Waalre: Website over Straling (EMV)

donderdag, 07 augustus 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.waalre.nl/index.php?simaction=content&mediumid=43&pagid=3409&fontsize=12 .
7 aug. 2014

Als vervolg op een door de gemeente Waalre op 6 juni georganiseerde informatiebijeenkomst met als onderwerp:
'Straling in onze dagelijkse omgeving'
heeft de gemeente op verzoek van de 'Initiatiefgroep Verplaats UMTS Hoogh Waalre' een website geopend over dit onderwerp. Aan de deelnemende partijen zijn door de gemeente vragen gesteld. Deze zijn tot dusver beantwoord door de GGD, StopUMTS en Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling.
De vragen en antwoorden vind u op bovenstaande link en zijn hieronder overgenomen.
Een loffelijk initiatief van de gemeente.


Inleiding gemeente Waalre

Op deze pagina vind u de 'meest gestelde vragen' over het onderwerp straling. Aan verschillende instanties en groepen zijn vragen voorgelegd. Het doel van deze vragen/antwoorden is inwoners vanuit verschillende invalshoeken te informeren over elektromagnetische straling.

Bij het kopje GGD vindt u bijv. de vragen die aan de GGD gesteld zijn en welk antwoord de GGD gegeven heeft. De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de antwoorden van betrokken groepen of instanties. Heeft u vervolgvragen n.a.v. onderstaande vragen en antwoorden? Neem dan contact op met de desbetreffende instantie of groep.

GGD
• Is straling schadelijk voor de gezondheid van mens en dier?
'‘Straling’ (ofwel elektromagnetisch veld) is er in veel verschillende vormen. We weten dat (teveel) UV-straling van zonlicht schadelijk kan zijn voor de gezondheid, evenals (teveel) röntgenstraling bij medisch onderzoek. De straling van zendmasten en mobiele telefoons is echter van een heel andere orde en daarvan zijn op dit moment geen gezondheidsrisico’s bekend.' (Bron GGD)

• Kun je ziektes krijgen van het wonen bij een zendmast?
'Niet zover we nu weten. Wetenschappelijk onderzoek heeft niet aangetoond dat bepaalde ziekten vaker voorkomen nabij zendmasten of dat elektromagnetische velden van zendantennes gezondheidsschade kunnen veroorzaken bij blootstellingsniveau’s zoals die voorkomen in onze leefomgeving. Er zijn personen die aangeven dat zij méér klachten zoals hoofdpijn en slapeloosheid ervaren in de buurt van zendmasten of andere bronnen van elektromagnetische velden, maar met wetenschappelijk onderzoek is dat verband niet bevestigd. Internationaal wordt hier nog verder onderzoek naar gedaan.' (Bron GGD)

• Wat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over elektromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons etc? En wat zegt de Raad van Europa over dat onderwerp?
'IARC, het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), heeft het gebruik van mobiele telefoons in 2011 bestempeld als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De reden hiervoor is dat IARC wel aanwijzingen voor een verhoogd risico op hersentumoren ziet, maar geen overtuigende bewijzen. Ter vergelijking: in deze zelfde categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’ vallen ook stoffen zoals koffie, diesel, roet en talkpoeder. Er zijn echter géén aanwijzingen dat zendmasten in de woonomgeving kankerverwekkend zijn; de blootstelling aan die zendsignalen is volgens de WHO vele malen lager dan die tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De WHO geeft aan dat er verder geen gezondheidsrisico’s door de elektromagnetische velden van telefoons of zendmasten bekend zijn.' (Bron GGD)

'De Raad van Europa heeft in 2011 een resolutie aangenomen waarmee zij lidstaten adviseert maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verlagen. Dit is een politieke oproep vanwege maatschappelijke en wetenschappelijke discussies op dit vlak. Er lagen geen gewijzigde wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s ten grondslag aan die oproep.' (Bron GGD)

• Woon je veiliger op 25 meter van een zendmast, 150 meter of verder weg bijvoorbeeld op meer dan 400 meter van zo'n installatie?
'Tot op heden is met wetenschappelijk onderzoek géén bewijs gevonden voor negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van zendmasten, ongeacht de woonafstand tot de zendmast. Blootstelling verandert wel met de woonafstand, maar is in Nederland altijd ruim onder de gezondheidsnormen.
Er zijn in onze woonomgeving naast zendmasten voor mobiele telefonie vele andere bronnen van blootstelling; ook daarvan zijn geen gezondheidsrisico’s bekend. Als u desondanks uw blootstelling wilt verminderen, raadpleeg dan het document ‘omgaan met elektromagnetische velden’ op www.ggd-bureaugmv.nl voor meer informatie en tips.' (Bron GGD)

• Waarom doet de GGD geen metingen van gezondheidsklachten of inventarisatie rondom een zendmast?
'De GGD inventariseert elke 4 jaar per gemeente de (ervaren) gezondheid van inwoners, middels vragenlijsten (verzonden aan een steekproef/deel van de inwoners). Die gegevens zijn niet geschikt om uitspraken te doen over een relatie tussen gezondheidsklachten en zendmasten. Daarvoor is specifiek wetenschappelijk onderzoek nodig, dat aan strenge kwaliteitseisen moet voldoen. De GGD heeft daar zelf geen tijd, financiële middelen of expertise voor. Bovendien is wetenschappelijk onderzoek op een relatief klein schaalniveau van straten/wijken/woonkernen vaak onmogelijk.' (Bron GGD)

• Kan ik buiten zitten en mijn kinderen in de tuin laten spelen in de buurt van een zendmast? Hoelang kan ik kinderen buiten laten in de buurt van een zendmast?
'Tot op heden is met wetenschappelijk onderzoek géén bewijs gevonden voor negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van zendmasten. Het maakt daarbij niet uit of het om volwassenen of kinderen gaat, danwel of men zich binnenshuis of buitenshuis bevindt. De blootstelling zit altijd ruim onder de gezondheidsnorm. U kunt daarom buiten zitten en uw kinderen daar laten spelen, zo lang u wilt.' (Bron GGD)

• Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
'Er is tot op heden geen bewijs gevonden voor schadelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden van bronnen in onze woonomgeving (zoals zendmasten en Wi-Fi-netwerken). Wilt u desondanks uw blootstelling aan deze velden verminderen, dan kunt u eenvoudig een aantal dingen zelf in of rond uw huis aanpassen. Ook kunt u op een andere manier of minder mobiel telefoneren. Meer informatie en tips hierover leest u in het document ‘omgaan met elektromagnetische velden’ op www.ggd-bureaugmv.nl.' (Bron GGD)

• Ik maak me zorgen over straling. Waar kan ik terecht met vragen over straling en gezondheid?
'U kunt daarover contact opnemen met de GGD via telefoonnummer 0900-3686868.' (Bron GGD)

• Waar kunnen mensen met klachten zich melden?
'Als u gezondheidsklachten ervaart waarover u zich zorgen maakt, neem dan altijd contact op met uw huisarts of behandelend medisch specialist. Als u vragen heeft over de invloed van uw woonomgeving op uw gezondheid, kunt u daarnaast ook de GGD benaderen (telefoonnnummer 0900-3686868). Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden met de huidige wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zullen wij meerdere mogelijke oorzaken van uw klachten in beschouwing nemen.' (Bron GGD)


Stop UMTS
• Is straling van een zendmast hetzelfde als die van een mobiele telefoon, wifi, smartphones, draadloze babyfoon, magnetron etcetera?
'Er zijn kleine verschillen. De frequenties verschillen iets en op het magnetronveld zitten geen laagfrequente informatiepulsen, die vooral verantwoordelijk zijn voor gezondheidsklachten. Oppervlakkig gezien zijn er geen verschillen.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Zijn er landen die strenger zijn qua wonen bij een zendmast dan Nederland?
'Ja. Meest extreem is Rajasthan (deelstaat van India) waar eind 2012-begin 2013 alle zendmasten binnen 500 meter van scholen, ziekenhuizen en kinderspeelplaatsen verwijderd zijn op bevel van het Hooggerechtshof. In Italië, Israël, China en de meeste Oostbloklanden, waaronder Rusland, zijn de toelaatbare stralingsbelastingen een factor 100 lager dan in Nederland. Voor een overzicht van in andere landen genomen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen zie: Compilatie van internationale organisaties en overheden samengesteld door Stop UMTS'
Artikelen/7294/redir .
(Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Wifi op scholen en kinderdagverblijven. Waarom wel of niet?
'Nee, om twee redenen: 1. Gevaar voor de gezondheid, kinderen zijn ook meer kwetsbaar dan volwassenen. Op verschillende scholen zijn kinderen ziek geworden door deze straling en 2. De leerprestaties blijken te verminderen. Zie: artikel Note taking by hand versus laptop
www.vox.com/2014/6/4/5776804/note-taking-by-hand-versus-laptop .
en Opinie Effect van iPad-school is onbekend'
www.ed.nl/mening/effect-van-ipad-school-is-onbekend-1.4429006 .
(Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Wetenschappelijk is niet bewezen dat straling slecht is voor de gezondheid. Waar haalt Stop UMTS het bewijs/de overtuiging vandaan dat straling wel slecht is voor mensen?
‘Wetenschappelijke bewijzen zijn vrijwel nooit van belang als het erom gaat de oorzaak van gezondheidsschade te erkennen. Ervaringen van personen (ernstig ziek worden, doodgaan) zijn vrijwel altijd beslissend en zouden dat hier ook moeten zijn. Een artikel met voorbeelden
Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv .
en artikelen met ervaringen
Verhalen/ .
staan op de website van Stop UMTS. Tevens is hier sprake van een omkering van bewijslast. Bij introductie van medicijnen dient eerst aan de hand van experimenten voldoende plausibel gemaakt te worden dat deze niet schadelijk voor de gezondheid zijn, ofwel te ernstige bijwerkingen veroorzaken. Bij de introductie van draadloze communicatie is bij voorbaat zonder enig bewijs of steekhoudende argumentatie aangenomen dat deze niet schadelijk zou zijn.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Hoe gevaarlijk is straling van zendmasten volgens Stop UMTS?
'Er zijn mensen die daar zeer ernstig ziek van worden. Voor sommigen en voor sommige gezinnen wordt het leven onleefbaar. Eén van de problemen is dat stralingsgevoeligheid meestal pas na langdurige (jarenlange) belasting ontstaat. Het verband met de veroorzaker wordt dan niet gelegd. Volgens Stop UMTS wordt ook de kans op het krijgen van kanker vergroot. Zie pdf/naila.pdf (zie abb. 3) en informatie hierover op de website van Stop UMTS.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Wat moet je volgens Stop UMTS doen als je in de buurt van een zendmast woont?
'De stralingsintensiteit laten meten buitenshuis en in huis op alle verdiepingen. Indien je in een hoofdlob zit (zendmasten zenden in het horizontale vlak niet uniform uit) de provider verzoeken de antenne(s) iets te draaien indien mogelijk (anderen moeten dan niet de volle laag krijgen). Bij te hoge intensiteit verhuizen of afschermen. Maar zorg er eerst voor dat je zelf geen 24 uur per dag stralende apparatuur in eigen huis hebt (DECT, WiFi vervangen door bekabelde verbindingen of door Eco-DECT en Eco-WiFi). Let ook op straling van de buren die dwars door muren gaat.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Wat zegt de wereld gezondheidsorganisatie over electromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons etc? en wat zegt de Raad van Europa over dat onderwerp?
'De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld als ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie als gelode benzine, DDT, chloroform en koffie. Je hoeft echter geen 20 koppen koffie per dag te drinken en gelode benzine en DDT zijn verboden. De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben in 2011 en 2009 resoluties aangenomen waarin zij stralingsreductie aanbevelen en de lidstaten verzoeken elektrogevoeligheid van personen naar voorbeeld van Zweden als handicap te erkennen.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Zijn er stralingsnormen? En zo ja wat zijn die normen? Wie houdt die normen in de gaten?
'In Nederland gelden de ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) normen. In Italië, Israël, China en de meeste Oostbloklanden, waaronder Rusland, zijn de toelaatbare stralingsbelastingen een factor 100 lager. Volgens de SBM (Standard der Baubiologische Messtechnik) norm, onder meer aangeraden door de Oostenrijkse Ärztekammer (ÖÄK), zou de toelaatbare stralingsintensiteit zelfs met een factor 1.000.000 verlaagd moeten worden.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Kunnen huizen in waarde dalen in de buurt van een zendmast? Wat voor gevolgen heeft dit voor de WOZ waarde van koopwoningen?
'Ja, de WOZ waarde is in een aantal gevallen verminderd. Zie de website van Stop UMTS.'
Juridische%20Informatie/6447/hof_amsterdam_verlaagt_woz_waarde_met_80.000-_i.v.m._nabijheid_zendmasten_mobiele_telefonie .
(Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Wat is het verschil tussen 3g en 4g?
'4G blijkt, volgens aan StopUMTS toegezonden ervaringsverhalen, tot meer gezondheidsklachten te leiden dan 3G.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
'Alle 24 uur per dag stralende apparatuur in eigen huis (DECT, WiFi, babyfoon, e.d.) vervangen door bekabelde verbindingen of door Eco-DECT en Eco-WiFi). Eventuele van buiten (buren, zendmasten) komende straling afschermen indien de stralingsniveaus te hoog zijn.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

• Ik maak me zorgen over straling. Waar kan ik terecht met vragen over straling en gezondheid?
'Voor info zie: www.stopumts.nl ., www.stralingsrisicos.nl/ . en www.stichtingehs.nl .' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)


Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling
• Wat is straling?
'Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). (bron: Wikipedia). De bekendste vorm van elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door de zon; die zendt zichtbaar licht uit, maar ook onzichtbare ultraviolette en infrarode straling. Andere, door de mens veroorzaakte, stralingen worden gebruikt voor onder andere draadloze communicatie, radio en t.v., radar, medische toepassingen, magnetrons en beveiliging.' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)

• Is straling schadelijk voor de gezondheid van mens en dier?
'Elektromagnetische straling kan de gezondheid van mensen, dieren en planten nadelig beïnvloeden. Dit kan een gevolg zijn van opwarming van het organisme (thermische effecten), maar ook van verstoring van lichaamsprocessen (biologische of niet-thermische effecten).' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)

• Zijn er stralingsnormen? En zo ja wat zijn die normen? Wie houdt die normen in de gaten?
'Er zijn in de wereld diverse normen, die iets zeggen over de maximaal toelaatbare straling. Nederland heeft daarbij gekozen voor de norm (ICNIRP) die de hoogste straling toelaat en die alleen rekening houdt met thermische effecten. Het in Nederland toegestane stralingsniveau ligt factoren hoger dan in veel andere landen het geval is.' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)

• Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
'Straling in huis kan worden veroorzaakt door bronnen van buiten (bijvoorbeeld zendmasten en radar installaties) en bronnen binnenshuis (o.a. DECT draadloze huistelefoon, WiFi, mobiele telefoons, computers en magnetrons). Om effecten van bronnen buitenshuis tegen te gaan is effectieve afscherming nodig; dat vergt de nodige deskundigheid en aanbevolen wordt hiervoor een bouwbioloog in de arm te nemen. Stralingsbronnen binnenshuis kunnen eenvoudig worden voorkomen door telefoonverbindingen en computerverbindingen via draden te gebruiken. Wie toch draadloos wil bellen of zijn computer draadloos wil aansluiten kan speciale telefoons (eco-dect plus) of WiFi routers aanschaffen die alleen of vooral stralen als ze worden gebruikt. Wie niet zonder magnetron kan, doet er verstandig aan niet in de buurt van de magnetron te komen als deze aan staat.' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)

De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de antwoorden van betrokken groepen of instanties. Heeft u vervolgvragen n.a.v. bovenstaande vragen en antwoorden? Neem dan contact op met de desbetreffende instantie of groep.


Tot zover de tekst op de website van de gemeente. Wat het GGD verhaal betreft, dat is helaas het gebruikelijke verhaal van ontkenning.
Er wordt gesproken over wetenschappelijk onderzoek wat niet aangetoond zou hebben dat ..... en wetenschappelijke inzichten die ....
Het woord wetenschappelijk komt negenmaal in het GGD verhaal voor.
Ten eerste is niet alles wat er staat waar. Er zijn zoals in ons stuk vermeld wel degelijk verschillende publicaties waarin een verhoogd aantal kankerpatiënten gemeld is nabij zendmasten.
Verder is het juist wat de GGD stelt dat bij mobiel telefoneren de stralingsintensiteit hoger is dan die van zendmasten. De GGD zet er echter niet bij dat zendmasten 24 uur per dag stralen en dat niemand 24 uur per dag belt. Bovendien blijkt uit wetenschappelijke publicaties dat het effect van RF straling niet evenredig is met de stralingsintensiteit.
Wat de nadruk betreft op wetenschappelijke publicaties en het negeren van ervaringen van mensen zie:
Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv .
Ervaringen van mensen, inclusief zelfdodingen, euthanasieaanvragen en uitzichtloze situaties voor velen zijn voor de overheid niet van belang helaas. Economische belangen gaan voor.

Maar de gemeente Waalre is zoals ze zelf stelt niet verantwoordelijk voor de antwoorden van de verschillende organisaties en het is een goede zaak beide partijen aan het woord te laten.

Hier kwam direct commentaar van een lezer op:
Zeker een bewonderingswaardig initiatief van deze gemeente.
Het mag dan zo zijn dat de gemeente Waalre niet verantwoordelijk is voor de antwoorden van de diverse betrokkenen, maar zij is WEL verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Iedere gemeente is dat (in eerste instantie).
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie