Gezondheidsraad publiceert Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen

woensdag, 21 december 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Op 14 dec. 2011 publiceerde de Gezondheidsraad een Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen. In een toelichting schrijft de Gezondheidsraad:

Bij de ont­wik­ke­ling van pre­ven­tie­be­leid op het gebied van milieu, ar­beids­om­stan­dig­he­den of ge­zond­heid, zou con­sis­tent en sys­te­ma­tisch aan­dacht moeten zijn voor groepen mensen die een groter risico lopen op ziekte of ge­zond­heids­scha­de dan ge­mid­deld (zo­ge­noem­de hoo­gri­si­co­groe­pen). Nu ver­schilt de ge­volg­de aanpak nogal per be­leids­ter­rein, waar­door wil­le­keur op de loer ligt. Bo­ven­dien is voor een goede de­mo­cra­ti­sche con­tro­le nodig dat de keuze om al dan niet re­ke­ning te houden met hoo­gri­si­co­groe­pen ex­pli­ciet gemaakt wordt, en niet im­pli­ciet blijft, zoals nu vaak gebeurt. Dat schrijft de Ge­zond­heids­raad in zijn advies Lei­draad voor iden­ti­fi­ca­tie en be­scher­ming van hoo­gri­si­co­groe­pen dat is aan­ge­bo­den aan de mi­nis­ter van VWS en de staats­se­cre­ta­ris van In­fra­struc­tuur en Milieu.

Een uitstekend uitgangspunt waarbij centraal staat dat mensen individueel verschillen en dat voor sommige groepen (zoals elektro-overgevoeligen - red) ''con­sis­tent en sys­te­ma­tisch aan­dacht zou moeten zijn''.

De volledige publicatie (124 pp.) kunt u downloaden op:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201139Leidraad%20hoogrisicogroepen.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie