Gezondheidsraad: Rapport over mobiel bellen 2016

woensdag, 01 juni 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_mobiele_telefonie_201606.pdf
1 juni 2016

G e z o n d h e i d s r a a d
H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s

Het is niet bewezen dat vaak en lang mobiel bellen leidt tot tumoren in het hoofd

Met de snelle toename van mobiele telecommunicatie en draadloos internet groeit ook de bezorgdheid. Heeft de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden gezondheidseffecten? De Gezondheidsraad brengt hierover geregeld advies uit. In het advies dat vandaag uitkomt constateert de raad: er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken.

De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke literatuur over blootstelling aan radiofrequente velden nauwlettend. Voor dit advies heeft de raad zowel de epidemiologische als de dierexperimentele gegevens op systematische wijze geanalyseerd en heeft daarbij ook nadrukkelijk de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking genomen.

Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewezen verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar het oordeel van de raad onwaarschijnlijk.

Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben.

Ook vindt de raad het belangrijk dat de lopende onderzoeken waarin de gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons op de lange termijn worden onderzocht, door blijven gaan. Het is daarbij van het grootste belang dat in lopende en toekomstige onderzoeken de blootstelling aan radiofrequente velden nauwkeuriger en objectiever wordt bepaald. Dit is des te meer van belang omdat de blootstelling aan radiofrequente velden voortdurend verandert door veranderingen in het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe mobiele telecommunicatiemiddelen.

De publicatie Mobile phones and cancer. Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies (nr. 2016/06) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. De publicatie is te downloaden van www.gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98, e-mail: ej.schoten@gr.nl.

Voor het rapport van 1 juni 2016 zie:
www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall
en

www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201606_mobilephonescancerpart3.pdf .

Uit dit rapport, p. 13:

Is er aanleiding om de blootstelling te verminderen?

Uit de zojuist geformuleerde conclusies vloeit voort dat onduidelijk is welke waarde maatregelen hebben om de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden te verminderen. Toch wil de commissie haar eerdere aanbeveling herhalen: pas het ALARA-principe toe. Dat wil zeggen: houd de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is (As Low As Reasonably Achievable). Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben.
Deze conclusie van de Nederlandse commissie EMV van de Gezondheidsraad komt overeen met de aanbevelingen uit het advies Voorzorg met rede van de Belgische Hoge Gezondheidsraad.
www.stopumts.nl/pdf/Hoge%20Gezondheidsraad%202010.pdf

Afgezien van bovenstaande verstandige suggestie bagatelliseert de GR nog steeds de effecten van EMV belasting en negeert bovendien nog steeds alle klachten van EHS-ers die duizend maal veelvuldiger (of meer) voorkomen dan het optreden van hersenkanker (glioom i.h.b.). De conclusies van de GR stemmen ook niet overeen met die van de IARC-WHO uit 2011 (persbericht) en 2013 (monografie), waarin de RF straling van mobiele communicatie ingedeeld is in klasse 2B, mogelijk kankerverwekkend, dezelfde categorie waarin DDT, gelode benzine en chloroform zijn ingedeeld. Sinds 2013 zijn er meerdere publicaties verschenen waarin de conclusies van IARC-WHO bevestigd zijn.

Nog een tekst uit het GR rapport:

Nevertheless, taken together, the Tillman et al. (2010) and Lerchl et al. (2015) studies do provide an indication for a promoting effect of RF fields. The Committee therefore feels that its conclusion from the previous report that “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating or promoting effects on the development of cancer” should be changed to “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating effects on the development of cancer, but a possible promoting effect warrents further investigation”.

Ook hier is er weer sprake van het bagatelliseren van twee gedegen onderzoeken met een duidelijk gereproduceerd resultaat, nl. dat RF EMV co-carcinogeen zijn. Er staat wel: “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating effects on the development of cancer, but a possible promoting effect warrents further investigation”.

Nog een toegift, tekst uit:

www.facebook.com/Straling-vervuilt-de-ether-243634865678722/?ref=stream
#‎EricvanRongen‬ heeft een opvolger met wederom duidelijke belangen bij Telecom. ‪#‎EertSchoten‬
Voor diegenen wie dit niets zegt, Eric van Rongen is de huidige secretaris van de Commissie EMV van de GR en Eert Schoten, nu werkzaam bij de GR is degene aan wie info over dit laatste GR rapport gevraagd kan worden.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie