Papendrecht: Tijdelijke zendmast op de Rosmolenweg?

donderdag, 26 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Papendrecht, jan. 2012

Bekendmaking
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen van een mobiele communicatiemast op
een containerblok op het adres Rosmolenweg 20 te Papendrecht.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken op grond van artikel 3.12 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend
dat van donderdag 29 december 2011 tot 9 februari 2012 de aanvraag en de
ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken voor het tijdelijk plaatsen van een mobiele
communicatiemast op een containerblok op het adres Rosmolenweg 20 voor een ieder op het
gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken, loket bouwen en wonen, Markt 22, ter inzage ligt.
De stukken kunnen tevens worden ingezien op de gemeentelijke website
(www.papendrecht.nl).

Op 14 november 2011 is een aanvraag om omgevingsvergunning, activiteit tijdelijk plaatsen van een
mobiele communicatiemast op een containerblok voor het adres Rosmolenweg 20 ontvangen. Daar
het plaatsen van de communicatiemast tijdelijk van aard is, niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening en in overeenstemming met de stedenbouwkundige eisen is ons college voornemens om op
basis van artikel 2.12 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze
indienen. Deze reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een
afspraak worden gemaakt met een medewerker van de gemeente via het telefoonnummer 14-078. Bij
voorkeur uiterlijk één week voor afloop van de termijn van terinzagelegging.
Papendrecht, 28 december 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht,
de secretaris, de burgemeester,
R.G. Beek C.J.M. de Bruin

Voor het origineel zie de website van de gemeente Papendrecht.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie