Antennebureau: ''Veldsterkte in Nederland neemt niet toe''. Upd. + ingezonden analyse.

woensdag, 22 september 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Artikel oorspronkelijk geplaatst 18 sept, 2010
Update met toegevoegde analyse Ing. Ch. Claessen 22 sept. 2010

Gerelateerd artikel: Artikelen/3408

Opm. Stopumts:

Onderstaand bericht van het antennebureau (geheel bekostigd door het ministerie van EZ) dat de veldsterkte in Nederland niet toe zou nemen, kan niet kloppen.
De redactie van Stopumts ontvangt hierover regelmatig berichten van lezers. Zo is bv. in Winterswijk de veldsterkte in vijf jaar vertienvoudigd.
Zelf meet de redactie hoge veldsterkten in steden op plaatsen waar nieuwe antennes zijn geplaatst (die er zo'n vijf jaar geleden nog niet waren). Op die plaatsen moet het stralingsniveau (vermogen) verduizendvoudigd zijn!

Op welk tijdstip is er gemeten? Welke frequentiebanden zijn meegenomen?
Het staat allemaal niet in het bericht van het antennebureau.
De verslag van de metingen is onprofessioneel. Geen RF ingenieur geeft +/- V/m aan, vrijwel altijd wordt in logaritmische schaal gemeten, die aangeeft met welke FACTOR het stralingsnieveau (in deciBel) is toegenomen of afgenomen.


Bron: Antennebureau 17 sept. 2010

................In de resultaten van de herhalingsmetingen is te zien dat de sterkte van het elektromagnetische veld op de gemeten locaties in de afgelopen jaren min of meer gelijk is gebleven. Met uitzondering van Maarssen liggen zowel de toename als afname in veldsterkte tussen de 0,09 en 0,37 V/m. Deze waarden zijn minimaal te noemen.

Wat opvalt is dat in Maarssen de sterkte van het elektromagnetische veld tussen 2005 en 2008 is toegenomen met 1,38 V/m. Deze meting wijkt af van de andere meetresultaten in de tabel. De verhoging is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er bij de herhalingsmeting op een andere plaats gemeten is. Door omstandigheden was het in 2008 voor de inspecteur niet mogelijk om op exact dezelfde plaats te meten. Daardoor is in 2005 is de meting op 35 meter afstand van de antenne uitgevoerd, terwijl in 2008 op 60 meter afstand gemeten is............

Leest u het gehele bericht met op:
www.antennebureau.nl/actueel/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief+veldsterkemetingen/Veldsterktemetingen+laatste+jaren+nauwelijks+veranderd .

------------------------------------------------------

In een reactie op bovenstaand artikel schrijft meettechnicus Ing. Ch. Claessen aan Stopumts:

22-09-2010 Officiële zwendel met metingen

Breedband meters zijn best leuke meters en kunnen goed het een en ander weergeven.
Echter, bepaalde beweringen en aannames kloppen niet.

Zowel door het Antennebureau als het Belgische BIPT wordt aangenomen, dat dergelijke meters ALLE signalen binnen het meetbereik van de meter, en uiteraard de antenne, en dus binnen een groot frequentiebereik, kunnen meten.
En dat de meter de som van al die signalen weergeeft.
En dat is pertinent niet juist.

Hierover heb ik wat gepubliceerd:
in het duits: www.hetbitje.nl/bitjeD20109h.pdf .
in het engels: www.hetbitje.nl/bitjeE20109e.pdf .
Naast de hier aangehaalde metingen hebben wij ook nog metingen laten verrichten bij 1kHz, 100 kHz, 11 MHz en 80 MHz bandbreedte.

Het komt er op neer, dat een breedband meter enkel het sterkste signaal kan meten, en op het display daar de waarde van aangeeft.
Alle andere in het meetbereik bevindende signalen kunnen dus NIET meegemeten worden, en zeker niet bij elkaar *gesommeerd* worden, zoals nu gesuggereerd wordt.
.
Stel, men heeft een signaal van 1,47 V/m (ofwel 5732 uW/m2).
Wanneer dat het enige signaal is, klopt die 1,47 V/m als aanwezige veldsterkte.
Maar mochten zich er nog andere signalen bevinden, bijvoorbeeld 9 andere signalen van bv. 1,40 V/m (ofwel 5199 uW/m2), dan wordt dat 46.791 uW/m2, ofwel 4,2 V/m.
Tezamen met het gemeten signaal wordt dat 52.523 uW/m2, ofwel 4,45 V/m.
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Door Agentschap Telecom, evenals het Belgische BIPT wordt veelal een Wandel&Goltermann of Narda EMR-300 gebruikt, welke een breedbandmeter is.
(De Narda SRM-3000 is wel een selectieve meter, maar wordt weinig gebruikt.)
Bij gewone breedband meters hoort vaak een logaritmisch periodische meetantenne.
Daarmee is het mogelijk om door het richten van de meetantenne, zendmasten te *peilen*.
De openingshoek van dergelijke antennes kan groter of kleiner zijn, maar men kan zo verschillende elektrosmog bronnen peilen.
Als het een goede breedbandmeter is, kan men via de audio uitgang horen wat voor soort signaal men te pakken heeft (alleen is die van GSM900 en GSM1800 hetzelfde).
Op mijn website onder Info staan zo een aantal opgenomen modulaties als geluidsfragmenten te beluisteren.
Naast de bovengenoemde antennes zijn er ook omnidirectionele meetantennes.
De Narda EMR-300 gebruikt ook vaak een dergelijke antenne.
Deze antenne meet enkel rondom, en kan dus NIET op een bron gericht worden.
Derhalve is het onmogelijk om te kunnen bepalen welk soort bron men aan het meten is.

In Vlaanderen zijn nu nieuwe grenswaarden van kracht.
Voor GSM900 is dat 3 V/m per antenne.
(Er speelt hier veel meer dan het publiek wordt wijsgemaakt, zie 15-07-2010 Compilatie België onder Nieuws op mijn website. Het wordt voorgesteld alsof er in België maar één soort straling is, nl. de GSM900, en men zwijgt over de andere signalen.)
Dat impliceert dat het BIPT een GSM900 zendantenne moet opsporen, wat zij met een omnidirectionele antenne niet kan, en enkel en alleen die betreffende GSM900 zendantenne dient te meten.
Nu doet men of dat wel gebeurd is, maar niemand weet welke het sterkste signaal was. Dat zou best een Wimax of een DVB-T signaal kunnen zijn, of een DECT.
(Op bepaalde plaatsen meet ik tegenwoordig al hogere stralingshoeveelheden van DVB-T dan van GSM/UMTS.)
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Dat de BIPT er helemaal een potje van maakt blijkt uit hun rapportages.
Zij stellen meetwaarden voor van 0,47 of 0,38 V/m (586 en 383 uW/m2).
De minimale meetwaarden van de Narda apparatuur begint pas bij 0,80 V/m.
Hier wordt net zo geknoeid als destijds bij het TNO-Cofam onderzoek, waar men beweerde met een meetsonde, die kan meten van 3 V/m tot 300 V/m, waarden van < 1 V/m gemeten te hebben.

En deze waarden zijn dus enkel het sterkste signaal. Er kan dus best veel meer aan de hand zijn, maar dat wordt niet gemeten.
Navraag leert dat het BIPT wel degelijk meettoestellen heeft, die frequentieselectief kunnen meten, maar die laat men liggen.
Breedbandig is wel gemakkelijker en minder tijdrovend.

IK vind het schandalig dat de burgers wat op de mouw wordt gespeld, omdat men niet correct metingen verricht.

Het Antennebureau heeft vol trots bekendgemaakt, dat de veldsterktes in Nederland de afgelopen jaren nagenoeg niet hebben toegenomen.
Tja, als je knoeit met metingen is dat gemakkelijk te stellen.
Maar het is wel hartstikke fout.

Ik ben in contact met het LNE (de Vlaamse Overheid) die nu met het BIPT zoekt naar antwoorden, en tevens met het Antennebureau, welke ik verzocht heb opnieuw metingen te doen, maar dan wel juist en correct.

Het Antennebureau verwijst ook naar de *experts* van het Kennisplatform EMV, die een publicatie Kennisbericht *Meten van elektromagnetische velden* heeft uitgebracht, maar dat bevat onjuistheden.
Specifiek het hoofdstuk over breedbandmeters is pertinent onjuist.
Wat gesteld wordt is technisch onmogelijk. Men kletst er vrolijk op los.

Toch stelt men: Voor het uitvoeren van een betrouwbare veldsterktemeting zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen.
Die gegarandeerde betrouwbaarheid stelt dus niets voor.

Kennelijk begeeft het Kennisplatform EMV zich op terreinen, waar haar kennis ontoereikend is, zoals meettechniek en elektrosensitiviteit.

Leuk is ook om te vermelden dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad, Dr. Eric van Rongen vindt dat mijn meetmethodes van twijfelachtige kwaliteit zijn, zoals hij schriftelijk aan derden mededeelde.
Ik stel dat hij daar niets van af weet, en kennelijk ook niet wat het Antennebureau uitspookt.
Toch kan men kennelijk toch nog wat van mij, als ongeletterde, leren.

Want dat we voor het lapje gehouden worden staat als een huis.
Ik weet alleen niet wat de beweegredenen zijn: Is het onkunde, onwetendheid, gemakzucht of opzet?

Voor het origineel zie:
www.milieuziektes.nl/Pagina11.html . (Onderaaan)
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie