Eerste reactie Kennisplatform EMV op Rapport Commissie EU. Met commentaar Stopumts.

donderdag, 19 mei 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Update 19 mei 2011 met toegevoegd commentaar van Stopumts.

Stopumts ontving op 17 mei 2011 onderstaand bericht van het Kennisplatform Elektromagnetische velden met een zuinige reactie op het Rapport van de EU Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken over de mogelijke gevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden, het antennebureau heeft de onderstaande reactie van het Kennisplatform EMV integraal overgenomen en op haar website geplaatst:

De Engelse The Telegraph en het Algemeen Dagblad hebben aandacht besteed aan een rapport van een Parlementaire groep van de Raad van Europa. In deze groep is een rapport ingediend met een voorstel voor een advies om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verlagen. Ondermeer wordt voorgesteld mobiele telefoons en draadloze netwerken in scholen te verbieden. Het Rapport wordt 28 mei besproken in deze Parlementaire groep.

De voorgestelde verscherping van de limieten wordt gebaseerd op twee bijeenkomsten met experts. Geclaimd wordt dat de algemene schadelijkheid onder de ICNIRP limieten bewezen is. Die claims worden geplaatst tegenover de standpunten van ICNIRP, WHO en de EU. De claims worden niet onderbouwd met een gedegen analyse van de wetenschap. Het is een politieke oproep om anders om te gaan met wetenschappelijke onzekerheden.

Achtergrond
Het rapport dient ter voorbereiding op de discussie of de Raad van Europa zal adviseren om de limieten voor elektromagnetische velden te verlagen. Het rapport geeft geen nieuwe wetenschappelijke informatie waaruit geconcludeerd kan worden dat de zendsignalen van mobiele telefoons en WiFi schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die gezondheidsklachten melden in relatie tot zendsignalen, zoals in het betreffende rapport is beschreven. Zij zullen een verlaging van de limieten en het verbod op het gebruik in scholen als gunstig ervaren. De bezorgdheid onder mensen die nu geen klachten in verband brengen met zendsignalen zal daarentegen toenemen.
Het rapport stelt voor om aan de nationale overheden te adviseren de veldsterkte voor de langetermijnblootstelling in huis te reduceren tot een waarde beneden 0,6 V/m (later naar 0,2 V/m).

Onduidelijk is wat verstaan wordt onder het begrip langetermijnblootstelling. De blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden is sterk afhankelijk van de afstand tot het apparaat, het aantal apparaten en de aard van de apparaten. Zo produceert een gsm-telefoon op een afstand van 3 meter al een piekwaarde van 3 V/m. Ook analoge draadloze telefoons, babyfoons, WiFi en DECT maken veldsterkten die in hun nabijheid de waarde van 0,6 V/m of 0,2 V/m overschrijden. Bij het gebruik van meerdere apparaten tegelijk in huis wordt de kans groter dat dergelijke veldsterktes overschreden worden. Ook de veldsterkte in woningen ten gevolge van omroepzenders, gsm- en UMTS-basisstations is veelal meer dan 0,2 V/m. Het instellen van een dergelijke limiet zou het gebruik van bestaande draadloze technieken zoals mobiele telefonie, WiFi, DECT, en babyfoons in huis onmogelijk maken.

De Raad van Europa bevordert een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens. Zij vormt geen onderdeel van de Europese Unie. De Raad geeft niet-bindende aanbevelingen.

---------------------------------------------

Commentaar Stopumts:
De volledige eerste indruk van het Kennisplatform EMV leest u in het bijgevoegde PDF bestand. Opmerkelijk is de laatste zin waaruit men de gevolgtrekking zou kunnen trekken dat men in eerste instantie meer oog heeft voor de economische belangen van de industrie dan voor de gezondheidsbelangen der bevolking.

Het standpunt van de ICNIRP waar het Kennisplatform EMV naar verwijst is overigens geen op wetenschap gebaseerd standpunt, maar een mening. De ICNIRP zelf heeft in de RF Review 2009 een overzicht gegeven van onderzoeken naar effecten op neurotransmitters en endocriene systemen. Alle door de ICNIRP vermelde onderzoeken naar neurotransmitters vinden effecten. En de helft van de door de ICNIRP vermelde onderzoeken naar endocriene systemen vinden ook effecten.

Het is slechts een mening van de ICNIRP dat die effecten geen gevolgen zouden hebben. Als men de onderzoeken samen brengt met het (wetenschappelijk goed onderbouwde) EMF Handbuch en de getuigenissen van mensen met EHS (waarbij bijvoorbeeld de gouden standaard voor pijn de patint zelf is), dan is de conclusie gerechtvaardigd dat negatieve gevolgen voor de gezondheid mogelijk zijn en inderdaad voorkomen.

Waarom in de discussie niet gewoon verwijzen naar de in de RF Review 2009 van het ICNIRP vermelde onderzoeken? Over die onderzoeken hoeft geen discussie gevoerd te worden, die worden ook door de ICNIRP (en dus door WHO, EU enzovoort) als goede wetenschappelijke onderzoeken erkend.

Daar komt nog iets bij. Het kennisplatform EMV, en in haar kielzog het Antennebureau, doet voorkomen alsof het advies uit de EU slechts afkomstig is van een onbeduidende adviesgroep. Zij verzwijgt in haar eerste reactie dat andere EU gremia zoals het Europees Parlement en zeer zeker ook de Europese Milieucommissie zich in het verleden in dezelfde bewoordingen en met dezelfde waarschuwingen tot de lidstaten heeft gericht.
Wat dat betreft bevindt Stopumts zich in steeds beter gezelschap.


Voor de volledige tekst van de eerste indruk van het Kennisplatform EMV zie het bijgevoegde PDF bestand:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie