WABO niet toepasbaar bij bouw van elektromagnetische straling veroorzakende zendinstallaties !

vrijdag, 28 mei 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: Juridisch Bureau BAWA via Nieuws.nl 27 mei 2010

WABO ook niet toe passen bij bouw van elektromagnetische straling veroorzakende zendinstallaties !

HAAKSBERGEN - De Nen-norm 2082 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) kan niet als een samenklontering van eisen en normen gezien worden om het beheer van digitale archiefbescheiden te doen laten toetsen aan de Nederlandse eisen voor archiefzorg en archiefbeheer. Niet is gebleken dat deze norm bij wet in werking is getreden.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico?s van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Daarbij gaat het niet alleen de stijfheid van constructies bij bouwwerken doch ook om de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan de plaatsing en in werking hebben van elektromagnetische straling/velden veroorzakende apparatuur op Nederlands grondgebied in casu binnen het plangebied van de gemeente Den Haag.

Onze clientle uit Den Haag wenst niet onvrijwillig te worden blootgesteld aan voornoemde e.m.-velden. Zij vinden dat het externe Nederlandse veiligheidsbeleid onvoldoende in evenwicht is met de uitsluiting gezondheidsrisico, ter zake de langdurige e.m.-blootstellingsgevolgen van de bevolking aan gepulste en ongepulste niet-ioniserende straling (elektromagnetische straling/velden) . Daarnaast bieden de toepasselijke Nederlandse rechtsgangen (bestuursrechtelijk) onvoldoende soelaas om grondwettelijke toetsing te vragen (art 120 grondwet werkt belemmerend)en kunnen gezondheidsaspecten niet worden ingebracht in bouwvergunningprocedures.

De Arrondissementsrechtbank Den Haag, sector civiel, heeft 31 december 2008 vonnis gewezen in de door Knooble aangespannen Nen-normen zaak.
Tegen dat vonnis is hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof. Na vonnis kan de meest gerede partij beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad te Den Haag.

De Arr-rechtbank Den Bosch, sector bestuursrecht heeft d.d. 5 februari 2010 uitspraak gedaan m.b.t. de verbindendheid van nen-normen. Zie bijgaande vindplaats.
zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BL3758

De meest gerede partij kan tegen die uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad State.

Alleen Nederland en Finland kennen binnen hun rechtssysteem een art. 120 grondwetsbepaling waar een rechter de wet niet mag toetsen aan de grondwet.

Welke einduitspraak wordt doorslaggevend ? De uitspraak van de Hoge Raad of de uitspraak van de Afd. Bestuursrecht van de Raad van de State?

Die discussie woedt deels ook in het door ons kantoor aanhangig gemaakte rechtszaak bij het Europees Hof te Straatsburg. Zie bijgaande vindplaatsen.

www.next-up.org/pdf/EMF_Preliminary_application_filed_at_the_European_Court_of_Human_Rights_at_Strasbourg.pdf

www.next-up.org/Newsoftheworld/ECHR_CEDH.php

www.next-up.org/Newsoftheworld/ECHR_CEDH.php

Een niet te verwaarlozen element in de discussie is dat de Afdeling van de Raad van State niet tot de rechterlijke macht behoort en/of na het van Benthem arrest en de Procola-zaak van het Hof Straatsburg (EVRM) er afdoende juridische reparatiewerk is uitgevoerd. Het wordt tijd dat tegen uitspraken in Hoger Beroep van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die recht spreekt in haar eigen beadviseerde wetgeving, beroep in cassatie kan worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Nu de nen-norm 2082 niet via de bekendmakingswet is afgekondigd ligt invoering respectievelijk in inwerkingtreding van de WABO niet voor de hand en ligt aanhouding in de rede.

Voor het originele artikel zie:
enschede.nieuws.nl/2274575/WABO_ook_niet_toe_passen_bij_bouw_van_elektromagnetische_straling_veroorzakende_zendinstallaties_ .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie