Eindhoven: Eenzijdige voorlichting aan burgers.

dinsdag, 23 november 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde artikelen:
Berichten%20Nederland/2772/redir (+ Opm. Stopumts)
www.www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3099
Artikelen/5073

Bron: Gemeente Eindhoven Wijkinfo 22 nov. 2010

Wijkinfo: aanvraag bouwvergunning zendmast aan Anconalaan

Beste heer/mevrouw,

T-Mobile heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefonie op de parkeerplaats van het sportpark aan de Anconalaan. Bekijk de locatie van de zendmast voor meer informatie. Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de aanvraag van T-Mobile. We vinden het belangrijk de direct betrokkenen te informeren. Daarom organiseren we, in overleg met de wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt, een inloopavond. Hiervoor nodigen we u uit op

Maandag 29 november 2010 in wijkgebouw Het Heesterhonk, Florencelaan 49.
Van 19.00 tot 21.00 uur bent u van harte welkom.
U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uit komt.

Tijdens de inloopavond komen in verschillende hoeken de volgende onderwerpen aan bod:

* landelijk en gemeentelijk antennebeleid;
* nut en noodzaak van zendmasten;
* gezondheidsaspect;
* de procedure en inspraakmogelijkheden.

Naast de gemeente zijn ook de GGD, het Antennebureau en de provider T-Mobile aanwezig.

Procedure

Tegelijkertijd met de bouwvergunning moet er een ontheffing worden verleend van het bestemmingsplan. Dit omdat de zendmast in strijd is met de bepalingen van het bestemmingsplan. Dit houdt in dat het ontwerpbesluit zes weken ter inzage ligt vanaf 1 december 2010. Als u het niet eens bent met de komst van de zendmast, kunt u zienswijzen indienen.

De gemeente reageert in de definitieve versie van de vergunning inhoudelijk op de zienswijzen die op tijd, dus binnen zes weken na het ter inzage leggen, zijn aangeleverd. Uw reactie kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om voorschriften toe te voegen of te wijzigen. Als de vergunning al voldoende tegemoet komt aan uw zienswijze, lichten wij dit ook toe. U krijgt de vergunning met de reactie op uw zienswijze sowieso automatisch toegezonden.

Daarna komt de definitieve beschikking ter inzage te liggen. Hiertegen kan beroep worden ingesteld, maar niet door iedereen. Wie kan dat wel?

* belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking;
* de adviseurs die hierin advies hebben uitgebracht;
* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat ze geen reactie hebben gegeven op het ontwerpbesluit.


Meer informatie?

Op www.eindhoven.nl/zendmasten vindt u meer informatie over zendmasten in Eindhoven. Heeft u verder nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Eindhoven, tel: 14 040 of mail naar zendmasten@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Eindhoven

Voor het originele bericht zie:
www.eindhoven.nl/nieuws-19/actueel/nieuw-op-de-site/Wijkinfo-aanvraag-bouwvergunning-zendmast-aan-Anconalaan-op-de-parkeerplaats-van-het-sportpark.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie