Hilversum: 51 buurtbewoners protesteren tegen UMTS-zendmast

woensdag, 12 mei 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 8 mei 2010, updated ivm TV opname op 18 mei door het locale TV over het protest van de inwoners gericht tegen de blootstelling aan e.m.-straling en de plaatsing van zenders nabij kinderdagverblijven en scholen.

Gerelateerd artikel: Oproepen/4751 .

51 buurtbewoners protesteren tegen UMTS-zendmast

HILVERSUM - Mw. M. Jacobs uit Hilversum, woordvoerster van de belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij, heeft via Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen namens 51 buurtbewoners uitgebreide bezwaren-en zienswijzenschrifturen bij de gemeente Hilversum laten inbrengen. B. en W. waren voornemens om via ontheffing van het geldende bestemmingsplan de WAS-mast te laten vervangen voor een 27 m hoge gecombineerde telecommunicatiemast (UMTS)pal achter de sporthal Meent 6. in een dichtbevolkte wijk met talrijke scholen en dagverblijven nabij de te plaatsen mast.

Raadsman Baakman van buurtbewoners wijst het dagelijks bestuur van de gemeente Hilversum op de gezondheidsrisico,s en o.a. het feit dat de ruwe computerdata van het Zwitsers onderzoek geheim wordt gehouden. Verder wordt in de door de buurtbewoners ingediende schrifturen gewag gemaakt van het feit dat de gezondheidsraad die kritisch wetenschappelijk onderzoek analyseert geen vervolgadvies heeft gegeven na uitkomen van het Zwitsers onderzoeksrapport (COFAM-2)aan de regering om het beleid bij te stellen. Het weglaten van gegevens (outliers) zonder daarvan mededeling daarvan op te nemen in een wetenschappelijk onderzoeksrapport diskalificeert zich zelf. Tijdens de getrokken conclusies op pagina 7 van het rapport van het RIVM van 6 juni 2006 was de data van het Zwitsers onderzoek niet openbaar ( en nog steeds niet openbaar) en stonden deze het RIVM niet ter beschikking.

Niet vermelding van het weglaten der outliers door de Zwitserse onderzoekers diskwalificeert een wetenschappelijk onderzoek.

Dát had de gezondheidsraad respectievelijk de secretaris van de sub-commissie EMV van de Gezondheidsraad moeten melden en dat is niet gebeurd. De bezorgde Hilversumse inwoners willen niet langer gissen naar het ''waarom'' doch wensen volledige transparantie. Een herhaling van zetten zoals is geschied in het asbest-debacle moet worden voorkomen. Een rechtsstaatwaardig land houdt geen relevante gezondheidswetenschappelijke onderzoeksgegevens geheim voor de bevolking. Indien het Hilversumse gemeentebestuur niet het voortouw neemt t.a.v. openbaarmaking van alle relevante stukken en op basis van geheime gegevens toch bouwvergunning verleent zullen de buurtbewoners een rechtsgang naar het Europese Hof niet uit de weg gaan.

Voor het originele bericht zie:
hilversum.nieuws.nl/2219046/51_buurtbewoners_protesteren_tegen_UMTS-zendmast

Opm Stopumts:

Inmiddels is het gemeentebestuur (in de oude samenstelling) onder enorme druk komen te staan vanwege het feit dat inmiddels door de meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad is besloten dat, ondanks welke tegendruk of omstandigheden dan ook, eerst naar alternatieven dient te worden gezocht.

De boodschap voor het Hilversumse gemeentebestuur zou kunnen zijn dat uit de asbest-rechtspraak inmiddels is gebleken dat gezondheidsrisico,s die in de medische wetenschap als zodanig in beeld komen respectievelijk zijn onderkend, niet kunnen en mogen worden onderschat.

Neemt een ondernemer gezondheidsklachten c.q. risico's m.b.t. permanente onvrijwillige e.m.-bestraling niet serieus, dan kan op een later tijdstip aansprakelijkheid daarvan het gevolg zijn. Men kan voor de elektromagnetische bestralingsrisico's derhalve beter spreken van nieuwe aansprakelijkheidsrisico's In die zin zullen er steeds nieuwe risico's opduiken, simpelweg omdat de gezondheidsimplicaties ervan onvoldoende worden onderkend. Nu het de providers zelf zijn die de elektromagnetische straling veroorzakende apparatuur op de markt brengen en op Nederlandse bodem plaatsen komt alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de provider(s) (ondernemersrisico).

Indien blijkt dat providers zich niet kunnen verzekeren tegen gezondheidsschade tengevolge van gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan e.m.-straling van de Nederlandse bevolking, dan dient een zich zelf respecterend landsbestuur terstond passende maatregelen te treffen aangezien niet is gebleken dat het eigen vermogen van de providers voldoende is om de schade te betalen.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie