Motie aangenomen: Leeuwarden weigert zendmasten

dinsdag, 01 november 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Uit het verslag van de gemeenteraadsvergadering gehouden op 26 september 2005
Leeuwarden

13c. Brief college inzake UMTS-antennes

Samenvatting

Een motie tegen het plaatsen van UMTS-antennes, ingediend door de heer Hoogterp
(PAL/GL), wordt door een meerderheid van de raad gesteund. Het college denkt dat
dit weinig invloed zal hebben op het aantal masten in de stad, omdat dit dan ook
voor GSM-zenders zou moeten gelden.

Motie PAL/GL, PvdA, SP en FNP

De gemeenteraadsfracties van PAL/GroenLinks, PvdA, SP en FNP in de gemeente
Leeuwarden;

Overwegende dat:

* Telecombedrijven bezig zijn met het dekkend maken van het zogenaamde
UMTS-netwerk voor mobiele telefonie (nieuwe generatie mobiel breedband);
* In brede kring ongerustheid bestaat over mogelijke gezondheidsrisico's door
straling van in bedrijf zijnde GSM/UMTS-antennes;
* Daarom steeds meer gemeenten toestemming weigeren om UMTS-masten te plaatsen.
Uit een VNG-enquête blijkt dat inmiddels 30 gemeenten pas op de plaats maken bij
het verlenen van een vergunning voor UMTS-masten hoger dan 5 meter.
* Het college nu niet de mogelijkheid heeft om de plaatsing van
UMTS-installaties kleiner dan 5 meter te reguleren, op te schorten of te
verbieden.
* Noch de eigenaar van de grond of van het gebouw waarop of waaraan een
UMTS-installatie wordt geplaatst, noch de UMTS-leverancier de plicht heeft om
een voorgenomen plaatsing bij de gemeente te melden of in de directe omgeving
van de beoogde locatie kenbaar te maken.
* De landelijke overheid extra onderzoek laat doen naar de mogelijk schadelijke
gevolgen voor de volksgezondheid van UMTS-installaties.
* In afwachting van dit onderzoek de plaatsing van UMTS-installaties gewoon kan
doorgaan.
* Dit lijkt te resulteren in een versnelde realisatie van het UMTS-netwerk.
* Dat bewoners zoveel als mogelijk vooraf op de hoogte gebracht worden van
belangrijke veranderingen in hun directe leefomgeving, zeker als er mogelijk
gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. Zolang het onderzoek naar
gezondheidsrisico's van UMTS-installaties niet is afgerond, moeten deze
installaties als een dergelijke belangrijke wijziging in de leefomgeving worden
aangemerkt.


Dragen daarom het college op om:

* Geen vergunning te verlenen voor UMTS-installaties van 5 meter of hoger, en al
hetgeen juridisch nodig is te verrichten, totdat duidelijk is wat de risico's
zijn voor de gezondheid van omwonenden.
* Eigenaren van panden of andere locaties die geschikt zijn voor plaatsing van
UMTS-installaties, op te roepen geen medewerking te verlenen aan de plaatsing
van UMTS installaties, totdat duidelijk is wat de risico's zijn voor de gezondheid
van omwonenden. We denken hierbij nadrukkelijk ook aan de
Leeuwarder woningcorporaties.

* De Minister van Economische Zaken op te roepen om een bouwvergunning en/of
meldingsplicht in te stellen voor het plaatsen van UMTS-installaties, zodanig
dat direct omwonenden vooraf geïnformeerd worden of kunnen worden over het
plaatsen van een UMTS- installatie in hun leefomgeving.

De motie van de heer Hoogterp namens de PAL/GL-fractie, meeondertekend door de
heer Van Olffen namens de PvdA-fractie, de heer Boomstra namens de SP-fractie en
de heer Posthumus namens de FNP-fractie wordt aangenomen met 30 tegen 5 stemmen.
Tegen stemden de leden van de NLP-fractie en de D66-fractie.

Zie de motie in PDF formaat op: pdf/motie_leeuwarden.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie