Tubbergen: Ontheffing in verband met bouwaanvraag Telecom zendmast

donderdag, 28 oktober 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Tubbergen Okt. 2010 (Week 43)

Ontheffing in verband met bouwaanvraag (besluit)

Met ingang van woensdag 27 oktober 2010 ligt voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum het besluit om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening een ontheffing van het geldende bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van
*
het plaatsen van een zendmast voor mobiele communicatie op het perceel De Krön naast nummer 8 in Harbrinkhoek; ontheffing is verleend van de gebruiksvoorschriften en het voorschrift voor de maximale hoogte voor bouwwerken, geen gebouw zijnde; de ontheffing is verleend conform het ontwerpbesluit dat eerder ter inzage heeft gelegen.

Dit ontheffingsbesluit heeft betrekking op een aanvraag om bouwvergunning. Het besluit tot ontheffingverlening en de bouwvergunning worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Belanghebbenden kunnen hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de voorbereiding van het besluit. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. Wie beroep instelt kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om het betreffende besluit te schorsen of om een andere voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de oorspronkelijke publicatie zie:
www.tubbergen.nl/content.jsp?objectid=21468 .

Bezwaarschriften kunnen binnen 6 weken worden ingediend.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie