Haaksbergen: Raadscommissie luistert met aandacht naar insporekers. WHO effect?

zaterdag, 25 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/5874

De Haaksbergse raadscommissie Ruimte en Milieu hoorde op het gemeentehuis op woensdag 22 juni 2011 aandachtig naar vier insprekers die hun ernstige bezorgdheid uitspraken over de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische straling.
Onderstaand twee inspreeknota's namens een aantal ouders van kinderen van de school die pal naast de Bonifatius kerk staat waarvoor plannen zijn om in de kerktoren umts-zenders te plaatsen.

Leest u de inspreeknotities van achtereenvolgens de raadsman Paul Baakman en ook de zeer uitvoerige en gedocumenteerde bijdrage van bewoner Maria Overbeek namens Veldmaat tegen straling:


ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Inspreeknota van Paul Baakman werkzaam bij Rechtspraktijk BAWA namens een aantal ouders van de Montessorischool in de Haaksbergse wijk De Veldmaat

Raadscommissievergadering R&M 22 juni 2011

Betreft het agendapunt :
Voorstel tot het doen van een richtinggevende uitspraak over geschikte locaties en te vermijden locaties antennemasten mobiele telefonie
_______________________________________________________________

M.d.V., Leden van de Cie.,

Het dagelijks bestuur van de gemeente Haaksbergen heeft de voorliggende discussienota opgesteld omdat de vastgestelde beleidsnota van 2008 door de gemeente is vergeten af te kondigen cq publiekelijk te maken en daarom rechtens nimmer in werking is getreden en dat ingevolge van die vergeetachtigheid de gemeente Haaksbergen tot op heden daarom terug valt op het verouderde juridisch kader van 1999 . Een opmerkelijke omissie weshalve het in de rede ligt dat een verordening bewakingssysteem-verordeningen zou moeten worden ingevoerd in de gemeente Haaksbergen.

In het voorstel schrijft B. en W. dat ingevolge de nieuwe wet WABO, die d.d.1 oktober 2010 van kracht is geworden, alsmede vanwege nieuwe technieken actualisatie van de vigerende beleidsnota dringend noodzakelijk is. Echter B. en W. melden niet het belangrijkste, namelijk dat voortschrijdend inzicht t.a.v de gezondheidsrisicoís m.b.t. de blootstelling van de plaatselijke bevolking aan kunstmatig opgewekte gepulste elektromagnetische straling 24 uur per dag, jaar in Ė jaar uit, gerelateerd aan de huidige stand van de onafhankelijke medische wetenschap de gemeente noopt tot bijstelling van het huidige gemeentelijke gedachtengoed.

In het voorstel vinden mijn cliŽnten helaas teveel langspeelplaatmateriaal terug van de continue telecomindustrie-redeneringen welke niet conflicteren met hun commerciŽle- en financiŽle belangen.

In het voorstel zeggen B. en W. met alle veldspelers de discussie te willen aangaan doch in de opsomming worden de medisch specialisten en organisatie die kritische geluiden doen laten horen niet genoemd. U zou bijv prof Reijnders, hoogleraar natuurwetenschappen eens kunnen uitnodigen.

In de rubriek wettelijke taken laat U de mogelijkheid voorbij gaan om voor te stellen dat de gemeente geen opstalrecht verleend aan de providers om antennemasten t.b.v. mobiele telefonie te mogen plaatsen op gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn.

B. en W. noemen een aantal bouwwerken zoals kerktorens, fabriekspijpen enz als mogelijke keuzes voor plaatsing van umts-zenders doch dat zijn verkeerde voorzetten, mede gelet op de maatschappelijke onrust die is onstaan in de gemeente Haaksbergen rondom de gezondheidsrisico,s t.a.v. blootstelling aan emv-straling en velden. De gemeente Haaksbergen dient ook de laatste WHO-rapporten in de aan te vangen discussie te betrekken. Het gezondheidsbelang belang van onze cliŽnten , in casu de ouders van Montessorischool overstijgt het belang van de telecomproviders en het belang van het ministerie van EZ die de licenties voor miljarden in 2002 heeft verkocht aan de telecomindustrie. U verkreeg het mandaat als volksvertegenwoordiger van de bevolking en niet van de minister van VROM en/of EZ.

B. en W. halen in het voorstel art 10 EVRM (vrije meningsuiting via mobiele telefonie) aan

Blindelings wordt her het alom bekende standpunt van de providers aangehaald doch de gemeente maakt zich in het voorliggend voorstel niet sterk voor art 8 EVRM die de lichamelijke integriteit van de Haaksbergse burgers beschermt. Mijn cliŽnten, allen wonende te Haaksbergen, wensen niet onvrijwillig door de telecomindustrie te worden bestraald.

Eerst moet de gemeente zich beraden over de gezondheidsrisicoís die haar eigen bevolking loopt alvorens te gaan discussiŽren waar eventueel masten kunnen worden geplaatst op Haaksbergs grondgebied.

De gemeente moet zich niet laten leiden door de VNG want dat is slechts een private belangenbehartigingspartij die naar gevoelen van cliŽnten zonder een besluit van de algemene ledenvergadering partij is geworden in het antenneconvenant. Niet valt in te zien waarom de gemeente Haaksbergen niet het lidmaatschap van de VNG zou opzeggen.

Ook dient de gemeente Haaksbergen zich niet te laten leiden door de gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden. Zie daartoe de correspondentie van ons kantoor (Rechtspraktijk BAWA ) met de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad te lezen op internet op Juridische%20Informatie/5172

en de aldaar naar boven gehaalde belangenverstrengeling en rolvertroebeling vanwege het feit dat een lid van de gezondheidsraad een eigen bedrijf heeft met de een aantal belangrijke providers als klant. Nu de Gezondheidsraad weigert de gestelde prangende vragen te beantwoorden dient U als zich zelf respecterende volksvertegenwoordigers de zaak zelf in onderzoek te nemen alvorens tot een eventuele besluitvorming te komen t.a.v. plekken waar masten zouden kunnen/mogen staan. Temeer nu de WHO onlangs 180 graden is gedraaid en op 31 mei 2011 het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend heeft doen laten maken dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. Met bekwame spoed overgaan tot integrale toepassing van het voorzorgbeginsel zoals vervat in het VWEU (Verdrag Werking Europese Unie) o.a per direct geen antenneplaatsing op scholen en bejaarden- en ziekenhuizen .

Het nieuwste IARC-deskundigenrapport heeft uiteraard wel consequenties, want de IARC houdt het voor mogelijk dat elektromagnetische velden anders dan door ionisatie (chemische verandering door het van baan doen wijzigen van een ion) en anders dan door thermische effecten (overmatige opwarming) gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

Als volksvertegenwoordigers van de gemeente Haaksbergen roep ik U namens cliŽnten dan ook op zelfstandig van de nieuwste rapporten goede nota te nemen alvorens tot besluitvorming te komen t.a.v. het hier voorliggende voorstel. Laat geen generatie Haaksbergenaren verloren gaan.

Tot zover in eerste termijn.

Paul Baakman
Raadsman

------------------------------------------------

De bijdrage van omwonende Mevr. Overbeek namens Veldmaat tegen straling:

Veldmaat Tegen Straling, Maria Overbeek, 23 juni 2011


Mevrouw de voorzitter, geachte cie-leden, dames en heren,

1. Nieuwe aanvraag UMTS op de Bonifatiuskerk.
Op 12 jan. 2011 deelde wethouder Diepenmaat ons allen mede dat er geen antennes op een monument horen en de gemeente geen vergunning wil afgeven.
Er zou gekeken worden naar alternatieven. Echter, kennelijk is de weerstand en wantrouwen van eigenaren van andere alternatieve locaties zo groot, dat de KPN dezelfde aanvraag als maanden geleden weer bij de gemeente heeft ingediend.
Dit wantrouwen wordt ons inziens ook duidelijk door de EU-Raad bekrachtigd, zij stelt n.l. dat aantoonbaar en bewijsbaar voldoende is gemaakt , dat de huidige telecommunicatietechnieken, van zendantenne t/m allerhande binnenshuis te gebruiken draadloze technieken, een negatieve uitwerking hebben op hun omgeving. Zij tast plant en dier en mens aan. Zij het op de korte, of langere termijn.

De EU Ė Raad roept derhalve de industrie en verantwoordelijke beleidsmakers op nieuwe veilige alternatieven te ontwikkelen. (zie het document 12608 van 6 mei 2011)
Wij hopen dat de wethouder bij herhaling dezelfde toezegging doet en geen omgevingsvergunning verleent voor UMTS-antennes op de St.Bonifatiuskerk. Wij herhalen nogmaals geen antennes zo dicht op omwonenden, zo dicht op scholen.

T.a.v. antenne-aanvragen zegt de EU-Raad het volgende;
Paper 12608 EU-parlement, 6 mei 2011; punt 8.4.4 citaat: ďbepaal de locaties van elke nieuwe zendantenne aanvraag niet alleen volgens de belangen van de providers, maar doe het in gezamenlijk overleg met de lokale overheden, lokale wijken en verenigingen van bezorgde burgers;
Welnu; tot 2x toe mochten wij Veldmaters ervaren dat van generlei bestuurlijke instantie die van de aanvraag wist ook maar enige inlichtingen en informatie verstrekt is.

Tot zover de kwestie Veldmaat

Kort een aantal opmerkingen t.a.v. van uw nota;

Blz. 2, 2e alinea, Öhoewel wetenschappelijk niet bewezen is dat er nadelige gevolgen van ondervonden worden is het niet gewenst voorbij te gaan aan de onrustgevoelens die er onmiskenbaar zijn.

Het feit dat u in deze nota terdege de onrustgevoelens mee laat wegen geeft aan dat er wel iets aan de hand is, er klopt toch kennelijk iets niet met al die nieuwe zendantennes. Na zoveel jaar van onrust rond deze antennes en de aversie die hier en landelijk steeds meer toeneemt vragen we ons intussen af, Wanneer zal het omslagpunt bereikt worden dat de onrustgevoelens plaats maken voor ontelbare aantoonbare ervaringsverhalen uit Haaksbergen, dat in beeld brengt, wat voor schade deze antennes hier aanrichten.
Ik sprak een therapeut die mij vertelde, dat altijd eerst aan de patiŽnten gevraagd wordt, waar staan bij u de zendantennes en wat heeft u aan draadloze technieken in huis.
Zeer opvallend vond ik dit. En dat hier in het landelijke Haaksbergen met gelukkig nog niet zoveel antennes.

We verwijzen weer naar de EU-Raad, 8.1.5. Stimuleer het onderzoek naar nieuwe types veiliger zend antennes, mobiele telefoons en dect-apparaten en bevorder het onderzoek naar telecommunicatie die gebaseerd is op andere evenzo efficiŽnte technieken maar met een aanzienlijk minder negatieve effecten voor de omgeving en de gezondheid;

Dus de EU-Raad laat duidelijk zien dat er veel bekend is over aantoonbare en aanwijsbare negatieve effecten van zendantennes en andere draadloze technieken op de omgeving en de gezondheid.
De WHO 6 mei 2011, erkend nu wel een verband tussen straling en verhoogde kans op kanker.
Daarbij meldt de EU-Raad dat er al jarenlang mensen intolerantieverschijnselen vertonen bij het blootgesteld staan aan elektromagnetische velden. Dus Elektro gevoeligheid kan zich scharen bij reeds vele bekend geworden welvaartziektes.

no. 22. Een Franse arts en oncoloog bevestigde dat er wel degelijk sprake is van een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden en dat deze mensen geen ziekte simuleren, nog aan een psychiatrisch stoornis lijden.
De EU-Raad verzoekt zelfs dat overheden maatregelen dienen te nemen om deze patiŽnten te beschermen. Dat omvat dus sanering van woon-werk-en slaapplek, opdat deze stralingsvrij, of in het iets minder gunstige geval, uiterst stralingsarm zijn. (8.1.4.)
Bouwbiologische richtlijnen kunnen daarin veel helderheid geven. Toevoeging ondergetekende.

Na deze openbaringen kan men toch niet meer blijven ontkennen dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid. De Eu-Raad is een internationaal gremium, zij ontleend haar conclusies aan berichten uit alle EU-landen, dan kan de telecomindustrie en ons Nederland en onze Gezondheidsraad, toch niet doen alsof het gebakken lucht is en gewoon niets aan de hand is met die draadloze technieken en zendantennes.

Blz 2, 3e alinea, Ö. het is belangrijk dat er nieuwe beleidsregels komen;

1. Het ALARA-principe; as low as reasonable achievable, zo laag als redelijkerwijs mogelijk is.

2. Kan het een beleid zijn, dat Haaksbergen pas nieuwe zendantennes toelaat wanneer de providers eerst met die nieuwe veilige zendantennes komen, waartoe de EU-Raad hen dringend oproept.
Men kan middels een Haaksbergs referendum de burgerbevolking oproepen zich uit te spreken:

ē vůůr het doorgaan op de oude voet met alle mogelijke schadelijke consequenties voor plant, dier en mens .
ē Of tegen deze uitrol, wachten op absoluut veilige zendantennes en dan eerst deze uitrol toelaten.

Ongetwijfeld komen er voor de overgangsfase efficiŽnte en veilige oplossingen. En gooi de gewone gezonde draadtelefoon nog niet weg. )

En vervolg de regel: Wordt aan de nieuwe beleidsregels voldaan dan wordt de omgevingsvergunning verleend, ongeacht wat daar uit voor komt;
Ongeacht wat daaruit voorkomt;

*ongeacht mogelijke gezondheidsschade aan het vee, zij het van de hobbyveehouders en beroepsmatige, veehouders ?,

de EU-Raad zegt daarover,
17; veel ziekmakende effecten zijn vastgesteld op vee; kalveren, koeien, paarden, ganzen, etc. na plaatsing en in gebruik name van nabij gelegen zendantennemasten; vooral ontelbare deformaties van jong geboren kalveren, grauwe staar vruchtbaarheidsproblemen.

* ongeacht mogelijke gezondheidsschade van Haaksbergse burgers, die nu gelukkig nog niet intolerant voor elektromagnetische velden zijn, maar het mogelijk wel kunnen worden, zoals ondergetekende. Was die veldbelasting er niet , dan ontwikkelt men er toch ook niet zomaar een intolerantie voor. Waarom waarschuwt de EU-Raad dringend, ban alle draadloze technieken uit de scholen, geef adequate voorlichting aan docenten, aan ouders aan kinderen. Zendantennes zoveel mogelijk buiten bewoonde gebieden.

EU-Raad, 12608, 22. Citaat: Een Franse arts en oncoloog bevestigde dat er wel degelijk sprake is van een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden en dat deze mensen geen ziekte simuleren, nog aan een psychiatrisch stoornis lijden. Citaat einde.

EU-Raad, 12608, 8.1.4. Citaat: . geef speciale aandacht aan de zogenaamde elektrogevoelige mensen, die lijden aan een intolerantie syndroom tgv elektromagnetische velden en introduceer speciale maatregelen om hen te beschermen, inclusief het creŽren van stralings-vrije ruimten, waar geen draadloze netwerken operabel zijn;

Ongeacht wat daar uit voor komt; op dit moment speelt gezondheid geen rol in deze nota. Echter als gezondheid in de jarenlange praktijk van die zendantennes wel een rol lijkt te spelen dan kan bovenstaande ..ongeacht wat daar uit voort komtÖ.zin niet meer opgenomen worden in deze zin.

De Europese Raad roept op tot een denkomslag bij de politiek en bij de industrie.
Net zo goed verkondigt diezelfde Raad dat er niets aan de hand is met die antennes. Zij lijkt echter een roepende in de woestijn. Hoe lang nog, wat moet er hier in Haaksbergen gebeuren, dat er wel een totale omslag plaats vindt, dat u als gemeente erkend, er klopt iets niet. En wij gaan daar iets aan doen.

Blz. 2 1 na laatste alineaÖÖlukt het niet binnen de gestelde termijn een omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren, dan is deze van rechtswege verleend.
Dient hier ook niet in opgenomen worden, dat bij verlening van de omgevingsvergunning de eigenaren van de grond waarop de mast komt te staan, of het gebouw waarop ze komen , de providers die daarop antennes installeren, dat beide partijen voor toekomstige schadeclaims van planschade aard en gezondheidsaard aansprakelijk gesteld kunnen worden. En dat bij het aangaan van contracten dit schriftelijk wordt vastgelegd.

En blz. 3 Jurisprudentie gezondheidseffecten
Wij vertrouwen erop dat binnen afzienbare tijd er een omslag komt in politiek denken en handelen en dat ook de rechter van rechtswege niet meer zomaar zeggen kan na verloop van gestelde termijnen, en nu wordt de vergunning verleent. Wij vertrouwen erop dat binnen niet al te lange tijd rechtszaken wel degelijk op grond van stralingsgevaar voor de gezondheid rechtsgeldig worden en toekomstig betroffenen in het gelijk worden gesteld.

Blz. 2 laatste alineaÖÖ.omgevingsvergunningvrij.
Wij zijn van mening dat, gezien de vele waarschuwingen van de EU-Raad, met de berichtgeving van het WHO, 6 mei 2011 (toch verhoogde kans op kanker mogelijk met mobiel bellen) ; dat wel degelijk schadelijke invloeden van elektromagnetische velden op de mens aangetoond en bewezen zijn.
Wij zijn van mening, dat met deze kennis in het achterhoofd het vergunningsvrij plaatsen van antennes niet kan.
Wij zijn van mening dat voor elke antenne-aanvraag, die het in zich heeft de omgeving te belasten, dat er een vergunning dient te worden aangevraagd.

Blz. 3. Het ligt in de lijn der verwachting dat de jurisprudentie zich meer gaat ontwikkelen ten gunste van de providers.

25 febr. 2011 kwamen leden van de EU-Raad en telecom-vertegenwoordigers te samen. De Telecomvertegenwoordigers hielden vol dat er geen schade uitgaat van hun zendantennes . Leden van de EU wezen erop dat er veel aanwijzingen zijn dat er wel schade aangetoond wordt op mens , dier, insecten en planten . Uit dat gesprek bleek dat deze Telecombedrijven nog normen hanteren uit 1990 !...., intussen zijn we wel 21 jaar verder.

EU-Raad, 12608. Vanaf 1990 kreeg de telecomindustrie vrij spel haar netwerken ongeremd uit te rollen over de wereld, met haar belofte van economische groei, vooruitgang en banen.

Na de dringende oproep van de EU-Raad en de onthullingen van de WHO, 6 mei 2011, vragen wij ons af, of die jurisprudentie geen halt moet worden toegeroepen.
Vervolg blz. 3 zij zijn immers verplicht voor een landelijk dekkend netwerk.
Dat is begrijpelijk in deze tijd echter de EU-Raad geeft aan dat de huidige technieken schadelijk is voor mens, dier en plant en dat de industrie veilige zendantennes dient te ontwikkelen.

Als wij kennis nemen van deze oproepen van het Europese Parlement en we vernemen dat de huidige generatie antennes en draadloze technieken in het algemeen aantoonbaar slecht zijn, dan ga je toch niet akkoord met plaatsingen van nieuwe GSM en UMTS antennes, zo dicht op omwonenden en scholen en speelt de gezondheid des te meer een doorslaggevende rol.

De providers dienen eerst hun best te doen beslist veilige antennes voor de telecommunicatie te ontwerpen.
Tevens zijn wij van mening dat de gemeente een goede voorlichting ontwikkelt op het gebied van elektromagnetische velden en hun invloeden op mens, dier en natuur.

Ik sprak o.a. een Expert-medewerker (huishoudelijke apparaten, Tvís, computers e.d.), die mij vertelde dat er steeds vaker vragen komen naar de schade op de gezondheid van de diverse draadloze apparaten, maar ook van wekkerradioís e.d. Hij zei, ik weet dat ze elektromagnetische velden geven, maar voorlichten kan ik de consument helaas niet, ik heb daarvan geen kennis. Ik heb hem het boek van Michiel Haas, Electrostress en Gezondheid toegezegd, waarin naast veel praktijkgevallen op mens-dier en natuur tientallen tips te vinden zijn hoe met allerhande elektrische apparatuur , draadloze apparaten en de houding tav van de zendantennes om te gaan en jezelf meer te beschermen.

Tevens zijn wij van mening dat de gemeente de burger betrekt bij dit soort belangrijke beslissingen, hoe onzichtbaar haar werking ook, het gaat ons allen aan.

Blz. 4. Controles op maximale veldsterkte, Zoals u stelt kan er op verzoek onderzoek gedaan worden.

De EU gaat met haar voortschrijdend inzicht al verder, zorg zelf voor een continue monitoring van al uw antennes. In de vorige bijeenkomst van Veldmaat Tegen Straling meldde ik u al dat er meetdeskundigen aangesteld dienen te worden. Ik voel me bevestigd, dat de Europese Raad dringend adviseert, dat u permanent over gegevens kunt beschikken, dus dat u in Haaksbergen alle antennes continue monitoort.
Nu nog toekomstmuziek, maar na verwachting over enige jaren een feit.

Blz. 5. Geschikte locaties;
Indien technisch mogelijk naast hoogspanningsmasten, moet dat niet zijn op hoogspanningsmasten ?

En enige regels lager, in geval van nood,ÖÖ..kinderdagverblijven e.d.
Algemeen; men werkt in gebouwen, men zit achter bureaus, men hoeft maar een korte afstand af te leggen naar een kast b.v. Is het zo dat de gewone gezonde draadtelefoon helemaal geen plaats meer heeft in het hele verhaal van telefonische bereikbaarheid in scholen ? We gaan toch ook niet constant met een tafel en een stoel aan de wandel. Via vaste telefoonlijnen kan men het internet ook prima binnen halen en dat belast de binnen omgeving veel minder.

De EU roept zelfs op; verban alle draadloze technieken uit scholen. Doc. 12608, 6 mei 2011
Dat zegt zij niet zomaar.

In geval van nood kunt u, zolang uit het voorgaande blijkt dat de huidige technieken negatieve effecten hebben op de omgeving, met de leerdrachten en ouders kijken naar veilige en verantwoorde alternatieven.
Gooi de gezonde draadtelefoon niet weg, we hebben haar net zo goed nodig. En de slogan ďterug aan de draadĒ zult u de komende tijd steeds meer gaan horen.

Mevrouw de voorzitter, cie-leden, dames en heren;

Veldmaat tegen Straling verzoekt u;
neemt u de raadgevingen van de EU-raad mee in uw nieuw op te stellen Nota antennebeleid.

Ik dank u voor uw aandacht.
Is getekend,
Maria Overbeek
VTS2011Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie