Eindhoven: ''Informatie-avond'' voor omwonenden.

dinsdag, 07 februari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Eindhoven 6 febr. 2012

Zendmast Toledolaan

De gemeente Eindhoven heeft aan KPN een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefonie. Deze komt in het groengebied nabij de Toledolaan en Huizingalaan. De zendmast wordt ongeveer 40 meter hoog.

Informatie voor omwonenden

We vinden het belangrijk de direct omwonenden te informeren. Daarom organiseren we voor hen een inloopavond op dinsdag 28 februari 2012. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Tijdens de inloopavond komen in verschillende hoeken de volgende onderwerpen aan bod:

landelijk en gemeentelijk antennebeleid;
nut en noodzaak van zendmasten;
gezondheidsaspect;
de procedure en bezwaarmogelijkheden.

Naast de gemeente zijn ook de GGD, het Antennebureau en de provider KPN aanwezig.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is op 3 februari verleend. Zes weken later (dus op 16 maart) is de vergunning onherroepelijk tenzij er bezwaar is/wordt ingediend. Het besluit ligt ter inzage vanaf 9 februari 2012 op het Inwonersplein (Stadskantoor). Als u het niet eens bent met de komst van de zendmast, kunt u gedurende de zes weken (dus tussen 9 februari en 16 maart) een bezwaar indienen.

Dat kan bij:

College van burgemeester en wethouders van Eindhoven
t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Let erop dat uw bezwaarschrift de volgende informatie bevat:
Uw naam en adres
Ondertekening door uzelf als bezwaarmaker
Datum
Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
De gronden/motiveren van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift geeft geen reden om dit besluit in te trekken of te wijzigen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen onze beslissing. Wij maken u er op attent dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een voorlopige voorziening.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Sector bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MW ‘s-Hertogenbosch

Voor het originele bericht met een kaartje van de exacte locatie zie:
www.eindhoven.nl/stad/stadsdelen/Stadsdeel-WoenselNoord/Zendmast-Toledolaan.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie