Inleidend rekest ingediend bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg

woensdag, 08 juli 2009 - Categorie: Juridische Informatie

Onderstaand treft U aan de considerans van het inleidend rekest welke d.d. 30 juni 2009 bij de griffie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg is ingebracht namens en opdracht van bewoners Houtwijk te Den Haag door raadsman Paul Baakman (Rechtspraktijk BAWA c.s.)
De procedure zal in de Engelse taal door partijen worden gevoerd en zal vervolgens komen te vallen onder de E.V.- (Europees Verdrag) geheimhoudingsbepalingen.
Stopumts.nl kan het proces dus niet volgen en er helaas ook niet over berichten, waarvoor wij rekenen op uw begrip.

Degevraagd gaf raadsman Baakman aan de redactie (afd. publ.-recht) van Stopumts een korte toelichting::

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risicos van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de veiligheidsrisicos die verbonden zijn aan de plaatsing en in werking hebben van elektromagnetische straling/velden veroorzaken apparatuur op Nederlands grondgebied in casu binnen het plangebied van de gemeente Den Haag.
De clientle uit Den Haag wenst niet onvrijwillig te worden blootsgesteld aan voornoemde e.m.-velden. Clinten vinden dat het externe Nederlandse veiligheidsbeleid onvoldoende in evenwicht is met de uitsluiting gezondheidsrisico, terzake de langdurige e.m.-blootstellinggevolgen van de bevolking aan gepulste en ongepulste niet-ioniserende straling (elektromagnetische straling/velden) .
Daarnaast bieden de toepasselijke Nederlandse rechtsgangen (bestuursrechtelijk) onvoldoende soelaas om grondwettelijke toetsing te vragen (art 120 grondwet werkt belemmerend) en kunnen gezondheidsaspecten niet worden ingebracht in bouwvergunningprocedures.

Rechtspraktijk BAWA
Haaksbergen, 30 juni 2009
..

AANTEKENEN/EXPRESSE

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
FRANCE
Telecopie 033388412730

Haaksbergen (NL) 30 juni 2009
Onze ref .: 07.2009.0024/22

Inzake : Onderstaande verzoekers allen wonende te Den Haag in Nederland

Raadsman J.P.E. Baakman kantoorhoudende te Haaksbergen (NL)

Bewonersgroep Houtwijk te Den Haag
Gemachtigde J.P.E. Baakman (Jur.Adv).

Versus

De Staat der Nederlanden
Gemachtigde Ministerie van Buitenlandze Zaken (NL)

GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN :

Mijn clinten voornoemd, allen wonende te s-Gravenhage (Netherlands) hereby authorise me to represent in the proceedings before the European Commission of Human Rights, and in any subsequent proceedings under the European Commission of Human Rights, concerning my application introduced under Art. 25 of the Convention against the Netherlands.

Voornoemde clinten voelen zich allen bezwaard door de uitspraak/arrest van de rechtsprekende Afdeling van de Raad van State d.d.14 januari 2009, rolnummer 200800497/1 te hunnen aanzien gewezen. Het betreft hier de uitspraak in hoogste tevens laatste nationale instantie, in de kwestie van het door verzoekers gedane beroep op toepassing van de eerbiedigende werking van o.a. art 8 EVRM om gevrijwaard te blijven van onvrijwillige blootstelling aan niet ioniserende straling (elektromagnetische straling/velden) zowel buitenshuis alswel binnenshuis en waarbij o.a. het beroep op toepassing Art. 174 Lid 2 EG niet werd gehonoreerd. Verzoekers willen middels deze procedure een klacht indienen tegen Nederland wegens verdragsschending.

De Staat der Nederlanden alsmede rechtsprekende Afdeling van de Raad van State (voornoemde Afdeling behoort niet tot de rechterlijke macht van Nederland) laten zich o.a. leiden door de Gezondheidsraad (commissie elektromagnetische velden). Voornoemde Gezondheidsraad onderzoekt niet zelf doch adviseert de Staat der Nederlanden na lezing van door de Gezondheidsraad geselecteerde onderzoekrapportages. Het criterium van die selectie is verzoekers niet bekend. In de bij Uw Commissie en Hof aanhangig gemaakte procedure zal een overzicht worden gegeven t.a.v. de samenstelling van de leden van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad en een overzicht van door deze Commissie bestudeerde literatuur alsmede overzicht van niet bestudeerde literatuur voor zover verzoekers bekend.

Verzoekers zullen de Nederlandse en Belgische organisaties Stopumts (Nederland) en Beperkdestraling (Belgie) verzoeken hun bestanden vrij te geven waarna deze als geding/processtukken via de list of documents bij Uw griffie zullen worden ingebracht.

Nederlandse en buitenlandse wetenschappers zullen nadere productie inbrengen conform daartoe strekkend verzoek van mijn clinten.

De rechtsprekende Afdeling van de Raad van State is naar het gevoelen van verzoekers t.a.v. de gezondheidsrisico,s en de materieelrechtelijke kant van de zaak niet deskundig. Weliswaar heeft voornoemde Afdeling een zogenaamde deskundige benoemd (STAB) doch niet is gebleken naar het gevoelen van verzoekers dat deze deskundige t.a.v. gezondheidsrisico,s voldoende deskundig is om een dragend advies aan voornoemde Afdeling te verstrekken en adviezen te onderzoeken cq te doorgronden of aan de adviezen geen onjuiste premissen ten grondslag zijn gelegd.

Het rapport van de STAB meldt dat uit wereldwijde onderzoeken naar de effecten van radiofrequente elektromagnetische velden die vanwege de frequentie van digitale TV en radio van toepassing zijn op deze situatie is gebleken dat radiofrequente elektromagnetische een nadelig effect voor de gezondheid kunnen hebben. Bij deze onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen thermische effecten, te weten opwarming, en effecten door genduceerde stroom, te weten stimulering van spieren en zenuwen door elektrische stroompjes.

Het STAP vervolgt dan verder dat voor wat betreft de langere termijn de onderzoeken concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat radiofrequente elektromagnetische velden kanker of andere lange termijn effecten kunnen veroorzaken. Voornoemd rapport zal als gedingstuk bij Uw griffie worden ingebracht.

Grief

De Rechtsprekende Afdeling van de Raad van State van E.U-lidstaat Nederland geeft niet aan welke onderzoeken zijn geraadpleegd door de STAB. Ambtshalve had dit wel gemoeten doch beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtsprekende Afdeling van de Raad van State is niet mogelijk. De financiele belangen van de Staat der Nederlanden zijn enorm.

Verzoekers concluderen dan ook een schending van art 6 van het door de Nederlandse Staat geratificeerde EVRM. (Op door Uw Hof aan te reiken formulieren zullen de verdragsschendingen in de Engelse taal binnen een door Uw Hof te stellen termijn aan Uw griffie worden overgelegd).

De Nederlandse Staat heeft de besluitvorming van het door verzoekers bestreden besluit (het NL-toepasselijk recht is de Wet milieubeheer) zich laten leiden door voornoemde Gezondheidsraad (publicatie nr. 1997/01) en de Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 12 juli 1999 no. 1999/519/EG beperking blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz 300 Ghz. Zowel voornoemd advies van de Gezondheidsraad als wel voornoemde Aanbeveling hebben geen kracht van Wet. Een eventueel beroep van de Nederlandse Staat op de gezaghebbende werking van bevindingen van de ICNIRP behoort te worden afgewezen want naast het gegeven dat niet bekend is welke artsen aan de totstandkoming van de bevindingen van de ICNIRP hebben meegewerkt stellen verzoekers tevens dat de ICNIRP een private onderneming is die aan geen enkele regering van een EU-Lidstaat verantwoording verschuldigd is.

De Nederlandse Staat in casu de rechtsprekende Afdeling van de Raad van State doet geen enkel onderzoek naar het medisch-professionele gehalte en de wettelijke status van de ICNIRP in de negentiger jaren en heden.

Bijgevoegd het feit dat de WRO en het toepasselijk bestuursrecht geen ruimte biedt voor Nederlandse justitiabelen om gezondheidsrisico,s als beroepsgronden in rechte te doen laten wegen doet zich daardoor schending voor van art 13 EVRM. (geen doelmatig rechtsmiddel)

De beroepsprocedure(s) t.o.v. rechtsprekende staatsraden van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State ( een afgeronde opleiding Nederlands recht is niet verplicht voor een benoeming) is niet met voldoende (rechts-)waarborgen omgeven: een adequate beroepsgang is niet aanwezig. In de pprocedure voor Uw Hof zullen verzoekers nader kond van de effecten van de marginale toetsingen binnen het Nederlandse bestuursrechtsysteem. Na het Arrest Benthem vs Nederland en de casus rondom de Luexmburgse Raad van State heeft Nederland onvoldoende wetreparaties doorgevoerd.

De conclusie van het vorenstaande moet dan ook zijn, dat de proces-voering op EVRM-rechtens onjuiste wijze is geschied, dat geen eerlijk proces heeft plaatsgehad, dat de besluitvorming m.b.t. de uitspraak in laatste nationale instantie niet is gebaseerd op een onafhankelijke en onpartijdige rechtsinstantie, terwijl enige met voldoende waarborgen omgeven beroepsgang niet open staat (noch heeft opgestaan). In tal van opzichten als hiervoor reeds summier aangegeven- hebben verzoekers derhalve geen eerlijk proces gehad.

Het is dan ook hierom dat verzoekers zich wenden tot Uw Hof, met het eerbiedig verzoek hun klacht in behandeling te nemen en hun klachten gegrond te oordelen, de Staat der Nederlanden te gelasten de verdragschending(en) ongedaan te maken onder bepaling dat ingeval van gegrond-verklaring verzoekers ex Art. 50 EVRM door de Nederlandse Staat een billijke genoegdoening wordt toegekend.

Onder bevestiging terzake voormeld en in afwachting van rolnummer toekenning, tekent met verschuldigde eerbied,

Hoogachtend,

Uw dw. dr.,
J.P.E. Baakman
Raadsman)

Dossier : 07.2009.0024/22Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie