Tweede zaak tegen de Staat der Nederlanden bij het Europese Hof . (Met juridische annotatie)

zaterdag, 01 augustus 2009 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: Friesch Dagblad 31 juli 2009

Mantgumers dagen Nederlandse Staat voor Europees Hof

Mantgum - Een groep inwoners van Mantgum klaagt de Nederlandse Staat aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Mantgumers willen dat het Europees Hof zich buigt over de vraag of UMTS-masten op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is voor het eerst dat de Nederlandse Staat om die reden bij het Europees Hof wordt aangeklaagd.

De Mantgumers stappen naar het Europees Hof om de bouw van een UMTS-mast in hun woonplaats te keren. Eerder vingen zij bot bij de rechtbank in Leeuwarden en de Raad van State.

De Mantgumers die de Nederlandse Staat aanklagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vinden dat de Gezondheidsraad, die als adviseur van de rechterlijke instanties in Nederland optreedt, zich eenzijdig baseert op een onderzoek in Zwitserland. Dat onderzoek wijst uit dat umts-masten geen verhoogde gezondheidsrisico’s veroorzaken.
,,De rechterlijke instanties verschuilen zich achter het advies van de Gezondheidsraad. Maar het Zwitsers onderzoek waar de Gezondheidsraad zich op baseert is discutabel”, zegt Geart Oostra, woordvoerder van de Mantgumers. ,,Er zijn veel meer studies gedaan naar de gezondheidsschade door umts-masten, onder meer door TNO en de Europese Unie. Die studies tonen wel degelijk aan dat umts-straling op lange termijn schadelijk voor mensen is. Wij zijn ervan overtuigd dat het Europees Hof naar alle beschikbare onderzoeken kijkt.”

Volgens de Mantgumers werden de proefpersonen in het Zwitserse onderzoek slecht drie keer 45 minuten blootgesteld aan de umts-straling, verdeeld over drie weken. ,,Wij worden als inwoners van Mantgum echter 24 uur per dag 7 dagen per week aan de straling blootgesteld. Dat is natuurlijk een groot verschil”, aldus Oostra.

De Mantgumers doen een beroep op artikel 8 van het verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat dat iedereen recht heet op een gezonde leefomgeving. Oostra denkt dat de Mantgumers een goede kans maken om het Europees Hof te overtuigen. ,,Wij worden in die overtuiging gesterkt door een resolutie van het Europees Parlement van april 2009. Hierin zegt het parlement dat er in wetenschappelijke kringen een gebrek is aan eenduidige conclusies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van umts-masten. Zo duidelijk als de gemeente Littenseradiel, de Gezondheidsraad en de rechterlijke instanties in Nederland het voorstellen, is het dus zeker niet”, meent Oostra.

Kosten.
Volgens de woordvoerder wordt de gang naar het Europees Hof in Mantgum breed gedragen. De procedurekosten vallen mee, laat hij weten. ,,We hoeven geen griffiekosten te betalen en het is ook niet nodig om zelf bij de behandeling aanwezig te zijn. Dat scheelt al een stuk. Mochten de bedragen toch tegenvallen, dan kunnen we de kosten over de inwoners verdelen.”

De gemeente Littenseradiel, waaronder Mantgum valt, verleende de bouwvergunning voor een umts-mast in 2006. De veertig meter hoge telefoonmast wordt behangen met gsm-antennes. De mast komt aan de Skillaerderdyk.
In Fryslân staan ongeveer zeshonderd umts-masten. Het rapport van de Gezondheidsraad waarop de Leeuwarder Rechtbank en de Raad van State zich baseren verscheen in 2007.

Voor het originele artikel zie:
www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=45924 .

------------------

Reactie van Paul Baakman (Rechtspraktijk BAWA)

Elektromagnetische straling stopt niet bij aankomst van het menselijk vel. Voorzorg is beter dan nazorg.
Staat der Nederlanden, voorkom een parlementaire enquete en pas art 174 lid 2 EG toe en laat U niet leiden door de financiele en commerciële belangen van de providers doch ken een hoger gewicht toe aan de gezondheidsbelangen van die bevolkingsgroepen die niet onvrijwillige 24 uur per dag, jaar in jaar uit elektromagnetisch wenst te worden bestraald. (Artikel 8 EVRM) Zie o.a. Stopumts.nl.

De dato 20 maart 2009 gaf ons kantoor een juridische reactie op het jaarbericht elektromagnetische velden van de gezondheidsraad luidende :

CONTRA REACTIE VAN BAWA OP 5e JAARBERICHT VAN DE COMMISSIE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VAN DE GEZONDHEIDSRAAD VAN 19 MAART 2009

Naast een kort overzicht van de in de verslagperiode uitgebrachte adviezen, geeft de commissie EMV-Gezondheidsraad in haar vijfde jaarbericht wederom geen analyse van het rapport Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung een zeer goed rapport/handbuch over de wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen m.b.t. de effecten van elektromagnetische straling.

Het voornoemde EMF-handbuch is op een bijna volledig wetenschappelijk overzicht gebaseerd alleen de onderzoeken van Ghandi en Singh (toename DNA-schade in mobiele bellers in vivo met controlegroep) en van Friedman, Seger c.s. (activering ERK-cascade door mobiele telefoon) moeten daar nog aan toegevoegd worden.

De tabellen uit het EMF-Handbuch, plus de uitkomsten van de onderzoeken van Gandhi c.s. en van Friedman, en de tabellen staan op de door academici voor burgers opgezette website (www.stopumts.nl .) onder wetenschappelijke illustraties in de kleuren geel en oranje.

Ook is niet gereageerd op het Duits onderzoek ‘Mobilfunk und Gesundheit’ v.h. ECOLOG Instituut
Dit rapport opgesteld in opdracht van telecomprovider en is tot op de dag van vandaag (1 augustus 2009) door geen enkel telecombedrijf of ander contra-onderzoek betwist.

Het rapport geeft een aantal ‘schokkende conclusies te lezen vanaf pagina 32 met name ook de vaststellingen op pagina 36 – 37. Vooral ook de aanbeveling (Empfehlungen) onder 8.1, pagina 38 waar buitengewoon duidelijk wordt gesteld dat bij een verblijf van meer dan 4 uur, basisstations niet in de nabijheid van woongebieden, scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, ziekenhuizen, etc, mogen worden geplaatst, indien deze het stralingsniveau van 10.000 uW/m2 (0,01 W/m2) overschrijden. Dit is dus 2000 x lager als de huidige norm in Nederland.

Er bestaat in Nederland geen wet-of regelgeving waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen. BAWA c.s. verwijst in deze naar blz. 3 van de brief van VROM 05072006 vindplaats De “speelruimte” is onbegrensd.

De vele onderzoeken die wel gezondheidsklachten aantonen zouden ''niet goed opgezet'' en ''onbruikbaar'' zijn lezen we in het persbericht van de Gezondheidsraadcommissie EMV met als kop

“Vermoeden blootgesteld te zijn aan elektromagnetische velden leidt tot gezondheidsklachten” info bij Dr. E. van Rongen.

Veel burgers zijn derhalve terecht ongerust t.a.v. de adviezen van de EMV-commissie mede omdat ook voor belangenverstrengeling en rolvertroebeling wordt gevreesd.

Zie pdf bestand www.radicom.nl . van het te Lieshout gevestigde commerciële adviesbureau Radicom Consultants van directeur Brussaard die tevens lid is van de Gezondheidsraadcommissie EMV

De Dato 24 juli 2008 reageert de voorzitter van de Gezondheidsraad op wob-rekest en geeft e-mailverkeer van Dr. E. van Rongen (GR) met Zwitsers vrij pdf/gr_bawa_24jul08.pdf waaruit blijkt dat de Zwitsers de outliers buiten het Zwitsers onderzoek hebben gelaten.

De heer van Rongen heeft dat vanaf medio 2006 tot medio 2008 niet publiekelijk gemaakt en werd slechts via een wob-procedure daartoe alsnog genoodzaakt. Veel burgers zijn terecht ongerust over het gehalte van de gezondheidsraadadviezen. BAWA heeft de geheime gegevens (outliers en correspondentie) en overige verkregen materiaal doorgeleid naar mevrouw Frederique Ries (Lid van de Commissie milieubeheer en lid sub-commisie mensenrechten van het Europees Parlement) in haar hoedanigheid van rapporteur resolutie van 17.06.2008 procedure 2007/2252(INI) met interventieverzoek. BAWA c.s. is door burgers gevraagd om onderzoek te laten doen naar strafrechtelijke feiten vanwege de outliers kwestie. (Schading gezondheidsbelangen).

De minister van volksgezondheid zal worden gevraagd om tot ontbinding van de commissie elektromagnetische velden over te gaan, althans de voorzitter van de Gezondheidsraad in die zin te instrueren.

De applicanten uit Mantgum geven bij hun rechtsgang bij het Europese Hof te Straatsburg een duidelijk bewijs aan het gemeentebestuur van Littenseradiel waar Mantgum onder valt, dat de protesterende inwoners uit Mantgum wel “ballen” hebben. Na de outlierskwestie in het Zwitserse COFAM-2 rapport zeggen de Mantgummers net als Albert Einstein: Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth. ( De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten). De Mantgummers verdienen ons aller respect en steun !

Rechtspraktijk BAWA – Haaksbergen.

1 augustus 2009Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie