Hoorn: Raadsleden stellen kritische vragen over uitbreiding zendmasten, informatiebijeenkomst.

dinsdag, 03 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaand schrijven gericht aan B&W Hoorn.
Op verzoek van de raadsleden vindt op op 26 januari om 20.00 uur in het Stadhuis van Hoorn een informatiebijeenkomst plaats waarop Stopumts ook met een spreker vertegenwoordigd zal zijn:


--------------------------------------

Aan het college van B&W
Postbus 603
1620 AR Hoorn
Zwaag, 14 december 2011
Betreft: artikel 43 vragen inzake dichten gaten in mobiele netwerk

Geacht college,
In uw persbericht van 25 november jl. kunnen wij lezen dat u op verzoek van Monet
voornemens bent de gaten in het mobiele netwerk te dichten.
Het zou gaan om zes tot zeven locaties, met name in woonwijken met een lage
bebouwing.

U schrijft dit probleem binnenkort te willen bespreken met de werkgroep UMTS
Hoorn, die onder anderen bestaat uit vertegenwoordigers van diverse
wijkoverlegorganen. Verder geeft u aan dit proces zorgvuldig te willen uitvoeren in
overleg met de wijkoverlegorganen, bewoners en partners als Intermaris Hoeksteen.
Het verheugt ons dat u zorgvuldig wilt handelen door goed overleg met de diverse
instanties.

Wij lezen echter niet in uw persbericht dat u de raad bij dit proces wilt betrekken.
Wel blijkt uit de antwoorden op de destijds door GroenLinks en de Fractie Tonnaer
gestelde artikel 43 vragen (10 maart 2011) dat u bezig bent de voorbeeldnota van
het Antennebureau te vertalen naar de Hoornse situatie en dat de nieuwe nota aan
de raad zal worden aangeboden zodra de informatie van de providers beschikbaar.
Maar niet alleen de visie en informatie van de providers zouden voor u van belang
moeten zijn, de visie van de raad zou zeker zo belangrijk moeten zijn.

Mede hierom brengen wij bij u in herinnering dat de raad in maart 2005 zich bij
motie van GroenLinks en de PvdA heeft uitgesproken om het voorzorgbeginsel
leidend te laten zijn bij plaatsing van zendmasten.
Wij hechten er sterk aan dat dit voorzorgbeginsel ook in de nieuwe beleidsnotitie
één van de leidende uitgangspunten zal zijn.

Zeker omdat er sinds 2005 steeds meer berichten komen over de vermoedelijke
schadelijke effecten van elektromagnetische straling en er ook steeds meer landen
maatregelen nemen om mensen, en met name kinderen, tegen deze straling te
beschermen; zie ook de aanbevelingen in de op 2 april 2009 aangenomen resolutie
van het Europees Parlement.

Nederland is een van de moeilijkste landen waar het gaat om het voeren van een
serieuze discussie over het onderhavige onderwerp. Maar zelfs in Nederland, waar
deze discussie met name door de houding van de overheid moeilijk te voeren is, is
er toch langzaam iets aan te veranderen.

Zo worden er in het jaarbericht van 2008 van de Nationale Gezondheidsraad voor
het eerst ook niet-thermische effecten genoemd zoals veranderingen van de lokale
cerebrale bloedcirculatie, veranderingen van elektrische activiteit van de hersenen,
verlenging tijd tot inslapen.

De Gezondheidsraad vindt echter dat deze effecten dusdanig beperkt van invloed
zijn dat er geen reden tot zorg is dat de gezondheid ontregelt wordt.
Verder kunnen wij in uw persbericht lezen dat u het Antennebureau heeft gevraagd
in Hoorn metingen te doen naar de mate van straling in bepaalde buurten om er
zeker van te zijn dat deze binnen de geldende normen blijft. Wij hopen dat u ook bij
die zendmasten die dicht bij scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven e.d.
staan metingen laat verrichten.
.
Bovenstaande brengt ons op de volgende vragen:

1.
Houdt u vast aan de raadsuitspraak van maart 2005 dat het voorzorgprincipe
leidend zou moeten zijn bij plaatsing zendmasten en dus niet de
wensen van de providers. Zo nee, welke zwaarwegende redenen heeft u
daar voor.

2.
In het vorige college is met de raad een afspraak gemaakt dat in
woongebieden geen zendmasten worden geplaatst. Blijft dit beleid in stand?

3.
Welke rol is hier weggelegd voor de GGD?
Kan de GGD bijvoorbeeld monitoren of er de laatste jaren
gezondheidseffecten zijn opgetreden bij die mensen die dichtbij zendmasten
wonen?

4.
Wilt u ons de garantie geven dat eventuele nieuw te plaatsen zendmasten
pas geplaatst worden dan nadat een eventueel nieuwe beleidsnotitie door de
raad is vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

5.
Wij lezen in uw persbericht dat u het Antennebureau gevraagd heeft om
metingen te doen naar de mate van straling in bepaalde buurten.
Om welke zendmasten gaat het?
Worden deze resultaten ook bekend gemaakt? Zo nee, waarom niet?

6.
Is het college bereid om in het beleid ook op te nemen dat zendmasten zo
geplaatst worden dat blootstelling voor mensen wordt geminimaliseerd, zoals
ook in Tilburg en Breda gebeurt?

7.
Is het college ook bereid met de providers in onderhandeling te gaan om de
veldsterkten naar beneden te brengen? Ook in landen als België, Italië en
Oostenrijk, waar de veldsterkte vele malen minder is dan in Nederland, kan
namelijk toch goed gebruik gemaakt worden van mobiele telefonie.

Wij zien uit naar uw antwoorden.
Met een vriendelijke groet,

Namens de Fractie Tonnaer Jacqueline Amesz
Namens de GroenLinks Patricia Kusters
Namens de PvdA Piet Bruijns
Namens het CDA Johan van der TuinLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie