Echt/Susteren: GroenLinks mengt zich in discussie zendmast met stellingname.

vrijdag, 04 mei 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Groen Links Echt/Susteren 4 mei 2012

Info-avond zendmast Nieuwstadt

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor nieuwbouw van basisschool Burgemeester Willeme op het sportpark Krekelzank in Nieuwstadt. De afgelopen maanden is de nieuwbouw in relatie met de op het sportpark aanwezige antenne-installatie voor mobiele telefonie in het nieuws geweest. In Nieuwstatd is een handtekeningenactie gaande om grondig onderzoek naar de eventuele schadelijke stralingsgevaren van de zendmast. De GroenLinks-fractie in de raad van Echt-Susteren heeft schriftelijke vragen gesteld. De stuurgroep “nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme” heeft middels de gemeentelijke website gereageerd op de problematiek.

Voordat de school wordt gebouwd vinden er allerlei onderzoeken plaats. Gedacht moet worden aan een bodemonderzoek, een onderzoek naar de aanwezigheid van flora en fauna, een geluidonderzoek, etc. Een onderzoek naar de invloed van de nabij gelegen antenne-installatie op de nieuwbouw van de school maakt daar ook deel van uit aldus de stuurgroep.

Een antenne-installatie voor mobiele telefonie ontvangt en verzendt informatie door de lucht. Dit geldt overigens ook voor draadloos internet (wifi), radio- en TV-signalen etc. Antennes werken met elektromagnetische velden, ook wel radiogolven genoemd. Via de radiogolven wordt de informatie door de lucht verzonden en ontvangen. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de rijksoverheid voor alle vragen over antenne-installaties. Zij geeft regelmatig, op verzoek, voorlichting om vragen van burgers, omwonenden, schoolbestuur, ouders, etc. te kunnen beantwoorden.

De stuurgroep nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme gaat een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp organiseren waarbij het Antennebureau gastspreker zal zijn. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal een inspecteur van het Agentschap Telecom (toezichthouder van de rijksoverheid op het gebied van antenne-installaties) komen meten hoe hoog de blootstelling aan elektromagnetische straling is. De resultaten van deze meting zullen door het Antennebureau worden gepresenteerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Betrokkenen worden nog geïnformeerd over de datum, tijdstip en locatie van de voorlichtingsbijeenkomst.

Om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen wordt er een nieuwsbrief verspreid onder direct betrokkenen. Deze nieuwsbrief is voor iedereen te downloaden op de website van het schoolbestuur, www.kindante.nl. Daarnaast is de nieuwsbrief te verkrijgen aan de receptie bij het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt en bij de bibliotheek in Nieuwstadt (gemeenschapshuis).

Op dinsdag 8 mei wordt er ook al een informatieavond georganiseerd over de zendmast. Op initiatief van het Wijksteunpunt Nieuwstadt kan eenieder dan vanaf 20.00 uur terecht in het Gemeenschapshuis. Een controversieel onderwerp is de vraag of de straling van zendmasten schadelijk is of niet. Zoeken op internet levert talloze 'hits' op. Er is in Nieuwstadt van alles misgegaan bij de communicatie over de nieuwe locatie van basisschool Burgemeester Willeme nabij sporthal de Krekelzank.

Dat de zendmast in de nabijheid mogelijk tot gezondheidsproblemen kon leiden, dát werd vergeten te communiceren. Een schoolvoorbeeld van hoe risicocommunicatie niet moet. Toen bezorgde ouders dan ook bij Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) aanklopten voor steun, want men werd niet gehoord, besloot die hen te steunen in een poging gehoord te worden en een discussie op gang te brengen of het niet verstandig zou zijn de zendmast te verplaatsen. Want is straling onschadelijk totdat bewezen wordt dat hij schadelijk is, of is straling schadelijk totdat bewezen wordt dat hij onschadelijk is?

Dit is het officiële DGS standpunt aangaande de zendmast:

1. Er is niet onomstotelijk bewezen dat de straling van de zendmast ongevaarlijk is.

2. Daarom dient de school niet bewust in de omgeving van de zendmast geplaatst te worden.

3. Daarom dient de zendmast verplaatst te worden (of de school op een andere plek neergezet te worden).

4. De besluitvorming in de gemeenteraad heeft niet plaatsgevonden met deze achtergrondkennis, daarom dient deze te worden overgedaan.

5. Schoolbestuur Kindante heeft geen eenduidig beleid aangaande het onderwerp 'plaatsen van scholen in de nabijheid van zendmasten'.

6. Schoolbestuur Kindante dient het belang van de kinderen centraal te stellen en niet het aantal kinderen.

7. Er dient fatsoenlijke risicocommunicatie naar de alle stakeholders plaats te vinden.

De GroenLinks-fractie in de raad van Echt-Susteren heeft een reeks vragen gesteld aan het college van B en W in die gemeente. Ouders van leerlingen van de Burgemeester Willeme-basisschool in Nieuwstadt maken zich namelijk grote zorgen over de gezondheid van hun kinderen. De nieuw geplande basisschool aan de Susterderweg is gepland in de directe omgeving van een zendmast. Volgens scholenkoepel Kindante is er evenwel ,,geen vuiltje aan de lucht omdat de mast horizontaal straalt en niet naar beneden.'' De gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren heeft onlangs groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe basisschool bij het sportpark Krekelzank aan de Susterderweg in Nieuwstadt.

GroenLinks wil van het college weten of het bereid is een diepgaand onderzoek te verrichten c.q. te laten verrichten naar de mogelijk schadelijke gevolgen van de straling van zendmasten. Volgens GroenLinks is er tot nu toe onvolledige informatie gegeven aangaande mogelijke risicobronnen dankzij de zendmast in de buurt van de nieuwbouw van basisschool Burg. Willeme te Nieuwstadt. De fractie wil dan ook van het college weten of het bereid is alsnog volledige openheid te geven middels gerichte risicocommunicatie naar alle stakeholders.

Naar de mening van GroenLinks lijken de beweegredenen om informatie tot nu toe niet te verstrekken ingegeven door andere dan motieven waarbij het welzijn van schoolkinderen en personeel centraal staat, namelijk de vrees dat ouders hun kinderen naar een andere school zullen sturen indien de risico’s van de zendmast boven komen drijven. GroenLinks vraagt het college dan ook of het genegen is om bij gebleken nadelige gevolgen voor de volksgezondheid de bedoelde zendmast te laten verwijderen dan wel dusdanig te verplaatsen dat deze geen gevaar oplevert voor de directe, bewoonde omgeving.

GroenLinks dringt er verder bij het college op aan om in overleg te treden met Kindante en die scholenkoepel er op te wijzen dat het haar doelstelling en plicht is op te komen voor het welzijn van schoolkinderen en personeel. Verder vraagt GroenLinks of het college bereid is alle activiteiten rond de nieuwbouw van de Burg. Willeme-basisschool te Nieuwstadt op te schorten totdat er onomstotelijke duidelijkheid is met betrekking tot de mogelijk schadelijke gevolgen van straling van zendmasten.

Voor het origineel zie:
echt-susteren.groenlinks.nl/node/82992 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie