Europees Recht vs. Nederlands Recht.

donderdag, 04 februari 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Elektromagnetische straling stopt ook niet bij aankomst van de Nederlandse grens.

Naar aanleiding van de bijgevoegde -onderstaand weergegeven- juridische stukken gaf de Heer Baakman van het juridisch kantoor BAWA te Haaksbergen aan Stopumts desgevraagd de volgende toelichting:

Nederland kent (helaas) geen constitutionele toetsing en dat betekent dat Nederlandse rechters niet mogen toetsen of de wet- en regelgeving wel in overeenstemming is met de Nederlandse Grondwet. Groen-Links heeft weliswaar een intiatiefwetsvoorstel die een dergelijke toetsing mogelijk moet maken ingediend welke inmiddels door Eerste Kamer in 2008 is aangenomen doch daarvoor moet met een twee-derde meerderheid van beide kamers worden ingestemd. Een tweede versie van het voorstel wordt pas verwacht na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De vraag is of er een dergelijke meerderheid is te vinden voor wijziging van de grondwet.

De sobere Nederlandse grondwet kent in art 120 een groot struikelblok voor die Nederlanders die niet onvrijwillig elektromagnetische wensen te worden bestraald. Waar bijv in Frankrijk een sjabloonzaak naar Nederlands model zijnde een vordering tot afbraak van een e.m.-straling veroorzakende zendmast om volksgezondheids -redenen kan worden toegewezen door de Franse rechter komt de Nederlandse jurisprudentie via de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak niet verder als: gezondheidsrisico's bij bouwvergunningverlening voor een gsm/umts-mast mogen niet worden meegenomen.
Providers en gemeentebesturen klemmen zich veelal dankbaar vast aan dat stuk drijfhout. Het buitenland schudt meewarig het hoofd. Nederlandse justitiabelen dienen echter wel eerst alle nationale rechtsmiddelen uit te putten. Doen zij dit niet, dan rest een niet-ontvankelijkheidsuitspraak van het Europese Hof te Straatsburg.


----------------------------------------------

B. en W. van Haaksbergen

Cie Bezwaarschriften

Markt 3

7481 HS HAAKSBERGEN

TF-0535728075

Haaksbergen 03 februari 2010

MEER NADERE MOTIVERING BEZWAARSCHRIFT

______________________________________________

GEEFT MEER-AANVULLEND TE KENNEN ;

De dato 4 januari 2010 is pro forma bezwaar aangetekend tegen Uw weigerings-besluit

om bestuursdwang toe te passen zoals bij rekest d.d. 2 november 2009 is verzocht terzake

techniekkast en inhanging zenders locatie Greune 14 te Haaksbergen. De dato 29 januari 2010

werd een eerste aanvullend bezwaarschrift ingediend met bijgesloten machtiging. Weliswaar sluit de grondwet uit dat de toepasselijk wet door de bestuursrechter wordt getoetst op strijdigheid met de Nederlandse Grondwet (Alleen Nederland en Finland kennen zo,n systeem in Europa) doch de Nederlandse Grondwet sluit toetsing in bezwaar en beroep aan door Nederland geratificeerde verdragen niet uit.

In verband met het grote verzet in Europa t.a.v. de privaatrechtelijke organisatie ICNIRP ( o.a. de vraagtekens t.a.v. de wettelijke status en wettelijk toezicht) wordt zijdens reclamanten verzocht aan het Haaksbergse bevoegde gezag ( i.c. B. en W. van Haaksbergen) alsmede aan de onafhankelijke en onpartijdige Haaksbergse bezwaarschriftencommissie om te worden gehoord alvorens op het bezwaarschrift te beschikken derhalve een hoorzitting te houden zulks mede i.v.m. o.a. het volgende :

Een internationale conferentie gehouden te Oman over mogelijke effecten van de straling van mobiele telefonie werd gedomineerd door sprekers van ICNIRP (Anders Ahlbom, David Black, Jim Lin, Ken McLeod, Paolo Vecchia, Luc Verschaeve and Bernard Veyret), verantwoordelijk voor de huidige veel te hoge blootstellingslimieten voor RF elektromagnetische velden.
Ook Big Telecom was goed vertegenwoordigd onder de sprekers (Mike Dolan, Mike Milligan and Jack Rowley).
Geen wonder dat alle moeite gedaan werd om de vrees voor mogelijke gezondheidsschade door mobiele telefonie weg te nemen.
Tegelijkertijd publiceerde Next-up.org, de Franse zusterorganisatie van Stopumts.nl , een openbare aanklacht tegen een der hoofdsprekers, de oud topman van de Wereld Gezondheid Organisatie Mike Repacholi, om hem voor het gerecht verantwoording af te laten leggen onder meer wegens corruptie aldus www.next-up.org/Newsoftheworld/WHO_OMS.php#1 .

Voor een publicatie van de heer Repacholi over de vermeende onschadelijkheid van EM straling, een rapport samengesteld voor de Ierse regering met als mede auteur de heer van Rongen (Secretaris van de Cie. EMV van de Nederlandse Gezondheidsraad) zie het bijgevoegde PDF pdf/ElectromagneticReport.pdf .

Zie hier het verslag van de conferentie:

International conference allays fears on effects of RF exposure

MUSCAT -- Allaying fears that radio-frequency (RF) and electromagnetic fields are harmful to human health and environment, the first regional two-day International Conference of Radio-communications on Health and Environment Prospective, concluded with the pre-established finding that 'there is no scientific evidence to date establishing any health or environmental effects from RF exposure.

The conference organised by the Ministry of Environment and Climate Affairs, Ministry of Health, and the Oman Telecommunications Regulatory Authority, at the Grand Hyatt Muscat, was aimed at providing a forum for discussion on the possible health and environmental effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) and the protection standards, particularly from devices emitting fields in the radio frequency (RF) part of the electromagnetic spectrum.

Representatives of key international organisations including the World Health Organization (WHO), International Telecommunication Union (ITU), and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), provided advice and recommendations on these issues. There were presentations and discussions on topics which included health and environmental effects of exposure to RF fields from telecommunications devices, standards that limit exposure to workers and the public, and compliance and safety measures.

While the conference was mainly devoted to discussions in the RF part of the spectrum, it was felt appropriate that discussions on various health and environmental issues were applicable to all EMFs. From presentations and discussions the conference was concluded that there is no scientific evidence to date establishing any health or environmental effects from RF exposures below the limits of the current international guidelines.

This includes exposures to the RF fields from mobile phone base stations and all current wireless technologies. It was felt that countries should work closely together and co-operate, possibly through a regional committee, to adopt EMF public health and environmental protection measures that would be similar throughout the region. Harmonisation of EMF standards is a key recommendation of WHO's International EMF Project.

In comments given to the Observer, Professor Michael Repacholi of the Sapienza University of Rome and Chairman Emeritus of ICNIRP, said, the conference offered an opportunity for everyone involved with telecommunications facilities to discuss issues such as health effects, standards, policies, resulting in what turned out to be an excellent discussion. There were many renowned international speakers coming up with conclusions on health matters and suggesting useful policies that could be of benefit to many countries, including Oman, he added.

With regard to the raised concerns over RF and EMF, he pointed out, there have been almost 3,000 studies conducted worldwide to determine whether there are health effects from RF. To-date none of these have established that there any adverse effects below the level set by

the international standards. This is indeed a very important message because people want to know how much work is being done, said Repacholi.

With regard to the conference, he said, ''It is really good that Oman has taken the lead to bring international leaders together in an atmosphere where you can discuss the issues. There have been many speakers and a lot of discussion.... with representatives from all or most of the Gulf countries.'' Conference participants supported the following specific recommendations:
Government agencies having responsibility for EMF should strengthen their institutional capacity to effectively deal with all EMF issues, particularly to identify and monitor EMF sources of concern, and to manage the technical support needed to complete projects related to health and environmental protection.

The responsible government agency should use whatever technical support it needs to develop legislated standards for protection of health and the environment against EMF and undertake the necessary steps to enforce compliance with them.

In developing EMF standards this agency should work closely with other national authorities having responsibility for EMF, ideally through the formation of an inter-agency committee assisted by competent scientific and technical experts. In addition, such a committee should consider:
a. Developing standards and policies in a way that is clear and transparent to all stakeholders, including operators and the public
b. Facilitating a ''one-stop-shop'' for granting permissions for new EMF facilities
c. Having a public review of draft EMF standards and policies that could impact on public health and safety, and the environment
d. Monitoring compliance with regulations and standards and subject them to periodic review and revision as necessary

EMF standards should take into account the exposure limits in the international (ICNIRP) guidelines, guidance on calculation, measurement and compliance (ITU) and the health and safety recommendations of the WHO.

To provide up to date information, there should be a dedicated web site and printed materials, utilising good scientific information already available where possible, relating to health and environmental effects of EMF fields and the compliance status of all EMF installations.

Countries should participate fully in and support the activities of WHO's International EMF Project. This would include attendance at the annual meetings of its International Advisory Committee (IAC), where the latest EMF information is provided, networks with representatives from other national authorities are formed, and inputs to draft WHO reports and documents related to EMF health and environmental effects are discussed.

To increase public awareness of EMF issues, national and international conferences and workshops should be held to allow discussions on various EMF health, regulatory and environmental issues.

When large EMF installations are being considered for approval, possible environmental and health impacts should be assessed before final approval and license is given.
Ensure that RF safety is a component of the initial qualification and recertification of engineers. ( BRON: Oman Daily Observer 1 febr. 2010 (BAWA doc.nr. NL/EU 210-17

Het recht wordt voorbehouden door reclamanten om afschrift van dit schriftuur als gedingstuk in rechte in te brengen waaronder begrepen in o.a. de sub-judice zijnde procedure te Straatsburg (Europese Hof : casus Nederland (inwoners uit Den Haag) versus Nederland.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding op de na heroverweging te nemen beschikking op bezwaar wordt i.c. door reclamanten aan U verzocht om bij minister Klink van het ministerie van Volksgezondheid te vragen waarom hij het de regie t.a.v. de gezondheidsaspecten m.b.t. blootstelling aan niet-ioniserende straling van de bevolking niet op zich heeft genomen en waarom hij de politieke en ministerile verantwoordelijkheid t.a.v. gezondheidsaspecten m.b.t. voornoemde blootstelling aan mengvormen van gepulste elektromagnetische straling in handen heeft gelegd of doen laten leggen van de staatssecretaris van VROM zonder wettelijke noodzaak en zonder wettelijke regeling.

Een herhaling van het Q-koorts debacle dreigt.

Tevens wordt door reclamanten aan U gevraagd de minister naar de redenen te vragen waarom de outliers uit het Zwitserse COFAM-2 onderzoek zijn gehaald onder gelijktijdige mededeling dat van de bevindingen van TNO m.b.t. het COFAM-1 onderzoek niet (meer) is gebleken. Ter hoorzitting zullen reclamanten gewag maken van de laatste wetenschappelijk standpunten t.a.v. het wetenschappelijke gehalte van het COFAM-2 artikeltje in een Amerikaanse tijdschriftje ( rapport en ruwe data ontbreken nog steeds, althans zijn niet openbaar) bij constatering dat onderzoeksgegevens in gekunstelde vorm of bij weglatingen van gegevens en/of niet vermelden van geduide weglatingen.

Er zal nog een aanvulling op dit meer aanvullende motivering van het bezwaarschrift worden ingediend.

Hoogachtend,

Uw dw. dr.,

J.P.E. Baakman
RaadsmanLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie