Arts geeft vernietigend commentaar bij plannen gemeente zendmast Egmond. Lezersreactie.

zondag, 09 september 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 8 sept.2012, updated met lezersreactie 9 sept. 2012.

Op de informatiebijeenkomst op 4 sept 2012 in het dorpshuis van Egmond a/d Hoef over de voorgenomen plaatsing van een UMTS-mast op de Weidjes gaf de arts Nico van Amstel namens omwonenden de volgende presentatie:

Er is ons verteld dat de gemeente medische aspecten niet zou mogen laten meewegen voor het verlenen van een vergunning voor een GSM/UMTS-mast.
In een verweerschrift voor de rechtbank namens de Minister van VWS in 2008 staat een passage over de veronderstelde instructie van Minister Borst aan de GGD Nederland. Dat bewuste schrijven van 20 januari 2000 zou het fundament zijn van de GGD-richtlijn waarop gemeenten en providers zich beroepen wanneer er een vergunning voor het plaatsen van een zendmast afgegeven moet worden.

Op het ogenblik van die rechtszaak was deze brief (zie het pdf bestand onderaan dit artikel - Red. Stopumts) nog steeds zoek, reden voor de advocaat om te suggereren dat de minister verzuimd had de GGD goed te instrueren. De passage uit het verweerschrift van het ministerie hierop luidt als volgt: “Bezwaarde suggereert dat ik de GGD-en wellicht niet heb geïnstrueerd. Het is echter geen taak van de rijksoverheid om de GGD-en te instrueren. Ik heb geen rechtstreekse sturingsrelatie ten opzichte van de GGD-en als het gaat om electromagnetische velden. Immers, ingevolge artikel 5, lid 1 van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) dragen Burgemeester en Wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van gemeentelijke gezondheidsdiensten. De brief was bedoeld om de GGD-en te informeren, niet om hen te instrueren.”

De gemeente kan en moet dus zeer zeker de gezondheidsaspecten in ogenschouw nemen en mee laten wegen in de keuze van een locatie, en het verlenen van een vergunning voor een zendmast. De adviserende Gezondheidsraad in Nederland hanteert zeer ruime blootstellingslimieten, gebaseeerd voor een belangrijk deel op een Zwitsers onderzoek (COFAM II) wat nog steeds niet geopenbaard is. En slechts is gebaseerd op de thermische effecten van straling. En dat ondanks het Kennisbericht van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (april 2012) dat stelt: “De klachten die elektrogevoeligen ervaren zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden”.

Hier enkele van de zeer vele argumenten om een respectabele afstand tot de bebouwde kom aan te houden – slechts zeer kort benoemd, per item kan ik een paar A4-tjes uitweiden:

• In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om een verband onomstotelijk te bewijzen, vaak door een gebrek aan kennis. In de tijd van Galileo Galilei was het wetenschappelijk gezien bijzonder makkelijk om zijn stelling dat de wereld rond is (en niet plat waar ze toen op basis van wetenschappelijk onderzoek zeker van waren) onderuit te halen. Gewoon een grote bol maken, iemand daar overheen laten lopen en mooi dat ie op z’n …. ging als ie over de rand heen liep. Persoonlijk geloof ik momenteel wel dat de aarde rond is. Hoe meer je weet, des temeer je beseft hoe weinig je weet.

• Dokter Jean Pilette heeft een bijzonder leesbaar document over “Zendmasten, Draadloze Technologieën en Gezondheid” gepubliceerd (gratis te downloaden van www.stopumts.nl). Zijn betoog ondersteunt hij met 686 referenties en laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

• De Knesset (Israël) heeft in maart dit jaar een wet aangenomen die verplicht tot de waarschuwing op mobiele telefoons (in het Nederlands vertaald):
‘Pas op - Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het dragen ervan op het lichaam het risico van kanker kan vergroten, vooral bij kinderen’.

• Door T-Mobile is in het verleden opdracht gegeven aan Dr. Peter Neitzke van het befaamde Ecolog Institut in Duitsland om alle rapporten die gewag maakten van gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling onderuit te halen. Neitzke concludeerde echter, ondanks het feit dat hij in zijn onderzoek gefinancierd werd door T-Mobile, anders: er waren wel degelijk aanmerkelijke gezondheidsrisico's en de rapporten die daar gewag van maakten kon hij niet onderuit halen.

• De heer professor Brussaard is niet alleen lid van de Gezondheidsraad maar heeft ook een eigen bedrijf, Radicom BV, dat bedrijven als KPN, Vodafone, maar ook T-Mobile (e.d.) adviseert op het terrein van telecommunicatietechnologie.

• De heer professor Luc Verschaeve van de Gezondheidsraad heeft een brochure van het Belgische ministerie van volksgezondheid ondertekend waarin gewaarschuwd wordt voor de mogelijke gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling en de voorzichtigheid die daarmee gehanteerd moet worden ten aanzien van kinderen.

• De heer Van Rongen (secr. van de Cie EMV) van de Gezondheidsraad is tevens lid van de ICNIRP, een private organisatie die de blootstellingslimieten heeft ''ontworpen'', die Van Rongen vervolgens als lid van de Gezondheidsraad weer met zijn andere pet op valideert.

• Wist u dat het IARC (een WHO-orgaan) recent heeft aangegeven dat elektromagnetische straling mogelijk kankerverwekkend is en dat in ieder geval een van haar leden Dr. Annie Sasco, kankeronderzoekster aan de Universiteit van Bordeaux, heeft aangegeven dat deze straling ''waarschijnlijk kankerverwekkend is''? Een zeer vermaarde kankeronderzoeker, professor Belpomme van het Franse Arctac zegt onomwonden, dat deze straling ''kankerverwekkend'' is, punt.

• De blootstellingslimieten zijn slechts thermisch georiënteerde limieten, slechts bedoeld om te beschermen tegen de opwarmingseffecten van straling en dan nog straling gedurende slechts 6 minuten.

• Rechters in Frankrijk en België (onder andere) hebben een aantal malen een mast verboden of hebben bevolen deze weer te verwijderen met een beroep op het voorzorgsbeginsel, een Europeesrechtelijk beginsel.

• Grote verzekeraars willen de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling niet verzekeren vanwege de grote financiële risico's daaraan verbonden. Zij hebben op basis van eigen wetenschappelijk onderzoek gezondheidsrisico's geconstateerd die de gevaren van elektromagnetische straling volgens hen doet uitstijgen tot boven die van b.v. asbest. Het gezondheidsrisico van elektromagnetische straling staat bovenaan het lijstje!!!

• Onderzoek Professor Salford (Zweden, 1998): De hoeveelheid straling die je op 190 meter afstand van een zendmast voor mobiele telefonie - gedurende slechts 2 uur – oploopt, laat 50 dagen later nog duidelijke schade aan de hersencellen zien. Uiteraard is dit niet bij mensen onderzocht maar bij ratten. De straling van zo’n mast is echter 24 uur per dag, elke dag weer – en niet slechts éénmalig twee uur.

• De straling van een basisstation van een DECT-telefoon geeft op een paar meter afstand volgens het TNO-Cofam-onderzoek een significant negatief effect op het welzijn, de Gezondheidsraad vindt de straling vergelijkbaar met 8000 van deze basisstations in een UMTS-mast acceptabel.

Memo van College aan de raad:
Bladzijde 1, 1e alinea: “Op dit moment is er onvoldoende dekking met alle gevolgen van dien. Zo zijn alarmnummers niet goed bereikbaar waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan”. Tijdens de presentatie bleek dat noch TNO, noch T-Mobile dat gezegd heeft. Bij de presentatie heeft geen van beiden dat ook bevestigd. Voor het bellen van 112 volstaat een minimale dekking – UMTS is daar absoluut niet voor nodig. En voor een AED (die hangt immers op een vaste plaats) kan je een abonnement nemen bij een provider die op dat punt optimale dekking (en capaciteit) heeft.

Omgekeerd bestaat er uiteraard (bij plaatsing van steeds meer masten) wel het gevaar dat masten elkaar gaan storen en dat steeds vaker hulpdiensten niet bereikbaar zijn. Illustratief is dat Prorail de veiligheid (middels GSM-R) binnenkort niet meer kan garanderen en ERTMS – wat minister Schultz wil introduceren om treinbotsingen te voorkomen – niet optimaal zal werken. Het gebruikte zendvermogen op een mast is door de gemeente niet meer controleerbaar indien een mast eenmaal geplaatst is (denk aan LTE wat een hoger zendvermogen vereist). Uiteraard zal T-Mobile dit niet benoemen.

Bladzijde 10, 2e alinea: “Daarnaast heeft de werkgroep van Egmond aan den Hoef aangegeven van deze 4 locaties de voorkeur te hebben voor de locatie op De Weidjes”. Deze uitspraak is gebaseerd op een mail van de werkgroep van 21 juni, waarin onder andere gerefereerd werd aan het feit dat er al een mast heeft gestaan en dat dat dus acceptabel is. Als zelfs de Gezondheidsraad nog steeds blijft beweren dat deze straling niet schadelijk is kan je moeilijk verwachten dat mensen op de hoogte zijn van de potentiële schade tgv de niet-zichtbare straling (tenzij de gemeente de betrokkenen vooraf op de hoogte heeft gebracht van de risico’s). Na gesprekken van ons met drie leden van de Werkgroep is dat inmiddels bijgesteld maar ze stemmen wél in met lagere masten op deze locatie.

Wij vertegenwoordigen ruim 500 direct omwonenden die tegen deze locatie zijn (zie handtekeninglijst) en zeker tegen een lagere mast omdat dat waarschijnlijk méér straling betekent (want dus dichterbij en hinder van de bebouwing). Daarnaast is zo’n mast bepaald niet bevorderlijk voor het aanzien van het dorp – de toegang naar het dorp wordt vanuit maar liefst vier richtingen ontsiert! (vanaf Alkmaar, Heiloo, Castricum en vanuit het dorp zelf).

Vanzelfsprekend zijn wij tegen elke plaats waar mensen schade op kunnen lopen, maar als er dan toch een mast geplaatst moet worden hebben wij in eerste instantie voorkeur voor een mast waar niemand dichtbij woont. Van de genoemde locaties (want er zijn ook locaties die minimaal 300 meter vanaf elke bewoning staan, alleen zijn die niet onderzocht) zou dan eventueel locatie 10 (Brededijk 3, de voormalige vuilstortplaats) de voorkeur genieten omdat daar voor zover wij weten slechts één woning staat die dan op kosten van de gemeente geïsoleerd kan worden (levert vanzelfsprekend een slecht bereik inpandig op, maar wel een goede bescherming – de keuze is dan aan de bewoner).

TNO geeft voor deze locatie aan dat er een zeer goede binnenhuisdekking mogelijk is (dus ook 100% voor het kunnen bereiken van 112 op straat). Op deze plaats is het ook landschappelijk het meest aanvaardbaar omdat er dichtbij geen woningen en doorgaande wegen zijn (en dus de mast visueel kleiner is terwijl er al hoge bomen staan). In de presentatie hebben wij nog een paar mogelijke locaties aangegeven op minimaal 300 meter van élk huis.

Veel beter is uiteraard het versneld uitrollen van een glasvezelkabelnet, aangezien dat veilig is, het landschap niet aantast, veel sneller is (GSM 14 Mbps, UMTS maximaal 100 Mbps, glasvezel minimaal 100 Mbps) en minder storingsgevoelig. Voor het buitengebied en op straat moet er dan nog wel een oplossing komen maar aangezien dan de benodigde capaciteit aanzienlijk minder is zouden de huidige masten in combinatie met satelliet kunnen volstaan – en al helemaal als je bedenkt dat er voor het kunnen bereiken van 112 maar weinig capaciteit nodig is (zeker geen UMTS – dus ook de dekking is al eerder toereikend. En zeker met 900 MHz). Wellicht is het net als in Luxwoude mogelijk om dit aan te leggen via het riool zodat de kosten aanzienlijk geringer zullen zijn. Straten hoeven niet opengebroken te worden en het kan snel (http://www.breedbandinbedrijf.nl/news/2541/glasvezel_aansluiting_door_riool).

Wij zouden de gemeente willen verzoeken om hierover de heer Ben Prijs van de stichting “Breedband in Bedrijf” (tel: 06-53150230) te benaderen (zie ook de krant van de Kamer van Koophandel van deze week). “Breedband in Bedrijf” werkt aan de uitbreiding van het glasvezelnetwerk in Nederland door de vraag te bundelen en een onafhankelijk advies te geven, maar ook over alternatieve mogelijkheden. Volgens de heer Prijs brengt dit advies slechts beperkte kosten met zich mee.

Mocht er toch tot plaatsing dicht bij de bebouwde kom worden overgegaan dan stellen wij voor om bij elke bewoner (die dat wenst) die binnen 400 meter van deze locatie woont een bloedonderzoek (“complete blood count”) te verrichten – uiteraard op kosten van de gemeente of T-mobile – en indien er na 6 maanden of eerder een verandering te zien is in de essentiële bloedwaarden tot verwijdering van de mast over te gaan, met daarnaast een redelijke schadevergoeding voor de gedupeerden. Te verwachten is dat de bloedspiegel van melatonine en serotonine zal gaan afwijken, maar ook dat het aantal witte en rode bloedcellen zal gaan dalen. Naast uiteraard andere symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn etc, afhankelijk van de individuele gevoeligheid. De keihard aantoonbare veranderingen in het bloed zijn echter veel “enger”. En zijn niet als suggestie te duiden.

Op voorhand stellen wij dan ook het gemeentebestuur aansprakelijk voor alle gezondheidsschade die ontstaat, voor nu en in de toekomst, waaronder uitval van cognitieve functies enz., nog los dus van de schade op korte termijn.

Namens de verontruste bewoners en omwonenden van De Weidjes,
Lilium Bungener, Julianaweg 68, Egmond aan den Hoef
Lia van Amstel-Mulder, Julianaweg 72, Egmond aan den Hoef
Nico van Amstel, arts voor homeopathie, acupunctuur & sportduikgeneeskunde, Julianaweg 72, Egmond aan den Hoef

Deze toespraak is op 7 sept 2012 ook verzonden naar het college en naar alle gemeenteraadsleden vergezeld van onderstaande brief:

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

In bijlage de enigszins bijgewerkte versie (in geschrift) van de presentatie die ik afgelopen dinsdag op de informatiebijeenkomst met betrekking tot de voorgenomen plaatsing van een UMTS-mast op de Weidjes heb gehouden. Bijgewerkt ivm voortschrijdend inzicht, nieuwe berichten in de pers en reactie op de presentatie. Uiteraard was de presentatie noodzakelijkerwijs zeer beknopt.

Vooral ook omdat de laatste jaren de ontwikkeling op dit gebied in een stroomversnelling is gekomen (denk aan UMTS, LTE, maar ook ERTMS) - en met name ook veel voortschrijdend inzicht is verworven omtrent de potentiële schadelijkheid voor de gezondheid – hebben wij aangeboden om een nadere toelichting te geven.

Zo is bijvoorbeeld recentelijk de mening van het Kennisplatform bijgesteld (zie bijlage) en is het mogelijk om aan de hand van het veranderend bloedbeeld tgv blootstelling aan microgolven de schadelijkheid objectief vast te stellen. Maar ook op het gebied van de techniek is veel aan het veranderen. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van een glasvezelkabelnet via het riool, wat aanzienlijk lagere kosten met zich meebrengt terwijl de prestaties beduidend beter zijn (en volkomen veilig).

Bij plaatsing van de mast op de Weidjes zijn ook planschadeclaims te verwachten – denk aan het kinderdagverblijf, waardevermindering van diverse panden etc. En die planschadekosten komen nog bovenop de te betalen € 50.000,-, het door ons geëiste bloedonderzoek, de kosten van verplaatsing/afbraak van de mast na een half jaar en de door ons in te dienen schadeclaims.

D66 en Gemeentebelangen hebben ons inmiddels uitgenodigd voor een gesprek – uiteraard zijn wij nog steeds bereid om ook de andere partijen daartoe de gelegenheid te geven. Inmiddels heb ik het door mij bestelde apparaat aangekregen om elektrosmog te meten (want je kan het niet zien, maar wel meten – een DECT-telefoon die aan of uit staat maakt aanmerkelijk verschil – die kan ik dan desgewenst demonstreren, dus graag even een DECT-telefoon installeren als die er niet al staat).

Persoonlijk zal ik (Nico van Amstel) aanstaande donderdag aanwezig zijn bij de raadsvergadering om vragen te beantwoorden, maar logischerwijs is dan de tijd beperkt.

Met vriendelijke groeten,

• Lilium Bungener
• Lia van Amstel-Mulder
• Nico van Amstel (arts voor homeopathie, acupunctuur & sportduikgeneeskunde)

PS: Mocht u via google de gewenste achtergrondinformatie niet kunnen vinden dan kunt u vanzelfsprekend altijd een beroep op ons doen – bij voorkeur via info@amstelhoef.nl .

Voor de brief van Minister Borst d.d. 20-01-2000 zie het onderstaande PDF bestand.

========================================

Op 9 sept. 2012 ontving Stopumts onderstaande lezersreactie van een meettechnicus:


Vandaag ben ik op de Dorpscroft in Egmond aan de Hoef gaan meten in een woning op de tweede verdieping. De hoeveelheid electromagnetische velden daar is op dit moment ongeveer 2 uW m2. dus gezond laag zoals overal elders.

En elke mobieletelefoon werkt daar prima. Maximale ontvangst op de displays van mobiele telefoons.

T-Mobile wil daar een mast plaatsen omdat zij daar op dit moment het laagste signaal hebben en daardoor een verrekening moeten betalen aan Vodafone en KPN voor medegebruik omdat die daar het hardste signaal hebben en dat kost T-mobile iop deze manier te veel geld.

Het beste zou zijn als iedere bewoner die in een straal van 2 kilometer woont waar de mast komt zijn medische dosier op gaat vragen met daarin de gegevens van hun huidige gezondheid.

Mocht T-Mobile ondanks alle protest toch de mast plaatsen dan zullen veel omwonenden daar gezondheidsklachten krijgen. De electromagnetische velden die uit deze mast komen, komen bovenop de electromagnetische velden
die mensen al thuis hebben van hun DECT telefoons, WIFI draadloos internet. Enz. Enz.

En dat zal bij velen de druppel zijn die de emmer doet overlopen.
Nu al hebben veel mensen slaapproblemen van hun eigen draadloze apparaten en slikken ze onnodig slaaptabletten voorgeschreven door hun huisarts.
De meeste huisartsen hebben totaal geen kennis van zaken wat elektromagnetische velden kunnen veroorzaken, dus ook niet als er een 24uurs elektromagnetische velden zendende mast bij komt. Ze slaan de lat hierbij 100% mis. En rommelen maar wat met hun medische kennis de problemen van hun
patienten op te lossen. En ook als ze er niet uit komen gaan ze nog steeds niet denken. ''Gut, zou het dan toch de electromagnetische velden zijn?!''

Ik heb grote waardering voor Nico van Amstel die het al door heeft.
Welke huisarts volgt?


Naam en adres bekend bij de redactie van STopumts.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie