Paterswolde: Toch bouwvergunning voor UMTS-mast . Rechtszaak en informatieavond.

maandag, 26 september 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Dorpsklanken, 21 sept. 2011

Toch bouwvergunning voor UMTS-mast Paterswolde

Het College van B & W heeft toestemming gegeven voor de bouw van een UMTS-mast op sportcomplex De Marsch in Paterswolde. Omdat de bouw van de mast in strijd is met het bestemmingspan, heeft de gemeente de aanvrager KPN een ontheffing van het bestemmingsplan verleend. De Stichting ‘Last van de Mast’
stapt nu naar de rechter.

De bouw van de UMTS-mast is zwaar omstreden. Zo sterk zelfs dat de aanvraag van de KPN heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Last van de Mast’. Deze stichting wil de belangen van mens en natuur beschermen. Straling heeft volgens de stichting en groot risico voor de gezondheid. Hoewel de stichting inziet dat zendmasten onontkoombaar zijn, is nadrukkelijk gevraagd te onderzoeken of de plek bij De Marsch wel de juiste is.

KPN is volgens de gemeente voldoende nagegaan of er andere minder bezwaarlijke plekken zijn om de mast te bouwen. Die plek is niet gevonden. Wel moest een probleem met het bestemmingsplan worden weggenomen. Immers zijn masten met een hoogte van veertig meter daar nu niet toegestaan. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is aan KPN een ontheffing verleend van de hinderlijke bestemmingsplanbepaling.

In die procedure heeft “Last van de Mast’ alle mogelijkheden benut, om argumenten aan te voeren die de gemeente tot een weigering van de bouwvergunning zouden moeten brengen. Veel onderzoeken, aansprekende voorbeelden en de formele zienswijzen, die tegen het ontwerp bouwvergunning zijn ingediend, zijn aangevoerd. De zienswijzen waren ondersteund door 320 handtekeningen. Meer heeft de stichting niet kunnen doen. Vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn niet in de gedachten van de Stichting opgekomen. Toch heeft nu de gemeente de vergunning aan KPN moeten verlenen. Daarbij is geen sprake van voorkeuren of politieke wil. De woningwet verplicht de gemeente een bouwvergunning te verlenen, als er geen grond meer is om die te weigeren. Alle reacties zijn volgens de gemeente meegewogen maar leiden volgens het college niet tot een gewijzigd besluit.

De Stichting Last van de Mast bestrijdt dat de gemeente op alle zienswijzen is ingegaan. Binnenkort start de aanleg van de mast. Dat houdt de stichting niet tegen om in beroep te gaan tegen het besluit om de bouwvergunning te verlenen. Als de stichting er in slaagt om de rechter ervan te overtuigen, dat de gemeente niet op alle ingebrachte tegenargumenten is ingegaan, zou de bouwvergunning vanwege een onzorgvuldige besluitvorming kunnen worden vernietigd. Wat nog niets zegt over het eindresultaat. Als de gemeente daarna zijn huiswerk goed doet, kan alsnog een definitieve bouwvergunning worden verleend.

De stichting Last van de Mast betreurt de beslissing van het College. De gemeente heeft, volgens de stichting, op belangrijke vragen onbevredigende of geen antwoorden gegeven. Aangezien discussie hierover met de gemeente in deze fase niet meer mogelijk is, ziet de stichting zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen.

De zienswijze van ‘Last van de Mast’ en de reactie van de gemeente is te lezen op www.lastvandemasttynaarlo.nl . De stichting wil een breed publiek zo goed mogelijke informeren en plaatst daarom de tekst van de zienswijzen en de reactie van de gemeente in Dorpsklanken.

Voor de buurtbewoners rond de toekomstige UMTS-mast, wordt op 8 oktober een informatiemiddag in sporthal De Marsch georganiseerd, aanvang 14.00 uur. Daar krijgt men gelegenheid om een reactie te geven op het antwoord en het besluit van de gemeente. De stichting legt dan ook uit waarom naar zijn mening een gang naar de rechtbank kansrijk is.

Voor het origineel zie Dorpsbelangen van 21 sept. 2011.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie