Waalre: Verplaats UMTS Hoogh Waalre

maandag, 30 september 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: prezi.com/4jawehgzji3b/verplaats-umts-hoogh-waalre/ .
23 sept. 2013


Transcript of Verplaats UMTS Hoogh Waalre
Verplaats UMTS Hoogh Waalre
Verplaatsing en Herkaveling zendmast De Bleeck

Belang Gemeente Waalre: Herkaveling t.b.v. verplaatsing van de zendmast levert Gemeente Waalre tonnen gemeenschapsgeld op. Extra kavels kunnen verkocht worden als de zendmast verplaatst wordt. Belang bewoners: gezondheidsschade voorkomen, waardedaling huizen voorkomen, bewoners koopwoningen betalen niet teveel WOZ.

Huidige Situatie
Woonwijk om de zendmast gebouwd. Eerste huis staat op ca. 12-15 meter van de zendmast. Rest van de huizen volgt vanaf ca. 35 meter.

Waarom verplaatsing?
voorkoming gezondheidsschade bewoners Waalre, betere gezondheid voor allemaal
voorzorgsmaatregelen voorzorgsprincipe

belang kopers: geen waardedaling woning ivm zendmast in de buurt
belang kopers: niet teveel WOZ betalen

herkaveling levert tonnen aan gemeenschapsgeld op
geen visuele inpasbaarheid zendmast in de wijk Hoogh Waalre e.o. , het ziet er niet uit

Gemeente Waalre noemt zendmast GEVAAR (bestemmingsplan)
Voorzorgsprincipe tbv zendmasten
verplaatsen zendmast de Bleeck naar minimaal 400 meter van de bebouwing
geen zendmast in woonwijken, dichtbij scholen, bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en waar kwetsbare groepen verblijven
duidelijk beleid vanuit Gemeente met voorzorgsprincipe als leidraad

Aanbevelingen/INFO
Rechts staan enkele films en documentaires die een beeld geven wat er speelt op de wereld van zendmasten en straling. Wij zijn niet tegen de techniek, maar wel tegen een zendmast in een woonwijk op enkele meters van woonhuizen.

Kijk op twitter : verplaatsumtswaalre + facebook: verplaatsumtshooghwaalre voor nog meer info. Voor onafhankelijke info kijk op: www.stopumts.nl

lijst met links
video's
wat mensen zoal zeggen:

Snap niet dat zo'n ding in woonwijk staat.
Waarom verplaatsen ze dat ding niet gewoon: probleem opgelost
Ik wil zo'n mast ook niet voor de deur
Ik wil het niet weten wat zo'n mast doet. Ik ben bang dat ik mijn kop gek ga maken.
Ik weet niet wat het betekent. Tja niemand heeft er ooit iets over verteld. Ik ben zwanger wil juist nu weten of het kwaad kan...Er wordt omheen gebouwd, zal wel okee zijn dan...Eigenlijk nooit op gelet, zo'n zendmast. Er is nog niks bewezen..Waar maken jullie je druk om...
Uit de bebouwde kom dat ding!
Ik maak me zorgen om mijn kinderen, stel nou dat.....
Bij ons in de straat zijn er veel dezelfde ziektebeelden, raar....
Mijn kind slaapt slecht....ligt dat aan de mast...
Ben ik wel veilig?
Ik maak me nergens druk over, ga ik dood dan ga ik dood....
Ik wil hier oud worden....
Ik durf niet op mijn terras te zitten.....
Kunnen mijn kinderen nog wel in de buurt van de mast spelen ?
Waarom worden wij niet voorgelicht?
Wat is het belang van de Gemeente Waalre dat die mast überhaupt moet blijven staan? Geld zeker.........
Waarom neemt Gemeente Waalre geen verantwoordelijkheid voor
onze gezondheid? etc...
Wat zegt de gemeente?
gespreksverslag overleg 22 mei 2013
www.waalre.nl/index.php?mediumid=1&pagid=3079&stukid=48311

Het college van burgemeester en wethouders informeert inwoners via dit bericht in de Schakel over UMTS zendmasten. Daarnaast heeft het college de initiatiefgroep UMTS Hoogh Waalre en een aantal direct omwonenden van de zendmast een informatiebrief gestuurd.

Verantwoordelijkheid van Rijksoverheid
Het college betreurt het feit dat er mogelijk onrust is ontstaan bij omwonenden over de zendmast in de woonwijk Hoogh Waalre. Het vraagstuk ‘zendmasten’ overstijgt echter het lokaal niveau. De verantwoordelijkheid voor zendmasten met betrekking tot gezondheidseffecten ligt bij de Rijksoverheid die de richtlijnen van o.a. de nationale Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsraad (WHO) volgt. Als gemeente doen wij geen uitspraken over de discussie of zendmasten wel of niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid omdat de gemeente daar niet voor verantwoordelijk is en ook geen kennis en expertise over dit onderwerp in huis heeft. De gemeente mengt zich daarom niet in deze discussie. Tenslotte merken wij op dat de zendmast niet in eigendom van de gemeente is.

Volgt landelijke wet- en regelgeving
De gemeente is volgend aan wat er op landelijk niveau gebeurt m.b.t. zendmasten en wat aan gemeenten verplicht wordt gesteld. Landelijke wet- en regelgeving –zowel op het gebied van gezondheidsrichtlijnen als op het gebied van ruimtelijke ordening- biedt op dit moment geen aanleiding om over te gaan tot verplaatsing van de UMTS zendmast. Wanneer de landelijke wetgeving omtrent zendmasten wijzigt, volgt de gemeente Waalre uiteraard.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over zendmasten, het effect op de gezondheid en de wetgeving m.b.t. de plaatsing van antennes? Kijk dan op www.antennebureau.nl of neem contact op met het Antennebureau van de Rijksoverheid.

Algemene Bestemmingsplan Waalre:
UMTS zenders GEVAAR
Brief Gemeente aan 54 huishoudens rondom de zendmast:
Vragen aan gemeenteraad en college van B&W
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade.

Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

Het voorzorgsbeginsel is een uit het milieurecht afkomstig beginsel. Het beginsel houdt in dat de overheid niet hoeft te wachten met het nemen van milieubeschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd.

Het voorzorgsbeginsel legitimeert handelen van de overheid om bepaalde mogelijk schadelijke activiteiten te reguleren.
Voorzorgsprincipe
More presentations by verplaats umtshooghwaalre
Copy of Verplaats UMTS Hoogh Waalre
eerder:
Bron: www.nieuwsbank.nl/inp/2013/07/08/T171.htm .
Gemeente
8 juli 2013

UMTS Mast Hoogh Waalre


De afgelopen maanden zijn er o.a. via Twitter en Facebook reacties bij de gemeente Waalre binnen gekomen over de UMTS mast in Hoogh Waalre. Ook heeft wethouder van Dalen op woensdag 22 mei 2013 een gesprek gevoerd met de initiatiefgroep `UMTS Hoogh Waalre'. Aanleiding voor dit
gesprek was de bezorgdheid van UMTS Hoogh Waalre en een aantal omwonenden over de gezondheidseffecten met betrekking tot de UMTS mast in de woonwijk Hoogh Waalre.

Het college van burgemeester en wethouders informeert inwoners via dit bericht in de Schakel over UMTS zendmasten. Daarnaast heeft het college de initiatiefgroep UMTS Hoogh Waalre en een aantal direct omwonenden van de zendmast een informatiebrief gestuurd.

Verantwoordelijkheid van Rijksoverheid
Het college betreurt het feit dat er mogelijk onrust is ontstaan bij omwonenden over de zendmast in de woonwijk Hoogh Waalre. Het vraagstuk `zendmasten' overstijgt echter het lokaal niveau. De verantwoordelijkheid voor zendmasten met betrekking tot gezondheidseffecten ligt bij de Rijksoverheid
die de richtlijnen van o.a. de nationale Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsraad (WHO) volgt. Als gemeente doen wij geen uitspraken over de discussie of zendmasten wel of niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid omdat de gemeente daar niet voor verantwoordelijk is en ook geen kennis en
expertise over dit onderwerp in huis heeft. De gemeente mengt zich daarom niet in deze discussie. Tenslotte merken wij op dat de zendmast niet in eigendom van de gemeente is.

Volgt landelijke wet- en regelgeving
De gemeente is volgend aan wat er op landelijk niveau gebeurt m.b.t. zendmasten en wat aan gemeenten verplicht wordt gesteld. Landelijke wet- en regelgeving -zowel op het gebied van gezondheidsrichtlijnen als op het gebied van ruimtelijke ordening- biedt op dit moment geen aanleiding om over
te gaan tot verplaatsing van de UMTS zendmast. Wanneer de landelijke wetgeving omtrent zendmasten wijzigt, volgt de gemeente Waalre uiteraard.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over zendmasten, het effect op de gezondheid en de wetgeving m.b.t. de plaatsing van antennes? Kijk dan op www.antennebureau.nl of neem contact op met het Antennebureau van de Rijksoverheid.

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente Waalre via het BurgerBedrijvenPlein via tel: 040-2282500.


Waalre: UMTS-mast blijft staan
Bron: www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juni/18/umtsmast_blijft_staan .
18 juni 2013


WAALRE - De UMTS-mast aan de Bleeck in Hoogh-Waalre blijft gewoon staan. Dat heeft wethouder Van Dalen van de gemeente Waalre aangegeven in een gesprek met de projectgroep ‘Verplaats UMTS Hoogh Waalre’. In deze groep zit een vertegenwoordiging van bezorgde wijkbewoners. Zij zijn bang dat de mast op de lange termijn schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid als deze in de wijk blijft staan. De gemeente en het antennebureau, het informatie-orgaan omtrent dergelijke masten van de rijksoverheid, geven aan dat zij geen aanleiding zien om de mast te verplaatsen.


eerder nieuws:
Waalre: UMTS mast Waalre is Gezondheidsrisico - 2

Bron: Verontruste bewoners 25 maart 2013


Recent hebben we over dit onderwerp gerappoteerd:
Berichten%20Nederland/7244/umts_mast_waalre_is_gezondheidsrisico .

maar nu hebben de bewoners een eigen website gemaakt die zeer de moeite waard is:
verplaatsumtshooghwa.wix.com/hooghwaalre .

De bewoners pleiten voor verplaatsing van de mast op basis van het voorzorgprincipe, ze willen met de gemeente in gesprek en hebben de draagkracht in de wijk onderzocht.


22 mei 2013
Ondertussen is er een gesprek geweest met de gemeente om de wens te bespreken de UMTS mast aan de Bleeck te verplaatsen. Daarbij wilde de projectgroep graag van de wethouder
weten wat de visie van de gemeente hierop is en op welke wijze hij en zijn collega’s deze wens en de
acties om tot verplaatsing te komen, zouden kunnen en willen ondersteunen.
De wethouder, zijn ambtenaren en een medewerker van het antennebureau hebben ruim de tijd
genomen om met de projectgroepleden van gedachten te wisselen. Er was sprake van een open
gesprek waarin we standpunten hebben uitgewisseld op de UMTS problematiek en behoeften van de
bewoners van Hoogh Waalre en omgeving. Daarbij is niet alleen gesproken over de gewenste
verplaatsing, maar ook over informatievoorziening, metingen en voorzorgsmaatregelen.
Volgens de communicatiemedewerkster : Tijdens het gesprek heeft de gemeente duidelijk gemaakt
dat de gemeente geen standpunt inneemt als het gaat om eventuele gezondheidsrisico’s. De
gemeente neemt hierin geen standpunt in, omdat de verantwoordelijkheid voor verplaatsing van de
mast m.b.t. gezondheidsredenen bij de Rijksoverheid ligt. De gemeente is volgend aan wat er op
landelijk niveau gebeurt en aan gemeenten verplicht wordt gesteld. De gemeente baseert zich op de
huidige landelijke wet- en regelgeving en het advies van de Gezondheidsraad m.b.t. dit onderwerp.
Vanuit ruimtelijke oogpunt heeft de gemeente zich ook gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving.

Het standpunt van de gemeente hierin is niet gewijzigd: de mast wordt niet verplaatst.

zie verder:
Berichten%20Nederland/7244/umts_mast_waalre_is_gezondheidsrisico .
enLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie