Franeker: Verleende ontheffing en bouwvergunning: plaatsen/oprichten zendmast.

woensdag, 12 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Franekerdeel okt. 2011

Verleende ontheffing en bouwvergunning: plaatsen/oprichten zendmast, Franeker

Bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 23 september 2011 hebben besloten om ontheffing van het geldende bestemmingsplan en een bouwvergunning te verlenen voor:

Het geheel plaatsen/oprichten van een zendmast met meerder antennes op het perceel plaatselijk bekend Lambertus Doniastraaat 16 te Franeker.

met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid tegen bovenstaande besluit(en) van het college binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van B&W van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is – indien, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist – het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank. In dat geval bent u griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Ook dient u een kopie van het bezwaarschrift te overleggen.

Voor het originele bericht zie:
www.franekeradeel.nl/wonen%20en%20werken/bekendmaking/verleende-ontheffing-en-bouwvergunning-plaatsenoprichten-zendmast-franeker .

Opm. Stopumts:
Zes weken-bezwaartermijn loopt vanaf 23 september 2011.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie