Haarlemmermeer Opschuiven beslissing umts-masten, uitstel van executie

zaterdag, 19 juli 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article27117819.ece/Opschuiven-beslissing-umts-masten-uitstel-van-executie?lref=r_regionaal .
8 juli 2014

Met onderaan nagekomen commentaar en verdere uitleg van Hilversum 1B en W willen met het poldermodel per wijk kijken waar zo’n zendmast kan komen. Tegenstanders, bang voor elektromagnetische straling, doen een beroep op de gemeenteraad om masten uit woonwijken te weren. De gemeenteraad weet niet wat ze moet doen.

Dat is in een notendop de discussie over umts-masten in Haarlemmermeer die nu een aantal maanden woedt. Niemand weet wat te doen. B en W willen met providers en bewoners de beste locatie voor een mast in of bij een woonwijk kiezen.

Wij denken dat dit het beste is, zegt wethouder Adam Elzakalai. Beperkende voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, voegt zijn collega Tom Horn er aan toe.

Voorzorgsprincipe
Insprekers vragen juist om die beperkende voorwaarden, zoals het voorzorgsprincipe: zolang de gevolgen van straling niet bekend zijn geen masten in woonwijken. Providers willen graag masten neerzetten waar het hen het beste uitkomt.

Het zendmastbeleid is een bevoegdheid van B en W, maar gezien de maatschappelijke onrust laten zij een beslissing over aan de gemeenteraad. Dat levert een boeiend proces op waarin allerlei krachten met elkaar botsen, schuren of elkaar versterken.

Twijfelen
Insprekers lobbyen. Politici twijfelen. Waar Forza eerst overal masten wilde plaatsen, is nu een woonwijk taboe. Waar HAP eerst geen masten in woonwijken wilde, mag het nu wel - of toch weer niet. De VVD is voor masten in woonwijken, GroenLinks, Christenunie-SGP en CDVP zijn tegen.

De collegepartijen PvdA en D66 twijfelen om het hardst en daarmee hangt de beslissing van hen af. Volgen zij hun wethouders of kiezen ze voor de veiligheid waar de burger om vraagt? Bang om een verkeerde beslissing te nemen is de zaak nu over de zomervakantie getild.

Uitstel van executie. Eind augustus is niet veel meer bekend dan nu. De gemeenteraad zal toch een keer de knoop moeten doorhakken.

Meer over dit onderwerp

HAP niet meer tegen zendmast in woonwijk
HAP is niet langer tegen zendmasten in Haarlemmeerse woonwijken. B en W willen geen beperkingen vastleggen waaraan de locatiekeus van een zendmast moet voldoen. Het zijn, aldus HAP en het college, gevolgen van voortschrijdend inzicht.Lees verder...
www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article27114485.ece/HAP-niet-meer-tegen-zendmast-in-woonwijk-Haarlemmermeer_ .
4 juli 2014

Haarlemmermeer: Umts-mast mag altijd in Haarlemmermeer
Bron: www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article27108531.ece/Umts-mast-mag-altijd-in-Haarlemmermeer_?lref=r_regionaal .
27 juni 2014


HAARLEMMERMEER - Christenunie-SGP van Haarlemmermeer wil heet zendmast. Ze putte hoop uit de bewering dat de gemeente Hilversum een zendmast zou hebben geweigerd op grond van het ’voorzorgsprincipe’: geen mast als er twijfels zijn omtrent de volksgezondheid.

Christenunie-SGP is op het verkeerde been gezet, aldus B en W van Haarlemmermeer. Hilversum weigerde de vergunning omdat de mast hoger is dan toegestaan.

Het voorzorgprincipe is, blijkt uit de antwoorden, ’niet juridisch verankerd’. Dat betekent dat de vergunning voor een zendmast niet kan worden geweigerd op grond van het principe.

Worstelt
Haarlemmermeer worstelt al een tijd met umts-masten. Twee groepen bewoners, uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep, proberen masten in woonwijken te voorkomen. De elektromagnetische straling van de telefonie-antennes zou schadelijk voor de volksgezondheid kunnen zijn.

De gemeente probeert te laveren tussen de wensen van de telefoniebedrijven, bewoners en juridische mogelijkheden. Als een vergunning wordt aangevraagd, heeft de gemeente geen mogelijkheid om die te weigeren als aan de regels van het bestemmingsplan wordt voldaan.

Niet betrokken
B en W hebben onlangs een nieuw umts-beleid geformuleerd. Dat wordt 3 juli aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uitgangspunt is met alle partijen samen te kijken naar de beste locatie voor een mast in of bij een wijk. Het bewonerscollectief Zendmastprotest Toolenburg, Overbos, Bornholm had meteen al kritiek op dat uitgangspunt, omdat zij niet betrokken is geweest hij het opstellen ervan.

Teleurgesteld
Het collectief is teleurgesteld dat B en W het voorzorgsprincipe niet in het nieuwe beleid hebben opgenomen.

,,De gemeente heeft hiermee toegegeven aan de providers die afgelopen januari geklaagd hebben over de 50 meter grens die de gemeente als voorzorgsprincipe had opgenomen. (...) De gemeente heeft haar bewoners hiermee in de kou laten staan en haar oren naar de providers laten hangen.''

,,Dit is tegen de afspraken die de Raad in 2007 heeft gemaakt betreffende het toe te passen Voorzorgprincipe door zendmasten buiten woongebieden te plaatsen.’’

Zie ook:
Berichten%20Nederland/8428/hoofddorp_haarlemmermeer_%E2%80%99samen_kijken_naar_d%C3%A9_plek_umts-mast%E2%80%99 .

Ontvangen mail van Hilversum 1 als commentaar op de bijgevoegde pdf, het krantenartikel
14 juli 2014

Geachte Stopumts,

We kregen de tip dat op uw site: Berichten%20Nederland/8463/haarlemmermeer_opschuiven_beslissing_umts-masten_uitstel_van_executie een geciteerd kranten artikel staat over Haarlemmermeer en zendmasten dat een verkeerde indruk wekt. Eerder kreeg Hilversum1 een vraag van bewonerscollectief Zendmastprotest Hoofddorp of de discussie m.b.t. de afgewezen zendmast in Hilversum louter op de hoogte betrekking had. Dat is niet het geval, integendeel zelfs, want zowel voor een eerdere aanvraag voor een mast van 30 meter als de recente aanvraag voor een 40 meter hoge mast had een vergunning voor verleend kunnen worden, maar dat is niet gebeurd: zie de onderstaande email.

Achterliggende vragen en antwoorden die geleid hebben tot het geciteerde kranten-artikel zijn geen van beide bij ons bekend doch het artikel wekt op meerdere vlakken de indruk zowel juridisch als bestuurlijk de lezer op het verkeerde been te zetten. Zo is het Europese voorzorgprincipe wel degelijk juridisch verankerd en bestaan er daarnaast nog meer afwijzingsgronden die een gemeente beleidsmatig kan vastleggen en die stand houden. U kunt dit op de site vermelden zodat het artikel meer in balans komt.

Met vriendelijke groet,

Subject: Vraag over Hilversumse situatie zendmasten en Europees voorzorgprincipe
Date: Tue, 01 Jul 2014 13:42:00 +0200
From: Fractie Hilversum1 <info@hilversum1.nl>
To: Zendmastprotest IJweg Busbaan <zendmastprotest_ijweg_busbaan@outlook.com>

Geacht bewonerscollectief Zendmastprotest Hoofddorp,

Op uw vraag bevestig ik dat op 17 april 2014 het Hilversumse College heeft aangegeven dat Hilversum nu reeds het Europees voorzorgprincipe toepast bij antennes.
Dat is op die datum van 17 april 2014 tijdens de bespreking van het advies van de Raad aan het College over de zendmast aanvraag in de Hilversumse Meent aan de orde gekomen. De notulen van 17 april 2014 staan op www.hilversumbis.nl . De Raad heeft het College unaniem geadviseerd om plaatsing van de zendmast te weigeren. De hoogte van de mast is niet zoals u vroeg het enige argument, in de notulen staat over een eerder afgewezen zendmast op deze locatie letterlijk CITAAT ''In het verleden was sprake van een aanvraag voor een ander type mast van 30 meter hoog. Toen was de hoogte niet het probleem''. In het verzonden afwijzingsbesluit staan veel meer argumenten en in de discussie van de Raad kwam nadrukkelijk het Europees voorzorgprincipe als argument aan bod, zoals u zelf kunt lezen in de notulen van 17 april 2014, waar het woord Europees voorzorgprincipe meermaals letterlijk in staat.

Zie bijvoorbeeld pagina 6 van de notulen van 17 april 2014 CITAAT:
''Hilversum1 begrijpt dat het college naar het Europese voorzorgsprincipe heeft gekeken en heeft vastgesteld dat de UMTS-mast van 40 meter hoog met een 400 keer sterkere straling dan de voorlopende GSM-mast voor de gezondheid van burgers in de Meent een groot risico betekent en daarom wordt afgewezen.
Wethouder Moojen heeft de aanvraag naast de geldende wet- en regelgeving bezien en is daarover ook geadviseerd. Geconcludeerd dat de aangevraagde mast daarin niet past.''

Op 17 april 2014 zat het college van voor de gemeenteraadsverkiezingen er nog, op 14 mei 2014 is het nieuwe college reeds aangetreden. Op 14 mei 2014 discussieert de Raad over een andere zendmast die wellicht elders in Hilversum binnenkort gaat spelen (er is nog geen vergunning aangevraagd). Bijgaand ontvangt u de concept notulen daarvan, ik neem aan dat de definitieve notulen een dezer dagen ook op de website van www.hilversumbis.nl zullen staan. D66 noemt als argument tegen die mast CITAAT ''midden in een woongebied met vele scholen''. Ook deze notulen spreken voor zich: het Europees voorzorgprincipe wordt toegepast als afwegingscriterium en als mogelijke afwijzingsgrond.

Zie bijvoorbeeld pagina 8 in de notulen van 14 mei 2014 CITAAT:
''Hilversum1 heeft op 17 april jl. gevraagd of bij het toetsen van een vergunningaanvraag voor een zendmast het Europese voorzorgprincipe wordt gehanteerd wat is bevestigd, ook door de ambtelijke ondersteuning. Hij vraagt of deze wethouder dat bij dit soort aanvragen ook zal doen.
Wethouder Voorink zal alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan toetsen, maar dat kan pas bij een concrete aanvraag.''

Nu er steeds meer internationaal erkende onderzoeken schadelijke effecten van straling aantonen en het Europees Voorzorgprincipe in diverse Europese landen om ons heen recent tot extra beschermende wetgeving leidt, kan een gemeente niet anders dan daar rekening mee houden als zij wil voldoen aan haar plicht zorg te dragen voor de gezondheid van haar inwoners. Waarom zou je als gemeente, die moet waken over de gezondheid van burgers, antennes kunnen toestaan waarvan niet bewezen kan worden dat die onschadelijk zijn!

Kijkt u bij voorbeeld eens naar dit overzicht www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf
De focus ligt bij sommige overheden en instanties momenteel nog op thermische effecten van 'zendmast'-straling terwijl de schadelijkste effecten juist blijken te liggen op een ander vlak; de biologische, chemische en neurologische effecten. Het zijn bij 'zendmast'-straling vooral deze niet-thermische maar biologische en neurologische effecten waarvan bij relatief lage straling doses al schadelijke effecten aangetoond zijn. Bij andere straling 'in de buurt', zoals UV-licht, kanker-radio-bestraling en röntgen straling heeft tegenwoordig niemand het meer over de hoeveelheid opwarming van het lichaam en ligt de focus alleen nog maar op de niet-thermische effecten. Wellicht moet u uw gemeente daar op wijzen.

Ik hoop dat we uw vraag hiermee hebben beantwoord. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd tot ons richten.

Met vriendelijke groet,
De Hilversum1 fractie


en


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie