Den Haag: Verslag van de rechtszitting bij de RvS

donderdag, 04 december 2008 - Categorie: Juridische Informatie

s-Gravenhage 5 december 2008

VERSLAG VAN DE RECHTSZITTING 1 DECEMBER 2008 RvS

Door : Helen Franssen en Gwen Maclaine Pont

………………………………………………………………………….

Buurt tegen gemeente Den Haag (KPN-digitenne mast)

V E R S L A G

RECHTSZITTING RAAD van STATE MAANDAG 1 DECEMBER 2008

Op 1 december heeft van 10 -12 uur de rechtszitting plaatsgehad bij de Raad van State betreffende het beroep dat is aangetekend door ons (Ver. Wijkberaad en anderen) tegen de door de gemeente Den Haag in 2007 verleende milieu-vergunning aan de KPN Broadcast Services voor het zendstation aan de Zichtenburglaan. Helen Franssen en Gwen Maclaine Pont waren daarbij aanwezig.

Deze rechtszitting hield veel meer in dan de hoorzitting bij de behandeling van de Voorlopige Voorziening ( in maart 2008),omdat nu de eigenlijke zaak diende. Het was een meervoudige kamer en dat betekent dat ede zaak complex is om dat meerder rechtsgebieden betrekking hebben op deze casus en niet door de enkelvoudige kamer kan worden afgedaan.

Op de rechtszitting heeft onze juridische adviseur dhr. J.P.E. Baakman van Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen een mondeling toelichtichtend pleidooi gegeven t.o.v. de Staatsraden dhr. Drupsteen (voorzitter), mevr. Simons-Vinckx (degene, die zich inhoudelijk met de zaak bemoeit en mevr. Sorgdrager ( Winnie,dus, als ‘side-kick’).

In de eerste ronde kwamen alle drie appellanten het eerst aan het woord, dhr. Spaargaren, dhr. Baakman namens ons ( Wijkberaad Houtwijk en anderen) en de advocaat van Spuistraat Avocaten namens de Stichting bescherming Leefomgeving ( bewoners Bouwlust). Daarna de gemeente en als laatste de advocaat van de KPN, ene Quirine Tjeenk Willink ( NB. de vice-voorzitter van de Raad van State is ook Tjeenk Willink). ?

Procedure

Vervolgens stelde staatsraad S -V vragen. Het eerst aan dhr. Spaargaren, die een toelichting gaf op zijn overgevoeligheid voor de straling.

Vervolgens wilde zij weten welke inhoudelijke activiteiten de vereniging Wijkberaad verricht en hoe het wijkberaad functioneert. Helen heeft de toelichting gegeven vanwege haar functie van gemachtigd secretaris. Het wijkberaad opereert als intermediair tussen bewoners en gemeente of de Commissie Loosduinen. De activiteiten volgen meestal n.a.v. vragen en/of klachten van bewoners uit de wijk Houtwijk. Die klachten kunnen van verschillende aard zijn; soms betreft het hangjongeren, dan weer zaken die met verkeer of milieu te maken hebben. Dit was voldoende toelichting om de staatsraad te overtuigen van de ontvankelijkheid van de Vereniging als belanghebbende.

Diezelfde vraag werd ook gesteld aan de Stichting Bescherming Leefomgeving Den Haag.

Hun advocaat gaf aan dat andere activiteiten, naast deze beroepsprocedure wel waren opgestart, maar dat het grootste deel van de beschikbare tijd van de leden van de Stichting tot nu toe in de zendmast zijn gaan zitten. Staatsraad gaf aan, dat de conclusie van de RvS zou kunnen zijn, dat de Stichting niet-ontvankelijk wordt verklaard, maar dat dan in iedere geval de personen (die de Stichting vertegenwoordigen en) die op korte afstand van de zendmast wonen wél zullen worden gezien als belanghebbenden.

Dat dhr. Spaargaren belanghebbende is behoefde geen toelichting. Zo ook gold dat voor Gwen Maclaine Pont en Pim Zevenhuizen, allemaal buurtbewoners.

Inhoud.

Die spitste zich toe op 3 zaken: Gezondheid, visuele hinder, geluidshinder en ontvankelijkheid. De gezondheidsrisico,s waren middels diverse medisch-wetenschappelijke stukken onderbouwd onder verwijzing naar Nationaal en Europees recht

Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op het feit van wel of geen visuele hinder van de mast.

De StAB had aangegeven dat beoordeling daarvan wel degelijk onderdeel is en kan zijn van de milieuvergunning. Aan ons werd gevraagd of wij nog nadere illustraties hadden van die visuele hinder, naast die ene, die we bij de Memorie III hadden ingeleverd. Gwen MP werd gevraagd een toelichting te geven bij de 3 andere foto’s zie zij bij zich had en die alle partijen ter plaatse hebben kunnen bekijken (zie kopieën/bijlage): 1x vanuit wijkpark Bokkefort op 750 m afstand, 1x vanuit Dr. Bremmerpark op 750m afstand en 1x vanuit dakraam op 450m afstand. Gwen gaf aan dat de hoogte van de mast niet in verhouding was met de hoogte van de bebouwing en dat de gemeente in haar oordeel hiermee rekening had moeten houden.

Dit was voldoende duidelijk.

De dhr. Kunst van Stadsbeheer gaf aan dat er een positief welstandsadvies lag. Daardoor zag Stadsbeheer indertijd geen reden dat aspect nog eens in haar oordeel mee te nemen.

Daar werd tegenin gebracht dat er een negatief welstandsadvies aan vooraf was gegaan. Snel zei de advocaat van de KPN dat dit een nieuw feit was, dat zij niet kende.

(Dit laatste klopt niet; Gwen MP heeft indertijd zelf dat negatieve welstandsadvies boven tafel gevist en in het bezwaarschrift al genoemd.) Zo werd dit punt afgerond.

Het andere, waar uitgebreid op werd ingegaan is het feit, dat de KPN een milieuvergunning heeft aangevraagd voor digitale tv én digitale radio en FM zenders. Echter de KPN heeft alleen metingen aangeleverd van de digitale tv. De KPN zendt ook alleen maar met digitenne sinds april 2008 en zegt nooit een ander voornemen te hebben gehad (?). Daardoor komt de verleende vergunning niet overeen met de aangeleverde informatie. Dit was al door de StAB geconstateerd. Wellicht om die reden heeft de KPN in oktober aan de gemeente laten weten, dat de KPN niet (meer) voornemens is gebruik te (gaan) maken van digitale radio en FM zenders. De KPN heeft aan de gemeente gevraagd daarom de milieuvergunning aan te passen, zodat deze alleen nog maar gaat over digitale tv. Vervolgens werd er moeilijk gedaan of dit wel of niet kon / zou gebeuren. Er volgde een onduidelijke discussie, waarbij wel helder was dat de KPN zich met deze manoeuvre wilde indekken om te voorkomen, dat op die grond de vergunning door de RvS nietig zou worden verklaard.

Verder vroeg staatsraad S-V waarom de gemeente 28V/m had toegestaan in de milieuvergunning terwijl de KPN aangaf slechts 3 V/m aan stralingscapaciteit nodig te hebben. Antwoord van de gemeente: omdat dat volgens de norm het maximale is dat is toegestaan en er geen (gezondheids-)reden is (volgens de Gezondheidsraad) om aan die norm te twijfelen.

De staatsraad S-V stuurde er op aan de milieuvergunning zodanig te laten aanpassen dat niet meer dan 3V/m zou worden toegestaan en ook alleen voor Digitenne. Ter plekke is artikel 8.19 (weten we niet meer zeker) aan de orde gesteld. Dat geeft de RvS de mogelijkheid om een uitspraak te kunnen doen op een gewijzigde en dus alleen voor digitenne aangevraagde vergunning. De gemeente ging hiermee schoorvoetend akkoord. De KPN zei geen probleem te hebben met de 3V/m.

Dit alles tegen de zin in van de heer Baakman, die aangaf dat hij het niet `netjes` vond dat dit geregeld werd tijdens de behandeling van de zaak. Baakman tekende vervolgens protest aan en vroeg akte.

Op de opmerking dat dichtbij de mast op het bedrijventerrein geen mensen wonen, zei Baakman ( na overleg met Helen), dat men voornemens is een opvangcentrum voor verslaafden en daklozen op het bedrijventerrein te realiseren.

Tot hier het verslag.

Binnen 6 à 8 weken volgt de uitspraak. Dat is dan het oordeel van deze drie staatsraden samen.

Mocht het negatief voor ons uitpakken, dan kunnen we (alleen) op Europees niveau verder gaan. We zijn voornemens de gemeente dan aansprakelijk te stellen, zo ook de KPN en de opstalrechtverlener (de bezitter van de grond) voor eventuele (toekomstige) schade.

En buurtbewoners worden opgeroepen in februari 2009 te protesteren tegen de hoogte van de WOZ-aanslag. Want de huizenprijzen zakken in de buurt van zenders, zo blijkt elders.

Helen Franssen en Gwen Maclaine PontLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie