Wraking van staatsraad Koeman van de Raad van State (met updates)

donderdag, 24 juni 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Bericht geplaatst 15 juni 2010, laatst gewijzigd met toegevoegde link 24 juni 2010

Gerelateerde artikelen:
Voor de diverse kruisverbanden m.b.t. Mr. Koeman in zijn relatie als toenmalig advocaat bij Stibbe , Raad van State en Vrom-raad en collega advocaten die bij Stibbe werken en die tevens plaatsvervangend rechter zijn:
www.schipholwanbeleid.nl/index.php?sid=78&pid=328 .
www.schipholwanbeleid.nl/downloads/files/CH0805109_CPDF_140809.pdf

Wraking van staatsraad Koeman van de Raad van State

Namens zijn cliënten uit Westerbork hield raadsman Baakman op 14 juni 2010 een wrakingsbetoog in een extra openbare en bijzondere rechtszitting van de meervoudige wrakingskamer van de Raad van State Afd. Bestuursrechtspraak t.a.v. de staatsraad Mr. N.S.J. Koeman.
Baakman had in een afzonderlijk rekest om wraking verzocht. Niet wraken om de wraak maar op grond van de rechtszuiverheid, aldus de raadsman ten overstaan van de extra opgeroepen staatsraden Scholten, Mouton en Van Sloten.

Ter zitting werd door Baakman betoogd dat o.g.v. artikel 8:15 Algemene wet bestuursrecht op verzoek van een procespartij elk van de rechters die een zaak behandelen kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Het was Baakman gebleken dat staatsraad Koeman lid is van de Vrom-raad.

De VROM-Raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De VROM-Raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen met sterk uiteenlopende achtergronden. Dit draagt bij aan de advisering vanuit een brede benadering. Bovendien, aldus Baakman, komen veel adviezen tot stand in actieve samenwerking met andere adviesraden.

Naar het gevoelen van appellanten levert dit reeds de schijn op van partijdigheid. Het ministerie van VROM en met name de toenmalige staatssecretaris van het Ministerie van VROM Drs. P. van Geel speelde een belangrijke rol in de zendmastenproblematiek. Reeds de schijn van partijdigheid levert strijd op met art 6 EVRM. (Onafhankelijke en onpartijdige rechter).

Appellanten in voornoemde zaak hadden vanwege de onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling reeds op voorhand opdracht gegeven om bij ongegrond-verklaring van het Hoger Beroep alsdan beroep in te stellen bij het Europese Hof Rechten van de Mens ( EVRM ) te Straatsburg betoogde Baakman onder verwijzing naar een reeds door het Haaksbergse kantoor (Rechtspraktijk BAWA) aanhangige gemaakte zaak bij voornoemd Europees Hof op verzoek van een aantal inwoners uit Den Haag.

In de daarop volgende zitting in de bodemprocedure stelde Baakman dat onomstotelijk bewezen is dat elektromagnetische straling schade toebrengt aan het erfelijk DNA-materiaal van de mens. Mijn cliënten die zowel wonen als werken op het industrie-terrein De Noesten worden 24 uur per dag elektromagnetische bestraald door een KPN-antennemast . Staatsraad Koeman zit in een adviesorgaan van de regering dat het gevaar van antennemasten niet ziet of niet wil zien.

Daarnaast had Baakman stukken in geding gebracht m.b.t. het gezondheidsraadslid Brussaard die via een eigen bedrijf een aantal providers (waaronder KPN) tot klant heeft. Straling stopt niet bij je vel en ook niet bij de landgrenzen verkondigde Baakman die wees op de enorme gezondheidsrisico's voor de Nederlandse bevolking vanwege de 24 uur-per dag blootstelling aan niet-ioniserende gepulste straling.

In verband met de verschillende normen (NEM, NEN-EN, ISO, DIN, enz en het feit dat de Nederlandse nen-normen normen onvoldoende wettelijke zijn verankerd en wetgeving in andere landen niet op elkaar zijn afgestemd vroeg Baakman aan het Haagse rechtscollege om pre-judiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg mede ook om o.a. om de rechtseenheid te bevorderen binnen de Europese Unie.


Opm.: Saillant detail is dat Koeman in de periode hij advocaat was in de zaak Benthem versus de Afdeling van Geschillen van bestuur van de Raad van State de zaak won bij het Europese Hof te Straatsburg

De procedure voor de Afdeling geschillen van bestuur RvS verzekert niet de ‘beslissing van het geschil door een rechterlijke instantie’, zoals vereist door art. 6 eerste lid. Weliswaar is de Kroon, anders dan de Afdeling geschillen van bestuur, bevoegd om het geschil te beslissen, maar het Verdrag stelt hogere eisen: het woord ‘tribunal’ doelt op ‘organen die … gemeenschappelijke kenmerken vertonen’, waarvan het belangrijkste onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn, alsmede ‘de waarborgen van een rechterlijke procesgang’.

Het Koninklijk Besluit waarbij de Kroon als hoofd van de executieve de zaak heeft beslist, vormde formeel bezien een beschikking en was afkomstig van een minister die daarvoor aan het parlement verantwoording verschuldigd is. Bovendien was de minister de hiërarchische meerdere van de regionale Inspecteur van de Volksgezondheid, die het beroep had ingesteld, en van de directeur-generaal van het departement, die het technisch ambtsbericht aan de Afdeling had voorgelegd.

Tenslotte overweegt het hof dat het Koninklijk Besluit niet vatbaar was voor toetsing door een rechterlijke instantie zoals vereist is ingevolge art. 6 eerste lid.

Het hof concludeert met 11 tegen 6 stemmen dat art. 6 eerste lid in de onderhavige zaak van toepassing is, en met dezelfde stemverhouding dat art. 6 eerste lid geschonden is.

(Zie voor de beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de mens van 10 maart 1982 over de ontvankelijkheid NJ 1982, 603 m.nt. E. A. Alkema, en over het rapport van de Commissie van 8 oktober 1983 over de gegrondheid van de klacht AB 1985, 1 m.nt. E. M. H. Hirsch Ballin).

----------------------

Update 17 juni 2010

Wraking van staatsraad Mr. N.S.J. Koeman in e.m.-stralingszaak

Kan een bestuursrechtsprekende staatsraad van de Raad van State rechtspreken in een stralingszaak waarbij de ministeries van Vrom en VWS relevante partij-vertegenwoordigers zijn (en de staatsraad gelijktijdig ook lid is van de Vromraad) nu veel adviezen tot stand komen in actieve samenwerking met andere adviesraden waaronder de Gezondheidsraad

Ministerie van VROM

Nederlandse raden
De VROM-raad onderhoudt contacten met een groot aantal collega-adviesraden:

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
Algemene Energieraad
Gezondheidsraad
Onderwijsraad
Raad voor Cultuur
Raad voor het Landelijk Gebied
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Raad voor het Openbaar Bestuur
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek
Raad voor Verkeer en Waterstaat
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
Raad voor de Wadden
Sociaal Economische Raad
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

www.vromraad.nl/info.asp?ID=14&parent=14 .

---------------------------------------

De samenstelling van de commissie EMV van de Gezondheidsraad is gewijzigd. Prof. Dr. Ir. Brussard is geen lid meer.
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/langetermijneffecten-van-radiofrequente-elektromagnetische-velden .

Langetermijneffecten van radiofrequente elektromagnetische velden.
Beoordeling onderzoek D. Adang

Ge­pu­bli­ceerd 9 juni 2010

Opdrachtgever: VROM

Huidige samenstelling (11 leden) van de commissie EMV:

dr. G.C. van Rhoon, fysicus, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, voorzitter
dr. L.M. van Aernsbergen, fysicus, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-beheer, Den Haag, waarnemer
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, adviseur
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam, en Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
dr. H.K. Leonhard, fysicus, ministerie van Economische Zaken, Groningen, waarnemer
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen Universiteit
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
D.H.J. van de Weerdt, arts, toxicoloog en medisch milieukundige, Hulpverlening Gelderland Midden / GGD, Arnhem
prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische effecten, Technische Universiteit Eindhoven, en TNO, Den Haag
dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Ge­zond­heids­raad. Lan­ge­ter­mijn­ef­fec­ten van ra­dio­fre­quen­te elek­tro­mag­ne­ti­sche velden.
Be­oor­de­ling on­der­zoek D. Adang. Den Haag: Ge­zond­heids­raad, 2010; pu­bli­ca­tienr. 2010/09. ISBN 978-?90-?5549-?807-?9

-------------------------------

Voor een verslag van deze zaak in het Dagblad van het Noorden van 15 juni 2010 pag. 24 zie het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie