Voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen

donderdag, 17 november 2022 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z22175&did=2022D47827
17 nov. 2022

Daarin doorlinken naar de brief van de regering, waarin onder meer staat:
2. Conclusies uitvoeringstoets en juridische toets


Bronmaatregelen goed uitvoerbaar
Het treffen van redelijke en proportionele maatregelen aan het elektriciteitsnet, waardoor het magneetveld van netcomponenten daadwerkelijk verminderd wordt, is goed mogelijk. Zowel in nieuwe situaties (bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen, hoogspanningsstations, ondergrondse kabels, opstijgpunten en transformatorhuisjes) als in bestaande situaties (op natuurlijke momenten van aanpassing en reconstructie) kunnen de netbeheerders maatregelen aan de netcomponenten treffen die het magneetveld reduceren. Het gaat daarbij om maatregelen als:

• Fase-optimalisatie bij bovengrondse hoogspanningslijnen of ondergrondse kabels (dat wil zeggen: het anders positioneren van de elektriciteitsdraden ten opzichte van elkaar);
• Het in driehoek leggen van kabels of toepassen van drie-fasenkabels;
• Het verkleinen van de afstand tussen geleiders (elektriciteitsdraden);
• Het zo veel mogelijk vermijden van geleiders langs muren en plafonds van stations en transformatorhuisjes, zeker als deze direct kunnen grenzen aan woningen, scholen, kinderdagverblijven of crèches.

De effecten van deze maatregelen op de magneetveldsterkte kunnen groot zijn. Zo wordt door fase-optimalisatie bij hoogspanningslijnen en het in driehoek leggen van kabels de sterkte van het magneetveld met circa 25 tot 50% verminderd. Uit onderzoek van de netbeheerders blijkt dat het treffen van bronmaatregelen veelal geen extra kosten met zich meebrengt (in vergelijking tot de huidige werkwijze) of slechts hele beperkte kosten, als deze integraal in het ontwerp van een netcomponent worden meegenomen .

Door Witteveen en Bos is – in overleg met netbeheerders en gemeenten – een overzicht opgesteld van de bronmaatregelen, die in nieuwe situaties en/of in bestaande situaties (op natuurlijk momenten van aanpassing en reconstructie) te treffen zijn. Dit overzicht vindt u in een bijlage bij deze brief.

Geen nieuwe ruimtelijke maatregelen
Het tweede onderdeel van de lijst met redelijke en proportionele maatregelen betrof maatregelen die gericht zijn op het creëren van afstand tussen omwonenden en netcomponenten. In de brief van 23 maart 2021 heeft mijn voorganger voorgesteld om – in plaats van de in het huidige voorzorgbeleid gehanteerde magneetveldzone van 0,4 microtesla bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen – te werken met vaste (standaard) afstanden tussen netcomponenten en bestemmingen waarin kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven (woningen, scholen, kinderdagverblijven of crèches). Deze standaard afstanden waren afgeleid van de 0,4 microteslazone.

Tijdens de praktijkbijeenkomsten kwam naar voren dat het vaststellen van vaste afstanden niet voor alle netcomponenten mogelijk is, waardoor er – naast vaste afstanden – voor sommige netcomponenten gewerkt zou moeten worden met te berekenen magneetveldzones. Vanuit netbeheerders en gemeenten kwam daarnaast de nadrukkelijke wens naar voren om voor bovengrondse hoogspanningslijnen - in plaats van een vaste afstand – vast te houden aan een berekende magneetveldzone (van 0,4 microtesla jaargemiddeld), gezien de grote verschillen die zich voordoen in de breedte van de magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen.

Deze maatregelen kunnen we als positief zien.Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie