Jaren te laat: Nieuwe code moet onwenselijke beïnvloeding door belangenverstrengeling voorkomen.

zaterdag, 04 februari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 1 febr. 2012. Updated 4 febr. 2012

Opm. Stopumts: Lees ons commentaar bij: Juridische%20Informatie/6009/

Bron: Gezondheidsraaad 31 jan 2012

Nieuwe code voorkomt onwenselijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

31 januari 2012

De KNAW, KNMG en de Ge­zond­heids­raad hebben dinsdag 31 januari een Code over omgaan met be­lan­gen­ver­stren­ge­ling aan mi­nis­ter Schip­pers van VWS aan­ge­bo­den. ''Een be­lang­rij­ke stap op weg naar ver­trou­wen,'' gaf de mi­nis­ter als reactie. De mi­nis­ter stuurt de aan­ge­bo­den Code bin­nen­kort naar de Tweede Kamer waar het debat over be­lan­gen­ver­stren­ge­lin­gen al vaak wordt gevoerd. Ruim dertig or­ga­ni­sa­ties hebben de Code in­mid­dels on­der­te­kend*. De be­lan­gen van des­kun­di­gen die bij­voor­beeld deel uit­ma­ken van we­ten­schap­pe­lij­ke en ad­vies­com­mis­sies worden via de Code open­baar gemaakt om be­lan­gen­ver­stren­ge­ling en daarmee on­ei­gen­lij­ke beïnvloe­ding te voor­ko­men.

De we­ten­schap is gebaat bij sa­men­wer­king met be­drijfs­le­ven, over­heid en maat­schap­pe­lij­ke in­stan­ties. In de me­di­sche we­ten­schap, bij­voor­beeld, is die sa­men­wer­king be­lang­rijk voor de ont­wik­ke­ling van nieuwe me­di­sche pro­duc­ten, zoals ge­nees­mid­de­len en vaccins. Maar door nauwe sa­men­wer­king kunnen we­ten­schap­pers op ver­schil­len­de niveaus ver­we­ven raken met de in­du­strie, en kunnen we­ten­schap­pers on­der­ling te­gen­ge­stel­de be­lan­gen hebben. Der­ge­lij­ke be­lan­gen­ver­stren­ge­ling kan ook voor­ko­men in andere we­ten­schap­pe­lij­ke sec­to­ren en bij patiënten­ver­e­ni­gin­gen. De or­ga­ni­sa­ties die de Code hebben on­der­te­kend on­der­ken­nen dat ie­der­een be­lan­gen heeft en dat deze, in plaats van ontkend juist zicht­baar en con­tro­leer­baar gemaakt moeten worden.

Het gaat in de Code om ver­schil­len­de soorten si­tu­a­ties waarin het on­af­han­ke­lij­ke oordeel van een des­kun­di­ge onder druk kan komen te staan. Financiële be­lan­gen kunnen een rol spelen, maar ook per­soon­lij­ke re­la­ties, ‘re­pu­ta­tiema­na­ge­ment’, op­dracht­on­der­zoek en pu­bliek-​pri­va­te sa­men­wer­king. Par­tij­en die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de tot­stand­ko­ming van we­ten­schap­pe­lij­ke ad­vies­rap­por­ten en be­han­del­richt­lij­nen voelen de nood­zaak om het risico op on­ei­gen­lij­ke beïnvloe­ding zoveel mo­ge­lijk uit te bannen. De even­tu­e­le risico’s van ver­we­ven­heid van be­lan­gen zijn ook een bron van zorg ge­ble­ken van media en par­le­ment.

De Code ter voor­ko­ming van on­ei­gen­lij­ke beïnvloe­ding door be­lan­gen­ver­stren­ge­ling is op­ge­steld op ini­ti­a­tief van Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­sche Maat­schap­pij tot be­vor­de­ring der Ge­nees­kunst (KNMG), Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Aka­de­mie van We­ten­schap­pen (KNAW), Ge­zond­heids­raad, Cen­traal Be­ge­lei­dings­Or­gaan (CBO), Ne­der­lands Huis­art­sen Ge­noot­schap (NHG) en de Orde van Medisch Spe­ci­a­lis­ten (OMS), en vormt een aan­scher­ping van het al be­staan­de beleid. De vol­le­di­ge lijst van on­der­te­ke­naars vindt u in de code.

* De Code wordt on­der­schre­ven door: CBO, CBG, CCMO, CVZ, FEDERA, Ge­zond­heids­raad, H&W, IKNL, KNAW, KNGF, KNMG, Nefarma, NFK, NFU, NHG, NJI, NMT, NPCF, NTvG, NVD, NVFG, NVKC, NVLF, OMS, Re­gie­raad, RIVM, RVZ, VSOP, V&VN, ZN en ZonMw.
Noot voor de pers

Nadere in­for­ma­tie bij
Irene van Houten, KNAW, tel 020 5510 733 of 06 1137 5909
Anneke Wij­ben­ga, Ge­zond­heids­raad, tel 070 3406 262 of 06 1503 5225
Af­de­ling com­mu­ni­ca­tie van de KNMG, tel. 030 - 282 38 43 of 06 22 23 4310 (buiten werk­tijd), of communicatie@​fed.​knmg.​nl

Voor het originele bericht zie:
www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/nieuwe-code-voorkomt-onwenselijke-be-nvloeding-door-belangenverstrengeling .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie