Capelle a/d IJssel: Gemeenteraad stemt voor VVD motie inzake C2000 zendmast.

woensdag, 04 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: VVD afdeling Capelle a/d IJssel 2 april 2012

VVD Motie Plaatsing C2000 Zendmasten Raadsbreed Aangenomen

Auteur: Bas van Loef

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 26 maart jongstleden bracht de VVD tezamen met de fracties van de SGP en de SP de volgende motie ter stemming. Het onderwerp had de de direct omwonenden van de voorgestelde lokatie voor de C2000 mast massaal naar het Gemeentehuis gebracht. Daar liet men duidelijk merken verheugd te zijn dat de motie, na de door VVD gemeenteraadslid Bas van Loef voorgedragen begeleidende tekst, unaniem werd aangenomen. De VVD vindt het belangrijk dat inwoners van Capelle worden gekend bij een besluit dat een dergelijke gezichtsbepalende impact heeft op de directe leefomgeving (''Het is niet zomaar een spriet''). Wij zijn dan ook erg blij met het bereikte resultaat.

Voor het originele bericht zie:
capelleaandenijssel.vvd.nl/actueel_4765/45053/ .

De tekst van de motie luidde als volgt:


De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in vergadering bijeen op maandag 26 maart 2012,


Constaterende dat:

• het plaatsen van een C2000-zendmast een veiligheid verhogend effect heeft voor de hulpverleners bij incidenten in het betreffende gebied;

• de gemeente Capelle aan den IJssel als één van de laatste gemeenten nog steeds geen acceptabele dekkingsgraad heeft van het C2000-netwerk, terwijl dat cruciaal is voor de hulpverlening;

• de verantwoordelijkheid van de (radio)technische bepaling van de locaties én het (technisch)beheer van de zendmasten bij de Minister van Veiligheid en Justitie ligt;

• de gemeente locaties kan aandragen voor de plaatsing van de zendmasten,


Overwegende dat:

• de plaatsing van de zendmasten een forse beeldverandering veroorzaakt in de woon- en leefomgeving;

• de verstrekte rapportages niet in alle opzichten overtuigen dat bij de keuze van de locaties voor het plaatsen van zendmasten alle belangen steeds zorgvuldig zijn afgewogen;

• er onduidelijkheid bestaat over het zoekgebied voor de locaties van de zendmasten en de onderliggende verhouding van de zoekgebieden;

• het grondgebied van de gemeente Krimpen buiten beschouwing is gelaten;

• de gemeente Capelle het wijkgericht werken en communicatie met bewoners belangrijk vindt;

• het plaatsen van een zendmast in een dichtbebouwde omgeving dient plaats te vinden op basis van heldere criteria,

Verzoekt het college:

1. aan de bewoners(organisaties) in Capelle heldere en begrijpelijke criteria te geven en hen de gelegenheid te bieden om op grond van de gestelde criteria en binnen een termijn van twee weken na het bekendmaken van de criteria alternatieve locaties aan te dragen,

2. vervolgens op basis van de aangedragen alternatieven en met inachtneming van de gestelde criteria het besluit van het college van 14 februari 2012 te heroverwegen,

3. de gemeenteraad hiervan op de hoogte te houden,
En gaat over tot de orde van de dag.

VVD SGP SP
Bas van Loef Arnold Weggeman Jurgen van der SlootLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie