Motie Ridderkerk aangenomen

woensdag, 04 januari 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Motie van het raadslid B. Neuschwander inzake gezondheidsrisico's UMTS- en GSM-masten

zie: www.leefbaarridderkerk.nl/motie%20UMTS%20Neuschwander.htm en www.ridderkerk.nl/smartsite.shtml?id=5441

Voorgesteld 24-10-2005

De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, Gemeentestukken: 2005-355, agendapunt 9, tot het instemmen met de antwoordbrief van het college aan Mw. A. van der Waal-Booy, inzake UMTS-antennes:

overwegende:1. dat er al veel onderzoeken zijn gedaan naar de gevolgen van elektrostraling van UMTS-zenders voor de volksgezondheid, maar dat de resultaten van de onderzoeken verschillen;

2. dat daarmee geen einde is gekomen aan de grote onzekerheid wat het effect van de zenders is op de gezondheid;

3. dat er inmiddels ook in Ridderkerk UMTS-masten zijn geplaatst of geplaatst

worden;

4. dat het lokale bestuur, binnen de hem gegeven wettelijke mogelijkheden, een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn inwoners;

5. dat het, met het oog op de onzekere gevolgen voor de gezondheid, gewenst is, binnen de wettelijke mogelijkheden, een stop in te voeren:verzoekt het college van burgemeester en wethouders:a. met ingang van heden, namens de gemeente als private eigenaar van gemeentelijke gebouwen

en gronden, geen toestemming meer te verlenen tot het plaatsen van UMTS- en GSM-masten of het

vervangen van GSM-masten door UMTS-masten op of aan gemeentelijke gebouwen en

gemeentelijke gronden en eventuele verleende toestemmingen niet te verlengen;b. bij de belangenafweging, die voorafgaat aan de beslissing tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling ex art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, doorslaggevend belang te hechten aan het belang van de volksgezondheid, het voorzorgsbeginsel toe te passen en de vrijstelling te weigeren;c. mede namens de raad alle woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren in Ridderkerk, als private eigenaren, te verzoeken om geen toestemming te geven aan providers van mobiele netwerken om GSM- of UMTS-masten te plaatsen op gebouwen en of gronden die in het bezit zijn van deze corporaties of verenigingen.d. de antwoordbrief aan Mw. Van de Waal zodanig aan te passen, dat de strekking van deze motie

duidelijk tot uitdrukking komt.e. uiterlijk 9 december 2005 (dag verzending raadsstukken) aan de raad te melden hoe uitvoering aan deze motie is gegeven.

De verzoeken a, b en c gelden totdat de Gezondheidsraad heeft uitgesproken dat wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk heeft aangetoond dat UMTS- en of GSM-masten geen enkel gevaar en of risico opleveren voor de volksgezondheid.en gaat over tot de orde van de dag.B. Neuschwander

Leefbaar RidderkerkLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie