Stichting EHS in beroep tegen de veiling van de 3,5 GHz-frequentie

zaterdag, 09 maart 2024 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: stichtingehs.nl/nieuwsberichten/stichting-ehs-in-beroep-tegen-de-veiling-van-de-35-ghz-frequentie/
Maart 2024

Begin 2024 heeft het ministerie van EZK aangekondigd de 3,5 GHz-frequentie te gaan veilen die nodig is voor de uitrol van 5G. Stichting EHS heeft hiertegen op 28 februari beroep aangetekend. De uitrol van 5G zal een verslechtering betekenen van de positie en gezondheidssituatie van mensen met EHS. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap, waar ook mensen met EHS onder vallen.

Op dinsdag 12 maart a.s. zal de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening behandelen. Stichting EHS vraagt hierin om het aanhouden van de voorgenomen veiling totdat de rechtbank het beroepschrift van Stichting EHS heeft behandeld en erover heeft besloten.

Uitrol in strijd met het VN-verdrag Handicap
Stichting EHS beroept zich in het beroepschrift onder meer op het VN-verdrag Handicap. In contacten met koepelorganisatie Ieder(in), het College voor de Rechten van de Mens en het ministerie van VWS heeft Stichting EHS bevestigd gekregen dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap vallen. Dat betekent dat zij net als iedereen recht hebben op een toegankelijke en inclusieve samenleving. De steeds verdergaande uitrol van netwerken en digitalisering maakt de maatschappij voor hen steeds minder toegankelijk. Dit vormt een enorme inbreuk op hun vrijheden en een ernstige verslechtering van hun positie en van hun gezondheidssituatie. Ook moeten burgers er zelf voor kunnen kiezen of ze wel of niet worden blootgesteld aan 5G-netwerken. Dit stelt ook het Europees Economisch en Sociaal Comité over de maatschappelijke en ecologische impact van 5G.

Uitrol 3,5 GHz onverantwoord
De uitrol is om zowel gezondheidsredenen als om ethische redenen onverantwoord. Het mantra van het Ministerie van EZK dat alle draadloze technieken veilig zijn gaat volledig voorbij aan alle kritieken en signalen die er al zijn en betekent een serieus risico voor de volksgezondheid. EZK negeert daarbij ook de oproep van de Gezondheidsraad om voorzorg toe te passen en stelt andere belangen boven die van volksgezondheid. De overheid voldoet zo niet aan de verplichting de gezondheid van haar burgers te beschermen. Ze negeert hiermee een groep kwetsbare burgers die al jarenlang vergeefs om gehoor voor hun problematiek vraagt.

Blootstellingsrichtlijnen voor straling die de overheid hanteert beschermen gezondheid niet
Stichting EHS toont in het beroepschrift aan dat er een relatie is tussen gezondheidsklachten en straling van draadloze communicatie, en specifiek de nieuwe 5G-frequenties. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten laten zien, ook ver beneden de zogeheten ICNIRP-richtlijnen die de overheid hanteert. Het is onverantwoord – gezien de vele kritieken op deze ICNIRP-richtlijnen – om hieraan vast te houden omdat ze de volksgezondheid onvoldoende beschermen.

Een belangrijk punt van kritiek is dat de ICNIRP-richtlijnen alleen rekening houden met opwarmingseffecten die op korte termijn optreden en niet met de schadelijke biologische lange termijn- en cumulatieve effecten. Naar de gezondheidseffecten van de 3,5 GHz-frequentie is zelfs helemaal geen onderzoek gedaan.

Deze kritiek klinkt ook door vanuit de Nederlandse Gezondheidsraad. Professor Kromhout, voorzitter van de voormalige commissie EMV van de Gezondheidsraad, vindt de uitleg van EZK dat het invoeren van 5G veilig is veel te kort door de bocht.

Extra gezondheidsrisico voor kwetsbaren, zoals mensen met EHS
Verder houden de richtlijnen geen rekening met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken met lagere tolerantie, zoals mensen met EHS. Dit stelt ook voormalig lid van de ICNIRP professor James C. Lin, in 2023.

Dat 5G een serieus risico vormt voor de gezondheid blijkt ook uit de praktijk. Uit een aantal recente casestudies uit Zweden komt naar voren dat mensen ernstige gezondheidsklachten kregen na invoering van 5G. Experimenteren hiermee valt dan ook niet te rechtvaardigen.

Beroepsschrift
Lees hier het volledige beroepschrift
stichtingehs.nl/wp-content/uploads/beroepschrift-Stichting-EHS.pdf
Lees hier het persbericht
stichtingehs.nl/wp-content/uploads/PERSBERICHT-ZITTING-12-MAART-VOVO.pdf .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie