Heiloo / Nieuwkoop: Gemeenten geven toestemming voor zendmasten.

donderdag, 18 maart 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Heiloo 18 maart 2010

Toestemming voor zendmast

Het college van Burgemeester en wethouders heeft een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een mast voor mobiele communicatie. De locatie waar de zendmast geplaatst mag worden is de groenstrook Vennewatersweg/Het Malevoort.

Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven om communicatie mogelijk te maken. Hiervoor is een netwerk van zendmasten verspreid over het land nodig om overal dekking te garanderen. Eventuele risico's van de straling afkomstig van toestellen of zendmasten, zijn nog onduidelijk. Er bestaat geen onderzoek dat ondubbelzinnig gezondheidsschade aantoont, maar ook geen onderzoek dat alle effecten uitsluit. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar langdurige blootstelling aan lage doses.

Voor de bouwvergunning was ontheffing nodig van het bestemmingplan, welke afgelopen week is verleend. Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Voor informatie over bouwen en bouwvergunningen kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Voor het originele bericht zie:
www.heiloo-online.nl/nieuws/id/4872/toestemming_voor_zendmast.html .

----------------------------------------

Bron: De Echo 18 maart 2010

Groen licht voor antennemasten

NIEUWKOOP - De gemeente heeft de KPN vergunningen verleend voor het plaatsen van twee antennemasten in de kern Nieuwkoop. De masten komen op Sportpark De Dulen en aan het Zuideinde

Toen KPN in 2008 de aanvragen gedaan had, protesteerden veel inwoners. Om gezondheidsredenen en horizonvervuiling werden vele zienswijzen ingediend. Vanwege de vele bezwaren besloot het college een beleid op te stellen op het gebied van antennemasten. Dit beleid is 17 december 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente ziet mobiele communicatie als een maatschappelijke behoefte en vindt deze vorm van service algemeen belang. In het beleid zijn wel enkele voorwaarden opgenomen. Zo wil de gemeente liever een klein aantal hoge masten dan een groot aantal lage masten. Verder moeten de masten komen op plekken waar de behoefte het grootst is, dus op plekken waar veel gebeld wordt en niet op plaatsen (zoals bedrijventerreinen) waar deze behoefte kleiner is. Ook heeft de gemeente een maximale hoogte per mast vastgelegd, 40 meter. De voet en de mast moeten zorgvuldig ingepast worden. Verder krijgen de aanvragers voor nieuwe (bouw-) vergunningen de plicht voor een goede informatievoorziening in de vorm van een informatiebijeenkomst.

De zendmasten waar nu vergunning voor is verleend, voldoen aan het gemeentelijk antennebeleid. De gezondheidsapecten waar veel zienswijzen op doelden, heeft de gemeente niet meegewogen in haar besluit. Zij is hierin namelijk niet vrij, maar is verplicht om het standpunt van de Gezondheidsraad te volgen. Volgens de rijksoverheid worden geen vastgestelde blootstellingslimieten overschreden met het plaatsen van antennes, waarop het college dus heeft besloten vrijstelling van het bestemmingsplan te geven.

De masten komen op Sportpark De Dulen (40 meter hoge mast) en aan het Zuideinde (18 meter mast).

De besluiten zijn in te zien in het Klant Contact Centrum (Teylersplein 1 in Nieuwveen) of op www.nieuwkoop.nl. Tegen het besluit kan met in beroep gaan bij de Rechtbank.

Voor het origineel van dit bericht en de reacties daarop zie:
www.echo.nl/ww-nk/buurt/redactie/1001300/groen.licht.voor.masten/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie