Ontbindingsrekest Commissie Elektromagnetische Velden Nederlandse Gezondheidsraad (upd)

maandag, 05 oktober 2009 - Categorie: Juridische Informatie

Bericht oorspronkelijk geplaatst op 2 okt. 2009
Update met doorverwijzing 5 okt. 2009

Opm. Stopumts: Het juridisch kantoor BAWA wenste geen toelichting te geven op onderstaand ingediend rekest en verwijst naar de inhoud.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad
Postbus 16052
2500 BB -GRAVENHAGE

F-0703407523

Haaksbergen, 1 oktober 2009

VERZOEK ONTBINDING COMMISSIE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN.


Geachte voorzitter,

Namens cliënten uit heel Nederland verzoek ik U om de commissie elektromagnetische velden te ontbinden, althans maatregelen te treffen zoals het in goede gezondheidsadvisering betaamt. Daartoe geldt het navolgende:

Ons kantoor liet een contra-reactie doen uitgaan t.a.v. het 5e jaarbericht de dato 19 maart 2009 van de commissie elektromagnetische velden.

Zie daartoe o.a. Berichten%20Nederland/3458 .

Naast een kort overzicht van de in de verslagperiode uitgebrachte adviezen, geeft de commissie EMV-Gezondheidsraad in haar vijfde jaarbericht wederom geen analyse van het rapport Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung een zeer goed rapport/handbuch over de wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen m.b.t. de effecten van elektromagnetische straling.

Het voornoemde EMF-handbuch is op een bijna volledig wetenschappelijk overzicht gebaseerd alleen de onderzoeken van Ghandi en Singh (toename DNA-schade in mobiele bellers in vivo met controlegroep) en van Friedman, Seger c.s. (activering ERK-cascade door mobiele telefoon) moeten daar nog aan toegevoegd worden.

De tabellen uit het EMF-Handbuch, plus de uitkomsten van de onderzoeken van Gandhi c.s. en van Friedman, en de tabellen staan op de door academici voor burgers opgezette website www.stopumts.nl . onder wetenschappelijke illustraties in de kleuren geel en oranje.

Ook is niet gereageerd op het Duits onderzoek ‘Mobilfunk und Gesundheit’ v.h. ECOLOG Instituut
Dit rapport opgesteld in opdracht van telecomprovider en is tot op de dag van vandaag door geen enkel telecombedrijf of ander contra-onderzoek betwist.

Het rapport geeft een aantal ‘schokkende conclusies te lezen vanaf pagina 32 met name ook de vaststellingen op pagina 36 – 37. Vooral ook de aanbeveling (Empfehlungen) onder 8.1, pagina 38 waar buitengewoon duidelijk wordt gesteld dat bij een verblijf van meer dan 4 uur, basisstations niet in de nabijheid van woongebieden, scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, ziekenhuizen, etc, mogen worden geplaatst, indien deze het stralingsniveau van 10.000 uW/m2 (0,01 W/m2) overschrijden. Dit is dus 2000 x lager als de huidige norm in Nederland.

Er bestaat in Nederland geen wet-of regelgeving waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen. BAWA c.s. verwijst in deze naar blz. 3 van de brief van VROM 05072006 vindplaats pdf/vrom_rapport.pdf . De “speelruimte” is onbegrensd.

De vele onderzoeken die wel gezondheidsklachten aantonen zouden ''niet goed opgezet'' en ''onbruikbaar'' zijn lezen we in het persbericht van de Gezondheidsraadcommissie EMV met als kop “Vermoeden blootgesteld te zijn aan elektromagnetische velden leidt tot gezondheidsklachten” info bij Dr. E. van Rongen”.

Veel burgers zijn derhalve terecht ongerust t.a.v. de adviezen van de Gezondheidsraadcommissie elektromagnetische velden mede omdat ook voor belangenverstrengeling en rolvertroebeling wordt gevreesd.

Zie www.radicom.nl . van het te Lieshout gevestigde commerciële adviesbureau Radicom Consultants van directeur Brussaard die tevens lid is van de Gezondheidsraadcommissie EMV (elektromagnetische velden)

Reacties/2689 .
De dato24 juli 2008 reageert de voorzitter van de Gezondheidsraad op wob-rekest en geeft e-mailverkeer van Dr. E. van Rongen secretaris commissie elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad (GR) met de Zwitsers vrij pdf/gr_bawa_24jul08.pdf . waaruit blijkt dat de Zwitsers de outliers buiten het Zwitsers Cofam 2 onderzoek hebben gelaten. Zie bijgaand afschrift. ./.

De heer van Rongen heeft dat vanaf medio 2006 tot medio 2008 niet publiekelijk gemaakt en werd slechts via een wob-procedure daartoe alsnog genoodzaakt. Veel burgers zijn terecht ongerust over het gehalte van de gezondheidsraadadviezen. BAWA heeft de geheime gegevens (outliers en correspondentie) en overige verkregen materiaal doorgeleid naar mevrouw Frederique Ries (Lid van de Commissie milieubeheer en lid sub-commisie mensenrechten van het Europees Parlement) in haar hoedanigheid van rapporteur resolutie van 17.06.2008 procedure 2007/2252(INI) met interventieverzoek. BAWA c.s. is door burgers gevraagd om onderzoek te laten doen naar de strafrechtelijke kanten van de outliers kwestie. (schading gezondheidsbelangen).

Aan de minister van volksgezondheid is bij gelijke post gevraagd om tot ontbinding van de commissie elektromagnetische velden over te gaan, althans U als voorzitter van de Gezondheidsraad in die zin te instrueren. Namens clientèle uit Nagele, gemeente Noordoostpolder, is d.d. 7 februari 2008 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer een rekest aangeboden waarbij werd vermeld dat cliënten om voor hun moverende redenen ernstig twijfelen aan de premissen die ten grondslag worden gelegd aan de adviezen van voornoemde commissie elektromagnetische velden

Niet voorbij kan worden gegaan aan het gegeven dat de adviezen van de commissie e.m.v. door gemeentebesturen bij vergunningverleningen en beslissingen op bezwaarschriften zonder nader onderzoek worden overgenomen. Rechtbanken en de Raad van State conformeren zich aan de adviezen van de Gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden. Omdat de Nederlandse rechter de toepasselijk Wet niet mag toetsen ingevolge art 120 Grondwet (in Europa kennen alleen Nederland en Finland zon systeem) is de voormelde Haagse casus aanhangig gemaakt bij het Europese Hof Rechten van de Mens te Straatsburg.

Gelet op o.a. de “outlierskwestie” voortvloeiende uit het daartoe strekkende WOB-rekest van BAWA-Haaksbergen, alsmede het feit dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 8 september 2009 weigerde het proces-verbaal van het verhandelde ter zitting d.d. 1 december 2008 in de zaak van cliënten (een aantal inwoners uit Den Haag ) versus de gemeente Den Haag (oprichting-milieuvergunning zendmast KPN) rolnummer 200800497/M1 openbaar te maken, althans weigerde afschrift aan cliënten (procespartij) te verstekken vormt voldoende redenen om de commissie e.m.-velden te ontbinden, althans te doen laten staken en gestaakt te houden.

Onder bevestig terzake voormeld, tekent, met hoogachting,

Rechtspraktijk BAWA c.s.
J.P.E. Baakman

Raadsman

c.c. : Minister van VWS en alle Tweede Kamerleden

----------------------------------

Voor een commentaar op dit onderwerp zie ook:
www.milieuziektes.nl/Pagina11.html . 4 oktober 2009
Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie