee verschillende klimaatruimten, de een met 6 Wifi-routers en de andere zonder met in beide 25 jonge Essen. Na drie maanden bleken er zich verschillen te manifesteren in de verschillende ruimten in de groei en verdroging van het blad van de bomen. Deze resultaten zijn ook als zodanig met het publiek gecommuniceerd. Wat overigens een storm van kritiek gaf van de zogenaamde deskundigen, die er niet zijn, op dit gebied. Deze deskundigen van het Kennisplatform EV gaven aan dat er veel onderzoeken waren die geen verband gaven aantoonden.
Als je de lijst van deze deskundigen analyseert, blijkt dat ze appels met peren vergelijken. Magnetische velden, gewone radiogolven en infrarood worden op een hoop gegooid met de nieuwe generatie elektromagnetische straling met een totaal ander modulatie. De lijst is slechts een “google lijst” met van alles wat ( dubbels, kanker, Non-Hodgkin, pacemakers, enz.) op basis van zo’n lijst wordt wel een ontkenende Memo afgegeven! Licht is ook elektromagnetische straling en daar groeit een boom juist van en als je dit erbij betrekt krijg je een lijst met juist positieve gevolgen van straling. Uit mijn metingen en waarneming in binnen- en buitenland blijkt juist dat de modulatie van het signaal de grootste boosdoener. Een communicatie signaal bestaat uit een draaggolf, informatiegolf en een coördinatiekanaal, allemaal met verschillende frequenties al dan niet gepulst.

Na het 1e wetenschappelijke verkennende onderzoek in Wageningen heeft men kunnen vaststellen dat de nieuwe generatie telefoniestraling een negatieve invloed heeft op bomen. Op basis van dit onderzoek is er nu een tweede onderzoek opgestart dat nog beter deze invloed volgt. We weten inmiddels welke invloeden er te verwachten zijn. Dit tweede onderzoek wordt betaald door de gemeente Alphen aan den Rijn, het productschap Tuinbouw en enkele sponsors. Er is nog geprobeerd een deel van de onderzoekskosten vergoed te krijgen door de overheid. maar een dergelijk onderzoek kwam daarvoor niet in aanmerking. Eind 2011 verwacht men de eerste resultaten van dit onderzoek.

Intussen is er 18 februari jl. een congres geweest met sprekers die deze problematiek onderschreven. Uit Duitsland sprak Dr.-Ing. Dipl-Phys Volker Schropp over beschadigingen aan bomen door chronische blootstelling aan hoge frequenties. Andrew Goldsworthy sprak over plant elektrophysiology en de invloed van elektromagnetische straling daarop. Ook in het buitenland zijn intussen enkele rapporten verschenen die de negatieve relatie bevestigen en ongeveer dezelfde resultaten laten zien als in het verkennende onderzoek, bijvoorbeeld het wetenschappelijk gepubliceerde onderzoek van Katie Haggerty “Adverse Influence of Radio Frequency Background on Trembling Aspen Seedlings: Preliminary Obervations” . Een ander onderzoek van de Universiteit van Clermont Ferrand heeft de reactie van tomatenplanten bij slechts enkele volt per meter onderzocht. Binnen 15 minuten na bestraling trad daar een accumulatie van een stress gerelateerd gen op. Zo zijn er nog onderzoeken van Sharma en Tkalec die laten zien dat gemoduleerde straling invloed heeft op de vitaliteit van bomen. Voor mijzelf heb ik intussen de vraag gesteld: “ hoeveel bewijzen moeten er nog aangedragen worden wil men zich een beetje zorgen gaan maken over ons milieu” 10, 100, 1000 of heeft het nog geen zin?

Samenvattend: Er zijn meer dan voldoende bewijzen dat de nieuwe generatie gebruikte straling voor telefonie schade veroorzaakt aan de flora, alleen hoe groot de omvang en welke schades dit precies zijn, dient nog nader te worden vastgesteld. Bij de kastanje boom is het intussen wel duidelijk, men kan niets tegen deze ziekte doen. De vraag is veel meer willen we dit gegeven aanvaarden en de consequenties hieruit trekken?

Uiteraard ben ik bereid u nader toe te lichten.
H.T.J. TuithofLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie