De risico’s van de draadloze revolutie

donderdag, 24 december 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Opm. Stopumts: Wij plaatsen dit goed geïnformeerde artikel hoewel wij i.t.t. de auteur van mening zijn dat men de EM straling slechts op 3 manieren kan verminderen:
1. Bron uitzetten
2. Bron afschermen
3. Wegwezen.Bron: Pluspost 23 en 24 dec. 2009

De risico’s van de draadloze revolutie

Auteur: Rokus Vuur

gsm-bellen
De draadloze revolutie kent zijn zegeningen, maar we worden daarmee ook opgezadeld met een onzichtbare vorm van vervuiling waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. Moeten we nog jarenlang wetenschappelijk onderzoek afwachten of kan er nu al iets aan gedaan worden? Vandaag deel 1 over de risico’s. Morgen het vervolg.

Inderdaad, draadloze technologie. Waarschijnlijk is er, historisch gezien, nooit een technische ontwikkeling geweest die zo snel en zo diep in de maatschappij is doorgedrongen als die van de draadloze. Vooral de mobiele telefoon is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken en wordt, als je naar de jeugd kijkt, al bijna ervaren als eerste levensbehoefte. Gemak dient de mens en, in een tijd van snelle communicatie, is het belangrijk om altijd, overal en over alles geïnformeerd te blijven. Je gaat je afvragen hoe de mensheid heeft kunnen overleven vóór het draadloze tijdperk. Toegegeven, het is leuk, het is handig en ik wil het hebben.

Naar de prijs die er voor betaald moet worden kijken we liever niet. Zolang deze alleen in euro’s is uit te drukken, is het leed nog te overzien. In het ergste geval hebben we nog de schuldhulpverlening, maar daar is nog nooit iemand aan dood gegaan.

Maar, net als veel medicijnen, heeft de draadloze revolutie ook bijverschijnselen. Zoals de industriële revolutie uiteindelijk de wereld fysiek heeft vervuild en naar een kookpunt stuwt, vervuilt de draadloze de wereld met elektromagnetische straling.

Elektromagnetische straling zal niet zo gauw verboden worden, die is er altijd geweest, maar de draadloze techniek gebruikt deze straling op een manier die ongezond is.

Wat is het verschil?

gsm-mastHet is niet zo moeilijk je daar iets bij voor te stellen. Zolang het universum bestaat is er elektromagnetische straling. Het komt voor in verschillende frequenties en golflengtes. Zichtbaar licht is een verschijningsvorm, maar ook gamma, röntgen en radiostraling. Zolang de wereld bestaat wordt ze met deze straling geconfronteerd. Sommige zijn gevaarlijk, andere niet en soms moet je gewoon voorzichtig zijn (je moet ook niet te lang in de zon blijven liggen). Gelukkig wordt het merendeel van de gevaarlijke straling door de atmosfeer tegengehouden, maar een belangrijk deel wordt wel doorgelaten.

Er wordt vermoed dat elektromagnetische straling een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde, feit is dat het een rol heeft gespeeld (speelt) in de evolutie van leven. Eigenlijk spreekt dat voor zich. Volgens Darwin overleeft degene die zich het beste kan aanpassen aan de omstandigheden en dus ook het beste gebruik maakt van wat de omstandigheden hebben te bieden. Daarom is het niet vreemd te veronderstellen dat het leven, zoals we het nu kennen, zich heeft ontwikkeld en aangepast op een manier die gebruik maakt van de straling die er altijd is geweest.

Mensen, dieren en planten bestaan uit miljarden cellen, die samenwerken op basis van gegolfde elektromagnetische signalen met lage frequenties (0-100 Hz) en hoge frequenties (1-2 Ghz). We zijn dus elektrische wezens. Kijk maar eens naar de signaaloverdracht door zenuwcellen en de polariteit van lichaamcellen nodig voor hun richtinggevoel. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar vogels die hun weg vinden via het aardmagnetisme.

Zoals geldt voor het hele ecosysteem is ook hier sprake van een balans tussen mens, als onderdeel van het ecosysteem, en de omgeving. Alles hangt en werkt met elkaar samen en is gevoelig voor verstoringen.

Verstoorde balans

Elektromagnetisme is dus onderdeel van het leven zoals we dat nu kennen. De balans wordt nu verstoord door elektromagnetische straling die een kunstmatige oorsprong heeft. De straling voor bijvoorbeeld mobiele telefonie wordt gebruikt voor de overdracht van informatie. Dit gebeurt door modulatie van de elektromagnetische golven die voor mobiele telefonie worden gebruikt.

Dat betekent dat de straling geen constant karakter heeft. Ze wordt als het ware continu aan- en uitgezet, en dat ongeveer 100 keer per seconde. Dit gebeurt op zo’n overheersende manier dat lichaamcellen in een afwijkend ritme worden gedwongen en vitale biologische processen worden verstoord.

De invloed van kunstmatige elektromagnetische straling wordt in verband gebracht met een groot aantal gezondheidklachten, waaronder:

Klachten m.b.t. het zenuwstelsel: hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, uitputting, vermoeidheid, depressie en irritatie
Vermindering van het leervermogen
Verstoring van in- en doorslapen
Gedragsproblemen bij kinderen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit, leerstoornissen, groeistoornissen en ontwikkelingsproblemen
Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk
Oorruis (Tinnitus) en duizeligheid
Irritaties aan de ogen en problemen met het zicht
Veranderingen in het bloedbeeld, vooral bij kinderen: de rode bloedcellen rijpen niet meer volledig. Hierdoor zijn ze slechts beperkt in staat zuurstof te transporteren. Dit leidt tot symptomen die lijken op bloedarmoede.
Verstoring van de doorbloeding
Trombosegevaar door het verkleven van de rode bloedlichaampjes in de kleine bloedvaten
Mogelijke verergering van al aanwezige ziekten
Toename van kanker, vooral van hersentumoren
Autisme

Niet iedereen zal deze klachten bewust ervaren, maar de invloed is voor iedereen gelijk. Vooral voor kinderen en jongeren is het gevaarlijk omdat hun zenuwstelsel nog in ontwikkeling is. Bovendien is hun schedel nog dun waardoor de straling dieper in de hersenen kan doordringen. Daar komt bij dat ze over een veel langere periode dan de huidige volwassenen aan de straling van mobiele telefonie blootgesteld zullen zijn. Resultaten van Zweeds onderzoek doen voor deze groep vrezen voor een toekomstige epidemie van ziektes, waaronder vermoedelijk een vijf maal hogere kans op hersentumoren.

Bijen

En dat is nog maar een deel van het probleem. Er zijn aanwijzingen dat de straling van mobiele telefonie het ecosysteem als geheel dreigt te verstoren. Een goed voorbeeld is dat van de bijen. Er is de laatste jaren een mysterieuze terugloop van bijenpopulaties. Deze valt volgens onderzoekers mogelijk te verklaren door de opkomst van de mobiele telefoon.
De straling van mobiele telefonie verstoort waarschijnlijk de biologische radar van bijen. Een proef met mobiele telefoons in Duitsland bood verontrustende resultaten. Bijen weigerden terug te keren naar hun bijenkorf zo gauw er mobiele telefoons omheen werden geplaatst. Dat is een mogelijke verklaring waarom sommige nesten ineens leeglopen en het bijenvolk gedesoriënteerd naar een wisse dood vliegt.

De gevolgen hiervan zijn enorm, aangezien bijen in belangrijke mate bijdragen aan bevruchting van voedselgewassen en het in stand houden van het ecosysteem. Albert Einstein berekende zelfs eens dat de mens zonder bijen nog maar vier jaar te leven heeft.

Je zou verwachten dat alles uit de kast wordt gehaald om een dreigende ramp af te wenden. Maar dat valt tegen. Natuurlijk, er zijn wetenschappers, wetenschappelijke instituten, stichtingen en actiegroepen die zich met de materie bezig houden. Speurend op internet vind je er genoeg (zie onderstaande lijst met links).

Binnen de wetenschap wordt gevraagd om en gezocht naar het onweerlegbare bewijs dat er een causaal verband bestaat tussen de invloed van GSM-straling en het ontstaan van bijvoorbeeld kanker. Volgens de huidige wetenschappelijke norm zal dit bewijs alleen kunnen komen uit de vergelijking tussen twee representatieve en onderling goed vergelijkbare groepen mensen waarvan de ene wel en de andere niet beïnvloed wordt door GSM-straling. U zult begrijpen dat hier onpraktische kanten aan kleven. Kent u een plek binnen de bewoonde wereld waar de mobiele telefoon nog niet is doorgedrongen en, zo ja, wie zullen we daar heen sturen?

We zullen het dus moeten doen met de resultaten van onderzoek dat wel degelijk gedaan wordt. En die laten steeds vaker zien dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Dat is overigens voor de Gezondheidsraad in Nederland nog geen aanleiding om in beweging te komen. Begin dit jaar wist zij te melden dat er (nog) geen ‘hard’ bewijs was gevonden voor de schadelijkheid van GSM-straling en dat bij mensen die aangeven last te hebben van straling de oorzaak waarschijnlijk ligt bij ‘angst’ voor straling. Het zit dus ‘tussen de oren’. Je zult er maar last van hebben.

Stichtingen en actiegroepen doen intussen hun best om aandacht voor de problematiek te krijgen en mensen bewust te maken. Zij doen absoluut nuttig werk, zijn goed geïnformeerd, maar voelen zich wel ‘roepende in de woestijn’. Twee of drie keer per jaar is er even aandacht in de media, maar dan ebt het weer weg.

gsm-mastOverheid en industrie wachten intussen af. Ook hier is het ontbreken van ‘hard’ bewijs nog reden om voorlopig niets te doen. Terwijl heel Nederland opeens gevaccineerd moet worden tegen de Mexicaanse griep ga je je afvragen of er niet met verschillende maten wordt gemeten.

In de meeste landen om ons heen, met name Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden, worden steeds meer maatregelen genomen of aanbevolen om consumenten, vooral kinderen, in bescherming te nemen. Het Europese Parlement vaardigde onlangs een resolutie uit waarin het vraagt om:

Erkenning voor elektromagnetische overgevoeligheid;
Adequate voorlichting voor consumenten en burgers;
Strakke voorschriften voor het plaatsen van zendmasten/antennes in woonwijken en in de omgeving van scholen, crèches, ziekenhuizen, etc.;
Lagere blootstellingnormen voor elektromagnetische velden;
Toepassing van het voorzorgsprincipe (neem maatregelen wanneer daar voldoende aanwijzingen voor zijn, ook al is er nog geen wetenschappelijke consensus).

Maar in Nederland blijft het voorlopig erg rustig.

Je kunt je overigens afvragen of alle voorgestelde maatregelen wel afdoende zijn. Deze zijn hoofdzakelijk gericht op aanpassing van voorschriften en normen om de blootstelling aan elektromagnetische straling te verminderen.

Heel goed, maar wanneer is het laag genoeg? Vooral de biologische effecten treden ook op bij lage stralingsniveaus. Hoelang duurt het voordat het is gerealiseerd en toegepast? Wat is de schade die dan al is aangericht?

Mogelijkheden

Huidige stralingsnormen richten zich voornamelijk op het niveau van de straling. Dit heeft invloed op de mate waarin de straling het lichaam kan binnendringen en zorgt voor opwarming van het weefsel (vergelijk de magnetron). Dat moet inderdaad zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat in de hele discussie nauwelijks aandacht krijgt is de toepassing van bestaande technologieën die de ongewenste biologische effecten van GSM-straling kunnen voorkomen.

mobiel_stralingEr zijn nieuwe technieken beschikbaar die ingrijpen op de eigenschappen van de straling. Deze worden meestal toegepast in de vorm van een chip of een sticker die op de mobiele telefoon geplaatst kan worden. Deze chips/stickers zijn in staat om elektromagnetische straling zodanig te manipuleren dat deze door het lichaam niet meer als onnatuurlijk wordt ervaren en biologische processen niet meer worden verstoord.

Net zo goed dat het nog niet volledig bekend is via welk biologisch mechanisme straling kan leiden tot ziekte, is het vaak nog niet volledig duidelijk wat deze technieken precies doen. Feit is wel dat veel mensen er baat bij hebben, vooral diegenen die overgevoelig zijn voor straling.

Jammer genoeg worden deze technieken vaak nog niet serieus genomen. Natuurlijk is er ook kaf onder het koren, maar testen en metingen op mensen laten wel degelijk zien dat de biologische belasting duidelijk verminderd wanneer deze technieken gebruikt worden.

Je kunt je afvragen waarom er, naast het bestaande onderzoek naar de gevolgen van straling, niet ook onderzoek wordt gedaan naar de potentie van deze nieuwe technologie. Wanneer ze, naast toepassing op mobiele telefoons, bijvoorbeeld ook een toepassing zou kunnen vinden direct op zendmasten komen we een belangrijke stap dichterbij een uiteindelijke oplossing.

Hier ligt een uitdaging en een kans voor overheid en wetenschap, maar ook voor de industrie.

Kansen
microwaves
Ook binnen de telecomindustrie is er een groeiend bewustzijn ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De drie P’s van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan voor People, Planet en Profit.
De eerste ‘Eco-phone’, zoveel mogelijk vervaardigd uit natuurlijk afbreekbare materialen, is al verschenen. Dit geeft uiting aan het oog voor het milieu, de ‘P’ van Planet.
Aan de ‘P’ van People, een aspect dat nog wel eens over het hoofd wordt gezien, kan worden bijgedragen door het ‘veilig’ maken van mobiele telefoons.
De fabrikant die, bij het ontbreken van wetenschappelijke consensus, uit voorzorg op de markt komt met een telefoon, of een effectieve toepasbare techniek, waarbij het schadelijke effect van de straling is gereduceerd, geeft publiek uiting aan haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zal, gezien de huidige duurzame trend, een competitief voordeel kunnen opleveren (‘Profit’).

Hopelijk wordt de handschoen opgepakt.

Lijst met relevante artikelen en websites:

Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico’s i.v.m. elektromagnetische velden: www.stralingsrisicos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=6
Bioinitiative Report: www.bioinitiative.org/report/index.htm
StopUMTS, een kritische kijk op de gezondheidsaspecten van mobiele communicatiemiddelen: www.stopumts.nl
Het Nationaal Platform Stralingsrisico’s: www.stralingsrisicos.nl
Stichting Platform Gezondheid en Milieu: www.gezondheidenmilieu.nl
Stichting Elektrohypersensitiviteit: www.stichtingehs.nl
Stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu: www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl
Artikelen/2886/lezing_van_prof._leif_salford_in_griekenland_mei_2008
www.independent.co.uk/news/science/mobile-phone-use-raises-childrens-risk-of-brain-cancer-fivefold-937005.html

Voor het originele artikel zie:
www.pluspost.nl/de-risicos-van-de-draadloze-revolutie-1/25496 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie