Ingezonden lezersbrief aan de redactie van de Telegraaf

maandag, 23 augustus 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Aan: redactie de Telegraaf 22/8/2010
Open discussiestuk n.a.v. uw publicaties van 21/8

Geachte redactie,

De publicatie ‘Gemeenten weren extra zendmasten’ in de Telegraaf van 21 augustus 2010 en de achtergrondreportage ‘Wordt het nog slechter?’ over bereikbaarheid van mobiele apparatuur in hetzelfde blad, heb ik met gemengde gevoelens gelezen. Terecht stelt u dat door de enorme datagroei onder andere door dataverslindende draadloze apparaten, de grenzen van de capaciteit in zicht komen. De groei van het dataverkeer zal de komende jaren zelfs exploderen stelt u. Feit is dat er wel capaciteit is voor een deel van die data, onder andere via de kabel en vaste telefoonverbindingen, maar diverse grote providers en aanbieders van telefonie stellen via indringende reclames alles in het werk om de consument massaal aan draadloze systemen te krijgen.

Wat u onvoldoende belicht zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s van de elektromagnetische straling die het gevolg zijn van dit beleid.

De Gezondheidsraad (GR) erkent die gezondheidsrisico’s op dit moment weliswaar niet, maar de visie van de GR staat op gespannen voet met de conclusies van de International Commission voor Elektromagnetic Safety (www.icems.eu) en onze eigen Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), die de UMTS-problematiek in het rapport ‘Onzekere Veiligheid’ beschouwt als een van de core global risks en zelfs pleit voor een nieuwe risicobenadering (zie mijn bijgevoegde notitie). Woningbouwverenigingen en Gemeentes zetten dus niet alleen de voet dwars bij de bouw van UMTS-antennes zoals u stelt, maar houden rekening met de gerechtvaardigde zorgen van veel burgers en huurders.

Ik wil de zorg over gezondheidsrisico´s die onder veel burgers leeft onderbouwen met een voorbeeld, te weten een publicatie uit uw eigen blad, de Telegraaf van 3 juni 2010 met als kop ´Asbest gevaarlijker dan gedacht´. U stelt daarin dat de GR op basis van nieuw onderzoek en een betere risicoanalyse oproept om de maximale grenzen voor blootstelling aan asbest fors te verlagen. ´Jarenlang blijken de risico´s van longvlieskanker en buikvlieskanker te laag ingeschat´ (citaat). De GR wil de asbestnorm op werkplekken nu tien keer zo laag stellen.

Het voorbeeld toont aan dat er dus bij nieuwe ontwikkelingen sprake kan zijn van een voortschrijdend inzicht, die zelfs een organisatie als de GR kunnen noodzaken het beleid aan te scherpen. Elektromagnetische straling en de gezondheidsrisico´s die kunnen optreden zijn op de huidige schaal nog maar ruim een decennium aan de orde. Het ontbreekt op dit moment simpelweg aan voldoende kennis en inzicht in de ware gezondheidsrisico´s, mede ook doordat de capaciteit en dus het stralingsniveau in hoog tempo toeneemt zoals u in de publicaties stelt. Voldoende reden om alert te zijn en zolang er nog geen zekerheid bestaat terughoudendheid te betrachten bij ´het uitrollen van een stralingsdeken over ons land´.

Dat dit een spanningsveld oplevert met economische doelstellingen en individuele belangen zoals bereikbaarheid is duidelijk. Maar is het zo verkeerd als samenleving en individuen zich diepgaand bezinnen op de vraag of de snelle groei van dataverslindende apparaten echt noodzakelijk of gewenst is? Niet iedereen is blij met de bereikbaarheidsterreur en niet iedereen vindt het nodig om dagelijks tientallen sms´jes te verzenden of voortdurend te twitteren. Dit even los van andere zwaarwegende argumenten om op dit punt enige terughoudendheid te betrachten, zoals de privacyrisico´s die zijn verbonden aan met name draadloze communicatie, zoals u aangeeft in een andere reportage in dezelfde krant over ´Big Brother’ en de privacyperikelen rond Streetview.

Daar komt bij dat we in een tijd leven waarin door overheden e.a. alles in het werk wordt gesteld om de burger ertoe te bewegen zuinig en verantwoord om te gaan met energie. Ten aanzien van de enorme groei van draadloze apparatuur lijken echter al deze principes overboord te worden gezet. Wat mij daarbij opvalt is dat de providers en producenten momenteel alles in het werk stellen om de bereikbaarheidsproblematiek aan de orde te stellen, terwijl men die had kunnen zien aankomen en door genoemde indringende reclamecampagnes ten dele ook zelf heeft veroorzaakt.

Ik realiseer mij dat bereikbaarheid belangrijk is en zelfs mensenlevens kan redden. Het is dan ook een onderwerp waaronder ik zucht, maar de explosieve groei van draadloze systemen dient echter wel gepaard te gaan met zorgvuldige maatschappelijke afwegingen. Het zal toch niet zomaar zijn dat landen als Frankrijk en België wettelijke maatregelen hebben genomen om gebruik van mobiele telefonie, bijvoorbeeld door kinderen onder twaalf jaar, te beperken. De zorg die daaraan ten grondslag ligt zal toch niet helemaal uit de lucht zijn gegrepen, maar is toch ook ingegeven door het voorzorgsprincipe.

Ik beschouw deze inbreng als een open discussiestuk over een lezersonderzoek dat door de Telegraaf zelf is geďnitieerd en waarvan de resultaten op 21-8 bekend zijn gemaakt.

Bijlage, de door mij opgestelde notitie ´UMTS/straling en de (tunnel?)visie van de Gezondheidsraad´.


Met vriendelijke groeten,

Jaap Spaans

www.jaapspaans.nl .

Een eerder artikel in de Telegraaf over de bereikbaarheid van mobiel internet kunt u lezen op:
www.telegraaf.nl/digitaal/article7412721.ece?cid=mailart .
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie