Belgie: Heffingen op gsm-zendmasten: omzendbrief

maandag, 01 februari 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jan 2010.

Heffingen op gsm-zendmasten: omzendbrief

De rechtspraak vernietigt stelselmatig de gemeentelijke belastingreglementen op gsm-antennes en zendmasten. Het Brussels Gewest synthetiseert de huidige toestand in een omzendbrief en rekent op het gezond verstand van de gemeenten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de toezichthoudende overheid, is zich bewust van de moeilijkheden die de toepassing van de belastingreglementen op de GSM-basisstations, -masten en antennesteunen teweegbrengt en heeft een omzendbrief opgesteld, gedateerd van 23 december 2009, voor de 19 Brusselse gemeenten.

Oproep tot goedkeuring van het federaal wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991

De overheid onderstreept op haar beurt dat enkel een federale wet een definitieve oplossing kan bieden voor de gemeenten en dus een oplossing voor de betwiste belastingreglementen.

Gemeenten vrij om te oordelen � heffing op eigen risico toepassen

De gemeenten mogen zelf beoordelen of het opportuun is de bestaande reglementen al dan niet te behouden: ''Het komt de gemeentelijke overheden toe om te beslissen of het opportuun is deze belasting te heffen of af te schaffen, rekening houdend met de wettelijkheid ervan, maar ook met het huidig standpunt van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde.''

Aanbevolen interpretatie van de wetgeving

Het Gewest steunt ook de visie over artikel 98, � 2 van de wet van 21 maart 1991 die geleverd wordt in het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State en die onderstreept wordt in de rechtspraak.

Deze analyse stelt dat als artikel 98, � 2 van de wet betreffende de economische overheidsbedrijven zou weigeren het recht op gebruik van het openbaar domein te belasten, het daarentegen de gemeenten niet verhindert om het eigendom of de exploitatie van gsm-installaties te belasten, ongeacht hun situatie, in of buiten het openbaar domein.

''(�) het in artikel 98, � 2, eerste lid, voorziene verbod een belasting (�) te heffen ten laste van elke operator (�) enkel betrekking heeft op het recht op gebruik van het openbaar domein.

Welnu, de gemeentelijke belastingreglementen strekken er doorgaans toe een belasting te heffen op de eigendom of de exploitatie van een gsm-pyloon, -mast of �antenne, ongeacht of deze al dan niet op het openbaar domein gelegen zijn.

Dergelijke gemeentebelastingen houden derhalve geen verband met artikel 98, � 2, eerste lid (�) omdat ze betrekking hebben op (�) de economische activiteit van de operatoren van telecommunicatienetwerken, die niet het privatief gebruik van het openbaar domein is.''

Bij gebrek aan een duidelijke, precieze en eenduidige tekst worden de belastingreglementen ofwel nietig verklaard door de Raad van State, ofwel opzij geschoven omdat ze onwettig verklaard worden door de rechtbanken van de rechterlijke orde.

Schets van de problematiek

De gemeentelijke belastingreglementen worden stelselmatig aangevallen door de operatoren van mobiele telefonie. De voornaamste grieven zijn:

1. de schending van artikel 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
2. de belastingreglementen zouden in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie
3. het gebrek aan materi�le motivering van het reglement
4. het verbod om een niet-fiscaal doel (bovenop het financieel doel) vast te hechten aan een belastingreglement
5. de reglementen zouden in strijd zijn met de vrijheid van handel en nijverheid en de vrije levering van diensten

Zoals de omzendbrief van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderstreept, geeft de rechtspraak grotendeels gelijk aan de operatoren.

Stappen van de Vereniging en besluit

De VSGB geeft op eigen initiatief haar advies en opmerkingen met betrekking tot het wetsvoorstel (ingediend door mevr. Martie-Martine Schyns, dat nog steeds hangend is) dat aan de gemeenten de mogelijkheid wil bieden om belastingen te heffen op gsm-antennesteunen en basisstations.

Zie Wetsvoorstel dat belastingen mogelijk maakt voor de gemeenten:
www.avcb-vsgb.be/nl/actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=1111&vID=130 .

Referenties en wettelijke basis

Download de omzendbrief van 23 december 2009 � ref 2009/010:
www.avcb-vsgb.be/documents/actualites/2009-12-23-omz-antennes-gsm-nl.pdf .


Zie ook

* Wetsvoorstel van 10 maart 2009 (52K1867001):
www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1867/52K1867001.pdf .
* Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State ivm het wetsvoorstel van 10 maart 2009 (Nr. 47.011/2/V van 5 augustus 2009):
www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1867/52K1867004.pdf .

Voor het originele artikel zie:
www.avcb-vsgb.be/nl/heffingen-op-gsm-zendmasten-omzendbrief.html?cmp_id=7&news_id=1184&vID=1 .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie