Witte, grijze en zwarte gebieden

zondag, 07 december 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: handreikingbreedband.digitalestedenagenda.nl/handreiking/buitengebied/middelen/financieren/financieren-met-gemeentegeld/wel-goedkeuring-ec-nodig/witte,-grijze-en-zwarte-gebieden.html .
dec. 2014


De Europese Commissie onderscheidt voor de goedkeuring van staatssteun de volgende gebieden:

witte gebieden. Dit zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Het zijn vooral plattelandsgebieden met een laag bevolkingsaantal. Aanvragen voor staatssteun in deze gebieden keurt de Europese Commissie goed;
grijze gebieden. Dit zijn gebieden waar één breedbandnetwerkexploitant aanwezig is. In grijze gebieden is goedkeuring mogelijk als u bewijst dat voor het bereiken van zekere beleidsdoelstellingen een verbetering van het huidige netwerk of de aanleg van een tweede netwerk nodig is;
zwarte gebieden. Dit zijn gebieden waar ten minste twee of meer exploitanten aanwezig zijn. Er is in deze gebieden geen sprake van marktfalen. Staatssteun is hier niet toegestaan.
U moet zich realiseren dat het toetsingskader voor de aanleg van basisbreedband anders is dan voor een Next Generation Network. In de praktijk komt het erop neer dat steun aan een grijs gebied waar alleen basisbreedband ligt wel goedgekeurd wordt en steun aan een grijs gebied waar reeds een NGN-netwerk ligt niet. Tenzij u kunt aantonen dat het huidige netwerk niet voldoet aan de definitie NGN.

Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van goedgekeurde projecten: 96% van deze projecten liggen in witte gebieden.
ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf .

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld: basisbreedband Baden-Württemberg
handreikingbreedband.digitalestedenagenda.nl/handreiking/praktijkvoorbeelden/basisbreedband-baden-w%C3%BCrttemberg.html .

Oorspronkelijke tekst
y. Financieren van wit en/of grijs gebied

Als de maatregel aan de criteria voor staatssteun voldoet en er is geen beroep mogelijk op de uitzonderingen, dan moet de maatregel worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Tegen de meldingsprocedure wordt vaak nogal opgekeken. Toch worden veruit de meeste steunmaatregelen goedgekeurd. Een zorgvuldige voorbereiding van de maatregel vergroot de kans op goedkeuring aanzienlijk.

In de regel zal de Europese Commissie zich concentreren of er wel of niet sprake zijn is van marktfalen. Uitgangspunt van de Europese Commissie is daarbij dat de ontwikkeling van breedband moet worden aangemoedigd op plaatsen waar dat voor commerciële partijen niet interessant is.

In de breedbandrichtsnoeren voor staatssteun heeft de Europese Commissie aangegeven voor welke gebieden dit wel en voor welke gebieden dit niet het geval is:

- WIT: Gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn in de nabije toekomst (binnen een termijn van drie jaar) deze infrastructuur aan te leggen, worden als ‘witte gebieden’ aangeduid. Dat zijn vooral plattelandsgebieden met een laag bevolkingsaantal en andere regio’s met weinig dekking. Onder een bepaalde bevolkingsdichtheid is het voor marktpartijen niet interessant om in zulke gebieden breedband te ontwikkelen. Als investeerders stellen wel van plan te zijn om breedbandinfrastructuur aan te leggen, worden zij geacht de geloofwaardigheid en haalbaarheid van hun plannen te onderbouwen. Steun aan het witte gebied is dan ook zonder meer toegestaan. 96% van de goedgekeurde meldingen bij de Europese Commissie hebben betrekking op financiering aan het ‘witte’ gebied. In de praktijk geldt: daar waar geen kabel of koper ligt.

- GRIJS: Gebieden waar één breedbandnetwerkexploitant aanwezig is zijn ‘grijs’. In ‘ grijze’ gebieden is goedkeuring mogelijk mits wordt bewezen dat voor het bereiken van zekere beleidsdoelstellingen een verbetering van het huidige of zelfs een tweede netwerk noodzakelijk is. In de praktijk kan dit zijn: een gebied waar kabel ligt en men glasvezel zou willen aanleggen (heel erg klein gebied in Nederland). Voornemens van overheidssteun in de grijze gebieden onderwerpt de Commissie aan grondiger beoordeling: Waarom voldoet het huidige netwerk (in casu de kabel) niet? Is er echt geen marktpartij die dit wil uitrollen en is het werkelijk nodig om hierin overheidsgeld te investeren? Let op, het niet gereguleerd zijn van de kabel (zie ook D: Maatschappelijke digitale diensten) geldt niet als argument onder de huidige richtsnoeren staatssteun en breedband!

- ZWART: Gebieden waar ten minste twee of meer exploitanten aanwezig zijn, zijn ‘zwarte gebieden’. In zwarte gebieden doet er zich, volgens de Commissie, geen marktfalen voor (tenzij het tegendeel kan worden bewezen, maar dat is in de praktijk nog niet gebeurd) en is overheidssteun niet geoorloofd.De Lidstaten zijn overigens vrij om de geografische omvang van een gebied te bepalen. Deze vrijheid biedt Nederlandse overheden enige ruimte ten aanzien van steun in de zogenaamde ‘white spots’, geografisch kleine (plattelands)gebieden, waar nog steeds geen breedbanddekking aanwezig is. Een voorbeeld waar deze ruimte is genomen is het ‘Masterplan versnelling breedband Oost-Nederland, Het Hanzeverbond in digitaal formaat’. Koppelen van wit met grijs of zelfs zwart gebied in een project mag, maar de eventuele steun dient wel beperkt te worden tot het gebied waar staatssteun is geoorloofd. Dit dient ook duidelijk uit de stukken te blijken!Praktijkvoorbeeld: basisbreedband Baden-Württemberg

In Nederland is nog geen enkel project bij de Europese Commissie aangemeld of goedgekeurd. Daarom een voorbeeld uit het buitenland. Baden-Württemberg stelde €1 miljoen beschikbaar aan marktpartijen die bereid waren breedband in het rurale gebied (€75000 maximaal per project). Hier lag nog geen netwerk en viel in de Europese definitie van ‘wit’ gebied. Het plan werd door de Europese Commissie goedgekeurd. Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van goedgekeurde projecten. 96% van deze projecten hebben betrekking op het ‘witte’ gebied!
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie