Haaksbergen: Inspreeknota Raadscommissievergadering Ruimte en Milieu. Zendmast Bonifatiuskerk.

donderdag, 13 januari 2011 - Categorie: Juridische Informatie

(Zie ook de opmerking van Stopumts onderaan dit artikel).

Gemeente Haaksbergen
Vergadering Raadscommissie Ruimte en Milieu

Woensdag 12 januari 2011.

Inspreeknota van Paul Baakman, werkzaam als
Juridisch adviseur bij Rechtspraktijk BAWA

______________________________________

Onderwerp: Plan tot plaatsing UMTS zenders in de R.K. Bonifatiuskerk te Haaksbergen.

Mevrouw/Mijnheer de Voozitter, Geachte leden van de Commissie,

Namens enige cliënten zijnde verontruste ouders die kinderen hebben zitten op de twee scholen in de Veldmaat wordt thans ingesproken.

Het voorliggend dossier bij de gemeente (zie intranet www.Haaksbergen.nl ) bestaat uit :

- Afschrift brief/zienswijze Hr. Costeris/Mw. Overbeek gericht aan het College
- Brief aan de gemeenteraad namens ouders, leerkrachten, omwonenden en winkeliers
- Brief van Veldmaat Tegen Straling aan de Voorzitter van de Gemeenteraad
- Kopiebrief van Bestuur Vereniging Algemeen Bijzonder onderwijs Montessori onderwijs aan B. en W
- Kopie brief van Dhr. Costeris aan de bisschop van aartsbisdom Utrecht

Niet ter intranet-inzage lag

- Aanvraaggegevens nr. 9673 ingekomen bij de gemeente op 19 oktober 2010
- Aanvraaggegevens nr 30201 ,, ,, ,, ,, op 23 november 2010

Vooreerst verneem ik gaarne of u als commissieleden geduide stukken kent ?

Inzagerecht 1.
___________

Voorheen kon eenieder zich tot de gemeentelijke balie wenden om een geduid ter inzage gelegde stuk, of gepubliceerde vergunning in te zien en afschrift daarvan te maken.

Helaas is de praktijk veranderd. Indien thans een burger inzage wenst na een publicatie dient hij/zij eerst op een speciaal formulier zijn/haar naam en adres te vermelden. Dit wordt door burgers, waaronder mijn cliënten als intimiderend ervaren. Waarom moet bij inzage naam en adres worden opgegeven en wat geschiedt er met die gegevens. Gaan deze soms naar de bouwvergunning-aanvragers en/of gemachtigde of advocaten ?

Inzagerecht 2

Een inwoner uit de Veldmaat heeft met grote moeite stukken kunnen krijgen uit het archief Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderdeel ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Enige stukken konden pas worden verkregen nadat de inwoner uit de Veldmaat een formulier vertrouwelijk archiefinzage RCE had ondertekend.

Niet valt in te zien waarom geen volledige transparantie wordt toegepast. Niet valt in te zien waarom geheimhouding wordt opgelegd door voornoemde dienst en Bisdom. Het feit dat ons kantoor het Bisdom alsmede het Vaticaan in rechte gaat betrekken behoeft geen reden te zijn voor de gemeente Haaksbergen om in deze bestuursrechtelijke procedure aan de gevraagde verlangde geheimhouding mee te werken.

Bij deze verzoek ik u op grond van het algemeen belang van volledige transparantie om zonder enige belemmering voornoemde gemeentelijke methodiek per direct te doen laten beëindigen.

Risico
_________

Uit de op ons kantoor voorliggende stukken blijkt dat op het ene stuk wordt gesproken van gsm-antennes en op andere stukken spreekt men over umts- zenders.

Zoals bekend veroorzaken umts-zenders via het organisatiekanaal kunstmatig gecreëerde gepulste elektronische straling waarvan uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat deze schadelijk zijn voor het welbevinden van de mens. Zie o.a. het TNO-onderzoek van 2003 het zogeheten COFAM-1 onderzoek.

Omdat het COFAM-1 onderzoek pas wetenschappelijk wordt na replicatie diende het te worden gerepliceerd.

Dat replica-onderzoek genaamd COFAM-ll heeft plaatsgevonden in Zwitserland (Zwitserland behoort niet tot de Europese Unie).

In juni 2006 verklaarde de toenmalige staatssecretaris van VROM de heer P. van Geel dat het herhalingsonderzoek in Zwitserland geen risico voor de volksgezondheid had vastgesteld bij blootstelling aan elektromagnetische straling.

In diverse door ons kantoor gevoerde procedures is nadien openbaar geworden dat de onderzoekers de outliers (pieken uit de grafieken) hadden weggehaald. Via een jaren latere WOB-procedure is ons kantoor er achter gekomen dat de secretaris van de Gezondheidsraad-commissie elektromagnetische velden op de hoogte was maar dit toen niet publiekelijk heeft gemaakt.

Het RIVM heeft zich op het standpunt gesteld de gevolgen op de langere termijn niet te kunnen overzien omdat zij niet beschikken over de ruwe computerdata (van het Cofam-II onderzoek).

Op 10 september 2010 heeft ons kantoor de voorzitter van de Gezondheidsraad verzocht de commissie EMV te ontbinden omdat o.a. een lid van deze commissie een eigen bedrijf heeft met de telecomindustrie als klant.

Het COFAM- 2 rapport dat dus geenszins deugt is door de gemeente Haaksbergen gebruikt voor vaststelling van het huidige antenne-plaatsingsbeleid.

Cliënten hebben terecht angst. Ook het Assink schijnt met draadloze elektromagnetische straling veroorzakende systemen te werken. De gemeenteraad van Haaksbergen behoort niet de oren naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (dat is een privaatrechtelijke club) te laten hangen maar o.g.v. haar eigen vastgestelde gezondheidsnota nadere onderzoeken in te stellen.

Het zou te betreuren zijn als in de aftiteling van een documentaire ook de Haaksbergse gemeentebestuurders worden genoemd als willoze werktuigen in handen van anderen.

Laat het zover niet komen.

Tot zover in eerste termijn.

Paul Baakman
Raadsman

-----------------------------------------------------------------------

Opm. Stopumts:
Ook in andere landen is er een groeiend verzet tegen zenders in kerktorens.
Voor een recent voorbeeld uit Oostenrijk zie:
www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/korneuburg/aktuell/Sender-am-Kirchturm-Protest-der-Anrainer-;art2316,19295 .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie