Hilversum: Bewoners Hilversumse Meent volharden verzet tegen zendmast. (met Opm. Stopumts)

maandag, 21 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving op 21 febr. 2011 onderstaand persbericht:

-------------------------------------------------------------

P E R S B E R I C H T

Bewoners Hilversumse Meent volharden verzet tegen zendmast

Hilversum 21 februari - De bewoners van de Hilversumse Meent zetten hun strijd tegen een UMTS zendmast in hun wijk voort nu het onderzoek van de gemeente naar alternatieve locaties niets heeft opgeleverd. De gemeente Hilversum wil ten koste van alles een zendmast pal naast drie scholen voor basisonderwijs en een kinderdagverblijf waardoor jonge kinderen langdurig aan elektromagnetische straling worden blootgesteld.

De gemeente Hilversum heeft na de hoorzitting vorig jaar met de bewoners een lijst opgesteld met alternatieve locaties voor de plaatsing van een UMTS mast in de Hilversumse Meent. Het resultaat van dit onderzoek was teleurstellend: de gemeente handhaaft het besluit om een UMTS mast naast het schoolgebouw te plaatsen waar de Dalton- Ichthus en Sterrenwachter basisonderwijs geven aan ruim 500 kinderen. Het onderzoek rammelde aan alle kanten en werd niet onderbouwd met cijfers.

De belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij voelt zich niet serieus genomen: tijdens het politiek café was een meerderheid van de politieke partijen het eens over het feit dat een zendmast zoveel mogelijk uit de bebouwde kom moet worden geplaatst. Een paar maanden later vernemen we dat de gemeente Hilversum na onderzoek in beginsel wil meewerken aan de plaatsing van de UMTS zendmast naast de scholen! Vele ouders die kinderen hebben op de scholen zijn verontrust en overwegen om hun kinderen op een andere school te plaatsen als de gemeente Hilversum daadwerkelijk het plan doorzet.

Op 14 maart wordt het onderzoek naar de alternatieve locaties gepresenteerd door de gemeente Hilversum en de KPN. De bewoners van de belangengroep hebben laten weten dat ze voorafgaand aan deze bijeenkomst graag in het bezit willen komen van het cijfermateriaal waar het onderzoek zich op baseert omdat dit ontbreekt.

Wat ook steekt is dat er nooit onderzoek is gedaan naar de bereikbaarheid van het KPN netwerk door de KPN of de gemeente. Wel is gebleken uit een enquête uit 2008 dat 190 van de 5000 bewoners in de Hilversumse Meent last hebben van een slechte bereikbaarheid. Op basis hiervan hebben T-Mobile en Vodafone zenders bijgeplaatst in het winkelcentrum De Meent.

Wereldwijd waarschuwen steeds meer deskundigen tegen de mogelijke schadelijke invloed van elektromagnetische straling. In België adviseert de Hoge Gezondheidsraad om zendmasten met een lagere stralingsnorm te plaatsen. En onlangs heeft een Belgische rechter de voorgenomen plaatsing van een zendmast naast een school, verboden. De belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij dringt bij de gemeente Hilversum aan om ook het voorzorgprincipe te hanteren in navolging van België en Frankrijk.

In Nederland hebben bewoners in Woerden onlangs een zendmast weten tegen te houden die de gemeente wilde plaatsen naast een school.

De belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij is momenteel bezig met het verzamelen van handtekeningen die op 14 maart worden overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder. Tevens heeft de belangengroep een aantal prangende vragen opgesteld die zijn voorgelegd aan de wethouder. Als de gemeente toch besluit om de zendmast te plaatsen naast de school, zal de belangengroep in beroep gaan bij de rechter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gerrit Jansen, woordvoerder Hilversumse Meent Stralingsvrij telefoon: 035 5446125 Mobiel: 06 44260693

Vragen aan de wethouder Frank van Osch van de gemeente Hilversum m.b.t het plaatsen van een UMTS mast naast een school met jonge kinderen en in een dichtbevolkte wijk De Hilversumse Meent.

• Waarom ziet de gemeente Hilversum de locatie pal naast een school met jonge kinderen als beste plek voor een UMTS mast, waarvan de elektromagnetische straling omstreden is?

• Waarom wil de gemeente een hoge zendmast plaatsten in een wijk waar juist is afgesproken dat de bebouwing niet hoger mag zijn dan circa 12 meter?

• Waarom kan de UMTS mast niet in het buitengebied geplaatst worden?

• Waarom moet de zendmast in de Mierenmeent (als alternatieve locatie) 40 meter hoog worden? S.V.P. een volledige expliciete schriftelijke onderbouwing van de door de KPN gestelde minimale hoogte van 40 meter voor een mast bij de Mierenmeent 122.

• Bent u het met ons eens dat een mast in het groen tussen bomen veel minder ontsierend is dan een kale mast midden in het centrum

• Bent u het met ons eens dat een mast aan de Mierenmeent 122 voor een groot deel de bezorgdheid van de ouders van de schoolkinderen kan wegnemen?

• Waarom is het “onderzoek” naar de alternatieve locaties door de gemeente Hilversum niet onderbouwd met cijfermateriaal?

• Waarom is er nooit een onderzoek gedaan door de gemeente Hilversum naar het zogenaamde slechte bereikbaarheid van het KPN netwerk in de Hilversumse Meent? Een onderzoek met cijfers waaruit blijkt dat de bereikbaarheid niet goed is.

• Uit een enquête uitgevoerd door de Stichting Hilversumse Meent in 2008 bleek dat 190 mensen problemen hadden met de bereikbaarheid (er wonen 5000! mensen in de Hilversumse Meent).

• Is de enquête onder de bewoners van de Hilversumse Meent van 2008 omtrent de bereikbaarheid inhoudelijk nog geldig?

Hoeveel mensen zijn er nog overgebleven van de 190 mensen die destijds hebben aangegeven problemen te hebben met slechte bereikbaarheid van het KPN netwerk?
Voor welk deel is het gestelde UMTS probleem nu al opgelost?

• Stel dat de helft van deze groep van 190 mensen nog zegt dat zij slecht bereik hebben van het KPN netwerk……

- Is dat het waard om een meters hoge lelijke zendmast neer te zetten in een dichtbevolkte wijk met uitsluitend laagbouw, waardoor bewoners en kinderen aan nog meer elektromagnetische straling worden blootgesteld dan nu al het geval is?

- Is dat het waard om een zendmast neer te zetten naast een school waardoor vele ouders zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen?

- Is het het waard om een zendmast neer te zetten voor nog geen 100 mensen (mijn inschatting) terwijl de overgrote meerderheid ruim 4.900 bewoners niet heeft gereageerd op deze enquête?

- Is het het waard om een zendmast neer te zetten waardoor vele buurtbewoners en kinderen langdurig worden blootgesteld aan elektromagnetische straling, omdat een kleine groep mensen in de meent heeft gezegd dat ze slecht mobiel bereik hebben?

• Op basis waarvan wil de KPN een zendmast neerzetten, zij hebben immers geen onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van hun netwerk in de Hilversumse Meent. Alleen omdat 190 mensen hebben aangegeven via een enquête in 2008 dat ze last hebben van slecht bereik?

• Waarom houdt de gemeente Hilversum en de KPN geen rekening met de gezondheid van de bewoners en kinderen door zich aan het voorzorgprincipe te houden? (dus plaatsing van de mast zover mogelijk van dichtbevolkt gebied vandaan)

• Waarom wordt in andere Europese landen wel het voorzorgprincipe gehanteerd en worden zendmasten zoveel mogelijk ver weg van dicht bevolkte gebieden en zeker scholen geplaatst (bijvoorbeeld in Frankrijk en België) en in Nederland niet of nauwelijks?

• Houdt de gemeente Hilversum en de KPN rekening met schadeclaims en rechtszaken in de toekomst - als over 10 jaar wetenschappelijk is bewezen dat elektromagnetische straling schadelijk is – van ouders als hun kind later ziek wordt en van zieke buurtbewoners als zij de gemeente en KPN hiervoor aansprakelijk stellen?

• Hoeveel handtekeningen heeft de gemeente Hilversum en de KPN nodig van mensen die tegen de zendmast zijn om serieus genomen te worden?

Miranda Jacobs
Belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij

-------------------------------------------------------------------

Opm. Stopumts:
Het begint erop te lijken dat omwonenden van (nog te plaatsen zendmasten) het niet meer langer tolereren dat hun democratische rechten vertrapt worden, dat hun bezittingen door waardedaling deels worden onteigend en dat zij de voordelen van anderen moeten bekopen met nadelen voor hun gezondheid.
Zal de rijksoverheid door deze tsunami van protesten inzien dat zij zal moeten kiezen voor de rechtvaardige belangen van de bevolking in plaats van de economische belangen van de telecomindustrie?
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie