Relevante Franse Wetsteksten met Nederlandse vertaling.

maandag, 13 december 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Gerelateerd bericht: Juridische%20Informatie/4913

Op 4 juli 2010 stemde het voltallige Franse Parlement (Assemblé National) in met de wet die onder meer voorzag in een totaal reclameverbod voor mobieltjes voor kinderen beneden de 14 jaar. Bovendien bevatte de wet de verplichting om ieder mobieltje geschikt te maken voor handsfree bellen of uit te rusten met een oortje en een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op kinderdagverblijven en op lagere en middelbare scholen. Ook moet voortaan de SAR-waarde van een telefoon op het apparaat vermeld worden.

Onderstaand nogmaals de betreffende Franse wetsteksten met meteen daaronder de Nederlandse vertaling van Stopumts. De redactie houdt zich aanbevolen voor linguïstische correcties.


Article 183

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. – La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »

...

VI. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. »

...

Artikel 183

III. - Het 1e Hoofdstuk van titel III van Boek II van het vijfde deel van het Wetboek Volksgezondheid wordt aangevuld met twee artikelen L. 5231-3 en L. 5231-4 die luiden als volgt:

''Art. L. 5231-3. - Alle reclame, ongeacht de manier waarop of de middelen, met als direct doel het bevorderen van de verkoop, het ter beschikking stellen aan of het gebruik van mobiele telefoons door kinderen onder de veertien jaar is verboden.

''Art. L. 5231-4. - De verdeling met winstoogmerk of het gratis weggeven van artikelen die radioapparatuur bevatten en die specifiek bedoeld zijn voor kinderen jonger dan zes jaar kan worden verboden op bevel van de minister van Volksgezondheid, om overmatige blootstelling van kinderen te beperken.''
...

VI. - Het oorspronkelijke hoofdstuk van de Ie titel van Boek V van het tweede deel van het Wetboek Onderwijs wordt aangevuld met artikel L. 511-5 als volgt:

''Art. L. 511-5. - In kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen is het gebruik van een mobiele telefoon door een student tijdens alle onderwijsactiviteiten en in de gebieden die zijn aangewezen in de schoolregels, verboden.''


---------------------------

Article 184

Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 183 de la présente loi.

...

Artikel 184

Voor elk mobiel apparaat te koop aangeboden op het nationale grondgebied, is de Specific Absorption Rate (SAR) waarde duidelijk en in het Frans aangegeven. Ook dient de aanbeveling vermeld te worden om de handsfree accessoire te gebruiken teneinde de blootstelling van het hoofd aan de radio-emissies te beperken tijdens de communicatie, onder de vijfde paragraaf van I van artikel 183 van deze wet.
Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie