RECHTSZITTING RAAD van STATE MAANDAG 1 DECEMBER 10.00 UUR

maandag, 01 december 2008 - Categorie: Juridische Informatie

PROTEST TEGEN ZENDMAST ZICHTENBURG TERECHT

RECHTSZITTING RAAD van STATE MAANDAG 1 DECEMBER 10.00 UUR

Maandag 1 december 2008 zal de lang verwachte rechtszitting plaatsvinden bij de Raad van State (tijdelijke locatie: Lange Voorhout 3) betreffende het beroep dat is aangetekend door ongeruste buurtbewoners tegen de door de gemeente Den Haag in 2007 verleende milieu-vergunning aan de KPN Broadcast Services voor het zendstation aan de Zichtenburglaan.

Hoe het oordeel van de Raad van State ook uitpakt: we hebben een jaar geleden terecht protest aangetekend tegen de zendmast aan de Zichtenburglaan. Vijftien wetenschappers vanuit verschillende landen hebben in een gezamenlijk rapport vastgesteld, dat de elektromagnetische straling van zenders voor onder andere mobiele telefonie en digitenne wel degelijk gezondheidsschade kan opleveren. Op korte termijn kan je last krijgen van hoofdpijn, slapeloosheid en concentratieverlies; op lange termijn kan zelfs kanker er het gevolg van zijn, zoals leukemie bij kinderen.

Het Europees Parlement is diep onder de indruk van dit ‘Bio-Initiative Report’, zoals het officieel heet. Alle lidstaten van de Europese Unie worden opgeroepen om de normen voor elektromagnetische straling, die van de zenders afkomt, strenger te maken. Liechtenstein is het eerste land dat de strengere norm van een maximale veldsterkte van 0,6V/m voor buiten en 0,06V/m voor binnen in huis overneemt en wel per 1 januari 2009.

De norm in Nederland was in 2007 nog niet streng genoeg om de zendmast in Zichtenburg om die reden te verbieden, maar de gemeente had wel al kunnen weten dat de straling gevaarlijk is. Wij vinden dat de gemeente Den Haag daarom uit voorzorg de milieu-vergunning voor het zendstation had moeten weigeren. Die mogelijkheid bestaat nl. ook. Verder worden bij de beoordeling andere zenders nu niet betrokken, terwijl bewoners continue en onvrijwillig aan veel meer straling bloot staan, dan alleen aan die van deze zendmast. Dat schreven we in Memorie III op ons beroepschrift aan de Raad van State.

Verder hebben we opnieuw duidelijk gemaakt dat ook de hoogte van de mast heel storend is voor veel buurtbewoners. Het lelijke gevaarte torent hoog boven de huizen uit en is overal in de wijk zichtbaar. Uit het verslag van de StAB ( Stichting Advisering Bestuursrechtspraak), dat in opdracht van de Raad van State een technisch onderzoek naar de feiten heeft gedaan, blijkt dat de gemeente bij de overwegingen wel of geen milieuvergunning te verlenen, ook ruimte had de visuele hinder daarbij te betrekken. Dat is niet gebeurd. Wij vinden dat de gemeente daar (weer) een steek heeft laten vallen.

Op de rechtszitting zal onze juridische adviseur dhr. J.P.E. Baakman van Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen alles nog eens middels pleidooien mondeling toevoegend toelichten aan de meervoudige Kamer Afdeling Bestuursrechtspraak unit Milieu

Maximaal 6 weken na de rechtszitting besluit de Raad van State of de KPN wel of niet mag blijven zenden via deze mast.

■ ■ ■

HOE BEGON HET OOK ALWEER?

In augustus 2007 verrees plotseling de gigantische mast van 154,5m hoog ( hoger dan het Strijkijzer aan het Rijswijkse Plein en daarmee de hoogste Haagse toren!) op het smalle bedrijventerrein Zichtenburg. Verontwaardigde buurtbewoners van Houtwijk en Bouwlust vroegen zich af hoe zo’n ijzeren gevaarte – dat tot ver in de omringende woonwijken overal boven uit steekt - een bouwvergunning heeft kunnen krijgen, zonder dat er enige ruchtbaarheid aan gegeven is.

De Bouwvergunning bleek al verleend te zijn in 2004, middels een ontheffing van de regels uit het Bestemmingsplan. Een veel te lichte procedure voor zo’n hoge mast!

Verder zijn er perceelnummers verwisseld, waardoor de bouwvergunning is afgegeven voor een stuk grond, waar al een gebouw staat. Zo zijn er meerdere vraagtekens te stellen bij de gang van zaken rond de bouwvergunning. Maar een verleende bouwvergunning is niet meer terug te draaien, is onherroepelijk, zo liet de gemeente weten.

Een milieuvergunning verloopt na 3 jaar. De eerste milieuvergunning voor het zendstation stamt uit 2004. Niet alleen voor digitale radio- en tv-uitzendingen, maar ook voor GSM en UMTS antennes en voor meer dan 100 straalverbindingen. Doordat de KPN Nozema overnam, duurde het tot 2007 voordat het zendstation gebouwd kon worden; er werd een nieuwe milieuvergunning aangevraagd.

Wellicht uit tactisch oogpunt heeft de KPN bij het opnieuw aanvragen van de vergunning nu alleen digitale tv en radio aangevraagd. Op termijn zal de KPN ook voor GSM, UMTS en de straalzenders weer een milieuvergunning willen hebben.

Een jaar geleden hebben bijna tweehonderd buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Den Haag tegen haar voornemen een milieu-vergunning te verlenen aan de KPN. De gemeente zag in al deze bezwaren geen reden om de KPN de vergunning te weigeren. Het Wijkberaad Houtwijk heeft toen, samen met een aantal actieve bewoners, besloten hiertegen beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Zij riep hiervoor een speciale commissie in het leven: de Commissie Wonen in Houtwijk Zonder Zendmast Zichtenburg, kortweg de Commissie WHW:ZZZ of nog korter Cie ZZZ.

In maart van dit jaar heeft de Raad van State het verzoek afgewezen om een Voorlopige Voorziening te treffen tegen tussentijdse ingebruikname van de zendmast vóórdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het beroep dat is ingesteld. Sinds die tijd kan de KPN het zendstation gebruiken voor digitale tv en radio. Volgens de KPN wordt de zendmast nu alleen gebruikt voor digitale tv. Hoewel het voor de Cie ZZZ een tegenvaller is, dat de KPN toch mocht gaan zenden, zijn het vooral de ongekende gezondheidsrisico’s op langere termijn, waartegen de Commissie groot bezwaar maakt.

De hoogfrequente elektromagnetische straling kan allerlei klachten veroorzaken. Zo blijkt uit ervaringen elders met UMTS en andere hoogfrequente zenders en antennes. Van hoofdpijn, nervositeit en slapeloosheid tot aantasting van het hele immuunsysteem aan toe, op lange termijn. De Cie ZZZ vindt dat omwonenden de dupe worden van veel te soepele normen betreffende straling.

De GezondheidsRaad hanteert een veiligheidsnorm op basis van 10 jaar oude gegevens. Het bijstellen van deze norm acht de GR niet nodig omdat er geen wetenschappelijke bewijzen bijgekomen zouden zijn, die onomstotelijk vaststellen dat de norm te laag is.

Er zijn echter voldoende rapporten en berichten, die duidelijk maken dat er wel degelijk grote risico’s kleven aan dit soort straling. Het lijkt wel of de wetenschap ook hier achter de feiten aan loopt, net zoals bij astbest en bij roken. Hoe lang duurde het niet voordat weten-schappelijk was aangetoond, dat je van het inademen van beide kanker kan krijgen?

Ondertussen neemt het wantrouwen toe tegen veelvuldig gebruik van mobieltjes. Toch kan je hier zelf voor kiezen of je zo’n risico wilt nemen. Aan de straling van zendmasten valt niet te ontkomen. Omwonenden worden zo onvrijwillig en continue blootgesteld aan een onnatuurlijke en nieuwe invloed, waarvan de gezondheidsrisico’s op lange termijn vele malen groter kunnen zijn, dan nu wordt aangenomen door overheden.

De Cie ZZZ heeft meer dan 125 protesthandtekeningen ontvangen van bezorgde buurtbewoners, naar aanleiding van onze oproep: “KOM OP VOOR UW EIGEN BELANG”.

Sommigen hebben het over het ‘magnetron-effect’, anderen spreken van ‘digitale asbest’. Bij allen klinkt door hoe onheilspellend deze omwonenden de aanwezigheid van de zendmast ervaren. Het feit, dat de mast gigantisch boven woningen uittorent en ook ’s avonds door de rode lampen in top op grote afstand te zien is, doet bewoners er steeds aan herinneren, dat zij continue aan deze straling bloot staan.

BIO-INITIATIVE REPORT

De Cie ZZZ heeft als aanvulling op haar beroepsschrift bij de Raad van State het Bio-Initiave Report ingebracht. Dit rapport van de Bio-Initiave Working Group - geschreven door 14 topwetenschappers uit 6 verschillende landen, diverse specialisten en de Amerikaanse Cindy Sage (milieudeskundige) - stelt dat draadloze (elektromagnetische) communicatie-systemen wel degelijk riskant zijn voor de gezondheid. “The report concludes the excisting standards for public safety are inadequate to protect public health” (Press release August 31, 2007). Deze conclusie is getrokken nadat circa 1500 wetenschappelijke studies en rapporten door deze groep wetenschappers zijn bestudeerd en geëvalueerd. Professor Martin Blank, onderzoeker aan de Columbia University, zegt in het rapport: 'De straling dringt diep door in het organisme en verstoort daar biologische processen. Het DNA in sommige celtypes reageert al bij zeer lage stralingswaarden, wat een biochemische stressrespons veroorzaakt.'

Cindy Sage, de ‘co-editor’ van dit rapport zegt in een interview : “Er is geen lage limiet (van niet-ioniserende straling) die we als veilig kunnen beschouwen”. (zie www.stralingsrisicos.nl > actueel> internationaal > the bioinitiative group, interview met Cindy Sage, januari 2008)

Volgens het BioInitiative Report zijn de ziektebeelden steeds ongeveer dezelfde bij mensen die wonen of werken in de buurt van GSM- , UMTS- en andere antennes voor elektro-magnetische straling: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizingen, prikkelbaarheid, verlies van geheugen en concentratievermogen, verminderd libido, depressiviteit.

Slapeloosheid blijkt één van de eerste alarmsignalen te zijn. Kennelijk verstoort de straling de melatonine-balans in het lichaam. Melatonine is een hormoon dat je biologische klok regelt. Op de langere termijn zijn nog veel ernstigere gezondheidsklachten te verwachten.

StAB

In opdracht van de Raad van State heeft de StAB, de Stichting Advisering Bestuurs-rechtspraak, voor de zomer nog, een eigen technisch onderzoek uitgevoerd naar de milieutechnische aspecten van het zendstation aan de Zichtenburglaan. Het ‘horen’ van alle betrokkenen was hier onderdeel van. Naast een gesprek met de leden van de Cie ZZZ, heeft de StAB-medewerker ook gesproken met de andere bezwaarmakers, waaronder een groep bewoners - van Bouwlust – die zich heeft verenigd in de Stichting Bescherming Leefomgeving Den Haag.

De Cie ZZZ heeft het verslag van de StAB bestudeerd en vindt dat de StAB te licht denkt over het belang van het Bio-Initiative Report, dat in het verslag wordt afgedaan als niet wetenschappelijk. Ook de Gezondheidsraad heeft zich laagdunkend over het rapport uitgelaten richting VROM. Het Bio-Initiative Report was toen al tot het Europees Parlement doorgedrongen, maar nog niet voorzien van commentaar. De resolutie (COM 2008 – 532) is ondertussen definitief geworden. Nu vanuit Europa de oproep komt om de normen strenger te maken, kan men hier in Nederland daar niet doof voor blijven.

De feiten waarop de StAB haar conclusie baseert - dat de vrees van bewoners voor de straling van de zendmast Zichtenburg ongegrond is - zijn alweer verouderd.

Wij hopen en verwachten, dat de Raad van State al deze zaken meeneemt in haar oordeel.

■■■

De COMMISSIE: “WONEN IN HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG”

heeft de volgende leden:

Pjer Wijsman tevens voorzitter Wijkberaad Houtwijk

Helen Franssen tevens secretaris Wijkberaad Houtwijk

Anton Hakemulder tevens penningmeester Wijkberaad Houtwijk

Loes Gordijn tevens adm. medewerkster Wijkberaad Houtwijk

Gwen Maclaine Pont buurtbewoner & bezwaarmaker

Pim Zevenhuizen buurtbewoner & bezwaarmaker


De Commissie WHW:ZZZ is opgericht door de Vereniging Wijkberaad Houtwijk.Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie