Groningen: Brief aan alle raadsleden inzake boomaantastingen binnenstad.

vrijdag, 20 mei 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving op 20 mei 2011afschrift van onderstaande brief gericht aan alle gemeenteraadsleden in de stad Groningen:

----------------------------------------------------------------

Geachte raadsleden,

Hoewel er al vanaf de jaren 70 onderzoeken bestaan die de relatie
elektromagnetische velden en schade, aan planten aantonen wordt nu als
een van de oorzaken van de zieke bomen in de stad een bacterie in
regenwater aangewezen. Al met al zal er zeer waarschijnlijk sprake
zijn van een cluster elkaar wederzijds negatief versterkende invloeden
als (slechte bodem, luchtvervuiling, schimmels en microben, straling,
etc.).
Op dit moment, en niet alleen betrokken op de stad Groningen,
maar over de hele gedigitaliseerde wereld, springt echter steeds de
tijdruimtelijke relatie zieke bomen (en stervende bijenkolonies) X de
grote opmars van zendmasten (vooral UMTS) en Wi-Fi naar voren.

Indien men voor Groningen de bacterie-in-regenwater-theorie naar de
Groningse bevolking wil communiceren als de exclusieve of primaire
oorzaak van de ''kastanjeziekte'', dan zal de gemeente moeten gaan
uitleggen waarom:

(1) dit de meest plausibele theorie is ondanks de steeds significante
relatie hoge bestraling x zieke boom die wij maten en die zoveel
andere onderzoekers voor ons maten in soortgelijke onderzoeken. Het is
niet verkoopbaar dat een met de pseudomonas syringae besmette regenbui
vrijwel uitsluitend neerdaalt op bomen die zich in een stralingspiek
bevinden, los van het feit dat deze bacterie alleen de bloedingsziekte
veroorzaakt bij paardenkastanjes en niet de overige
ziekteverschijnselen en niet alleen kastanjes ziek worden maar
allerlei boomsoorten.

In het rapport (stralingsonderzoek singelkastanjes) dat mijn collega Frides Lameris u gisteren via de downloadlink deed toekomen kunt u in het Hoorse Meer -gedeelte de foto van de twee berken bekijken en de stralingwaarden vergelijken.
Iedereen is welkom dit na te meten. De zieke hoogbestraalde berk een
paar meter naast de nog gezond ogende berk die veel minder straling te
verduren krijgt spreekt boekdelen. We konden deze bomen mooi op de
foto krijgen omdat ze nog niet zo hoog waren, maar overal kwamen we
exact die zelfde verhouding tegen van hoogbestraald-ernstig ziek,
lager bestraald gezond of minder ziek.

(2) waarom dan genegeerd wordt dat simultaan zoals geponeerd door
onderzoeker Tuithof en ook de WUR in de bijgevoegde brief van oud
Minister Cramer
van 21 mei 2008 de relatie straling, vooral UMTS en
kastanjeziekte wordt aangekaart.
De bastknobbels op kastanjebomen
treden pas op simultaan met de UMTS-uitrol en met name in stedelijke
gebieden: (citaat brief Cramer: In haar nieuwsbrief van april 2008
stelt de werkgroep Aesculaap van de Wageningen Universiteit en
Researchcentrum (WUR) dat een bacterie uit de groep van Pseudomonas
syringae definitief is aangewezen als veroorzaker van de
bloedingsziekte bij paardenkastanjes. Bacteriën van dat geslacht
kunnen optreden als ziekteverwekker bij verschillende gewassen.

Ten aanzien van de oorzaak van bastknobbels bij bomen is niet bekend wat
de oorzaak van de aantasting is, maar wel dat het een recent optredend
verschijnsel is dat met nadruk in het stedelijk milieu optreedt. De
WUR stelt dat aandacht zich derhalve zal moeten richten op
veranderende factoren in de leefomgeving. Naast mogelijke oorzaken als
lucht- of bodemkwaliteit wordt hierbij door onderzoekers van de WUR
gehypothetiseerd dat elektromagnetische velden hiervoor
verantwoordelijk zouden kunnen zijn doordat de plaatsing van UMTS
antennes gelijk opgaat met het vóórkomen van bastbobbels. Om deze
hypothese te testen is wetenschappelijk onderzoek geboden.)

De resultaten van zo'n onderzoek konden we zien in december 2010:
straling hoofdoorzaak toename zieke bomen in stedelijke gebieden van
10% naar 70% in slechts 5 jaar tijd simultaan met nog meer zendmasten
en de grote Wi-Fi-golf. Bij bouwbiologen is al lang bekend dat met
name UMTS en Wi-Fi sterk biologisch actief zijn, dat wil zeggen
allerlei schadelijke schimmels en microben stimuleren en dat door
straling soms tot 80% van de negatieve ionen uit de lucht verdwijnt
die als stofzuigertjes dienen en veel microben uit de lucht filteren.
Alleen al deze twee aspecten van stralingvervuiling nog los van het
directe effect van straling op DNA maakt dat de bacterie-infectie en
de schimmels niet los mogen worden gezien van de randvoorwaarde
(straling) die deze plaag enorm stimuleert. Het bomen probleem vraagt
daarom om een nuchtere totaalaanpak.

Ik heb deze kwestie gisteren heel kort aangestipt in de Gezinsbode
www.groningergezinsbode.nl/profile/redactiegroningergezinsbode/article382251.ece/bouwbiologisch_onderzoek_naar_zieke_kastanjes_online .

Gemeente Groningen heeft tot dusver nooit serieus met ons willen
communiceren over onze terechte bezorgdheid over straling en ik eis dat
de gemeente grondwetsartikelen 10, 11, 20, 21 en 22 respecteert – ook
binnen het actuele kader van de kloof tussen burger en politiek - en
op een serieuze biologisch gefundeerde en in de praktijk geteste
stralingnorm haar beleid maakt in plaats van een politieke norm en
afspraken die de staat voor 8 december 2000 (zie Nationaal
Antennebeleid) in strijd met grondwetsartikel 7 over de berichtgeving
''straling en volksgezondheid''met kopstukken uit de media heeft
gemaakt.

Behalve over boosheid op de gemeente wegens al aangericht stralingleed
(ik ben zelf grotendeels arbeidsongeschikt door een UMTS-mast die in
2004 werd geplaatst) en daaruit voortkomende protesten beschikken wij
echter ook over een enorm gespecialiseerd kennispotentieel en netwerk
betrokken op stralingproblematiek. Op grond daarvan zouden wij graag
serieus met de gemeente om de tafel gaan om naar oplossingen te gaan
kijken voor wat de meest plausibele basisoorzaak is in de hele cluster
van gezondheidsondermijnende factoren bij de zieke bomen, namelijk de
gigantisch hoge straling. Preadinius en Ubbo Emmius zitten al ingebed
in een basisvervuiling die 500 keer de norm overschrijdt met
piekwaarden tot bijna 10.000 keer en in de Hoorse Meer maten we een
van meer dan 17.000 keer de normoverschrijding.

Gezien de stralingsterkte waarbij zowel GSM als UMTS nog steeds werkt
(resp. 0,001 en 0,0001 microWatt/ m2) en dus de hele stad onder een
norm kan functioneren die veel veiliger is, beproefd is voor de mens,
en in ieder geval een verschil van dag en nacht zal maken voor het
milieu (0,1 microWatt/m2), hebben wij B&W en alle raadsleden in 2009
al voorgesteld de Salzburg-norm over te nemen. Niemand heeft dit
voorstel destijds een blik waardig gegund of serieus genomen. Maar
Salzburg functioneert, en veel, veel veiliger dan Groningen.

Waarom zit de politiek zo onder de plak bij het bedrijfsleven; hier de
telecom, wat een aanfluiting voor onze rechtstaat en democratisch
bestel is? Waar hier vanwege concurrerende providers onnodig zoveel
masten op een dak staan heeft bijvoorbeeld Alcatel-Lucent al een
kleine mogelijk goede oplossing ontwikkeld om zowel de gigantische
energieverspilling (10% van het hele wereldenergieverbruik wordt nu
opgeslokt door UMTS, Wi-Max, GSM-zenders e.a.) door met een kubus van
een paar centimeter een zendmast park te vervangen. Deze mogelijkheid
moet onderzocht worden evenals een Duitse ontwikkeling van scalar
telefonie die gegarandeerd helemaal veilig en schoon lijkt, evenals
een veel grotere flexibiliteit naar glasvezel waar dit kan.

Als draadloos films downloaden vanaf parkbankjes niet samengaat met
het park rondom het bankje moeten we daar maatschappelijke keuzes in
maken. Het is een staal van onvolwassen politiek om steeds elke
mogelijkheid of waarschuwing pas serieus te nemen als deze van hoger
hand wordt gedicteerd zoals op 6 en 16 mei jl waarin de Milieuafdeling
van de EU en Raad van Europa moeten zeggen dat straling slecht is voor
mens dier en plant en Wi-Fi en GSM onmiddellijk uit alle scholen moet
worden verwijderd. Wij dringen daar al jaren op aan. Komen steeds met
goed onderbouwde stukken. Alles werd steeds alleen maar irritant
bevonden en niemand had zin zich er in te verdiepen totdat de Partij
voor de Dieren als eerste partij heeft kunnen vernemen dat er met ons
best te praten valt en we graag meedenken aan oplossingen.

Wij denken dat het kappen van bomen en nieuwe aanplanten, met de
huidige stralingvervuiling water naar de zee dragen is en dat we
gezien het feit dat er in onze stad over tien jaar mogelijk geen
enkele monumentale boom meer zal staan een ramp van de eerste orde is
die om een cut the crap-aanpak vraagt ook al gaat deze recht tegen de
draadlooslobby in Groningen in. We beschikken over een hele reeks
onderzoeken die onderbouwen dat om de hete brij heendraaien alleen
uitstel van executie is.

Stralingsvervuiling - en die is extreem in heel Groningen - zal zich hier, en dan weer in die stad en dan weer in die stad steeds als eerste ziekmaker in nieuws plaatsten omdat de natuur en straks ook massaal de bevolking aan haar tax raakt wat
stralingincasseervermogen betreft (de cumulatieve effecten zijn al
lang bewezen) en de druk de komende jaren alleen maar opvoeren.

En dan komende de lastige vragen als ''moeten wij burgers met ons
belastinggeld die groenvoorziening en kap betalen als de gemeente en
telecom de ramp veroorzaken?'' En als een tak op iemands hoofd valt van
een extreem bestraalde kastanje, is dat dan een natuurlijke
doodsoorzaak of ressorteert dit onder doodslag als gevolg van
politieke laakbaarheid inzake de implementatie in beleid van de feiten
over de effecten van straling op het milieu en het tegen beter weten
in hanteren van een tot in den treure door topwetenschappers
onderuitgehaalde en op wetenschapvervalsing gebaseerde politieke
stralingsnorm in plaatst van een realistische, biologisch onderbouwde
terwijl die mogelijkheid deze toe te passen er al is?

Ik bied de gemeente aan de Draadloos Groningen-fase achter ons te
laten en met een schone lei gezamenlijk te kijken naar oplossingen,
want daar kunnen we absoluut aan bijdragen.

Hoogachtend,
Benjamin Adamah
SANDALFON / Stichting Stralingsarm NederlandLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie