Nijverdal: 51 omwonenden dienen bezwaarschrift in tegen zendmast te Hellendoorn.

dinsdag, 08 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van
1. Onderstaand bezwaarschrift en
2. Aanvraag voorlopige voorziening rechtbank Almelo
Stopumts is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


------------------------

1.

GEZAMENLIJK BEZWAARSCHRIFT N.A.V. HET BESLUIT OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN VOOR DE UMTS MAST NABIJ HET PERCEEL OMMERWEG 132-134 IN HELLENDOORN.

Aan het College van B&W èn de Gemeenteraad,
Willem Alexanderstraat 7,
7442 MA Nijverdal.
Faxnr. 0548-610505

7-9-2009

Geachte leden van College en Gemeenteraad,

Hierbij dien ik namens de stichting Stralingsarm Nederland èn voor 51 burgers van gemeente Hellendoorn een bezwaarschrift in tegen het verlenen van bouwvergunning voor de bovengenoemde mast.
Bij het exemplaar van dit bezwaarschrift, wat per e-mail aan U allen en aan behandelend ambtenaar Dhr. Dijkstra gezonden wordt, voeg ik een adressenlijst bij van deze 51 burgers.

Deze burgers hebben in hun Zienswijzen en ook op de gemeentelijke informatie-avond van 12-11-08 duidelijk kenbaar gemaakt te protesteren tegen de onvrijwillige doorstraling van henzelf en hun huisgenoten door deze voorgenomen UMTS mast van KPN. In onderstaand bezwaarschrift zullen zij overtuigend bewijs leveren van de schadelijkheid van deze elektromagnetische straling, de manipulaties door de overheid en de reeds zichtbare trendbreuk in (Europese) jurisprudentie.

Op voorhand behouden deze burgers zich het recht voor om:
• een Planschadeclaim in te dienen bij de gemeente
• KPN, de gemeente Hellendoorn als orgaan èn de verantwoordelijke gemeenteraadsleden als civiel persoon aansprakelijk te stellen voor (toekomstige) financiële en gezondheidsschade.
• zich te wenden tot een gerechtsdeurwaarder om op voorhand schadeclaims tegen hierboven genoemde partijen en personen uit te vaardigen
• de assistentie in te roepen van deskundigen, de Nationaal Ombudsman, het Europees Gerechtshof en alle andere partijen, die hen kunnen bijstaan in hun nadrukkelijke wens niet onvrijwillig 24/7 doorstraald te worden

Bij deze stellen zij de gemeente Hellendoorn aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die zij hiervoor maken moeten.

Met dit bezwaarschrift willen zij officieel vastleggen dat vanaf het moment, dat de College en Gemeenteraad dit bezwaarschrift en de geleverde wetenschappelijke bewijzen ontvangt, zij zich niet meer op het standpunt kan stellen, dat zij geen weet had van bewezen gezondheidsschade, van de dubieuze rol van adviserende (overheid)instanties en van de mogelijkheden om haar burgers wèl tegen de onvrijwillige doorstraling te beschermen.

Derhalve verzoek ik U dit bezwaarschrift ook door te sturen naar uw gemeentelijke assuradeur.

Ik verzoek U om aan ondergetekende en alle 51 burgers een schriftelijke ontvangstbevestiging te sturen en hen allen middels een schriftelijke uitnodiging in de gelegenheid te stellen dit bezwaarschrift mondeling toe te lichten voor de Commissie Bezwaarschriften.

Alvorens over te gaan tot de argumentatie, spreek ik nogmaals de hoop uit van nog veel meer burgers dan de 51 die hier genoemd worden, dat de Raadsleden zich door dit zwaarwegende en uitvoerige bezwaarschrift gesteund zullen voelen om als hoogst verantwoordelijke gezagdragers per direct tot een Antenne Nota met een verscherpt toelatingsbeleid te besluiten.

De motivering om de verleende bouwvergunning in te trekken is opgesplitst in 3 onderdelen, te weten:

A) Argumenten inzake de vaak in verweerschriften van gemeenten genoemde instanties
B) Argumenten inzake de huidige procedure.
C)Argumenten inzake nieuwe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op het reeds gaande zijnde proces.


A: Gemeentes verschuilen zich achter de Gezondheidsraad, de VNG, de Raad van State en de WereldGezondheidRaad.

De Gezondheidsraad:

*) De Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad wijdt in haar Jaarbericht 2009 gèèn enkel woord aan de Interphone Study (1), noch aan het als wetenschappelijk erkende EMF-rapport van het Ecolog Institut (2). Evenmin noemt zij het advies van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid uit sept. 2008, wat wel pleit voor toepassing van het Voorzorgsprincipe. (een samenvattende analyse zullen wij de Commissie Bezwaarschriften ruimschoots voor de Hoorzitting doen toekomen)

*) De Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad bestaat uit 10 personen, van wie slechts 1 persoon arts. De overige 9 zijn technische wetenschappers en adviseurs. Het wekt bevreemding dat zij zich oordelen aanmatigen over effecten van elektromagnetische velden op de menselijke gezondheid. Dit verklaart mijns inziens waarom zij hardnekkig vasthouden aan het dogma, dat het menselijk lichaam alleen schade kan oplopen door opwarming door elektromagnetische straling = het thermische effect. De beoordeling van a-thermische effecten valt buiten hun competentie. Omdat zij zich onthouden van het noemen van relevante medische rapporten over die a-thermische effecten, zoals de al eerder genoemde EMF studie van het Ecolog Institut en de Interphone Study, en ook geen blijk geven voornemens te zijn daartoe competente medische specialisten in de Commissie op te nemen, ondersteunt stichting Stralingsarm Nederland het ontbindingsverzoek aan de Tweede Kamer van rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen om die Commissie te ontbinden en door een meer op medische grondslag geschoolde mensen te vervangen.

*) Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft diezelfde Rechtspraktijk documenten van die Commissie openbaar weten te maken, waaruit blijkt dat haar secretaris, dhr. Erik van Rongen al sinds juni 2008 op de hoogte is van het feit, dat er met de statistische uitkomsten van het veelbesproken beruchte Zwitserse Onderzoek (COFAM 2 genaamd) gemanipuleerd is. Ook is inmiddels duidelijk dat alle achterliggende onderzoeksdata nog steeds geheim gehouden worden, waardoor noch de Gezondheidsraad, noch een der Ministeries in Nederland in staat is het rapport inhoudelijk volledig te beoordelen. Dat het onderzoek desondanks het predicaat “wetenschappelijk” krijgt, is aanleiding voor een klachtenprocedure bij het Europees Hof door reeds eerder genoemde Rechtspraktijk BAWA.

Raad van State:
*) 2 van de 10 commissieleden van de Commissie Elektromagnetische Velden hebben zelf financiële belangen in de telecom-industrie en 2 andere leden zijn uit hoofde van

hun functie niet onafhankelijk. Omdat de Raad van State in het verleden erkent heeft dat er sprake is van nevenfuncties, maar niet zover wilde gaan om het schijn van belangenverstrengeling te noemen, zal de stichting Stralingsarm Nederland haar nieuwste bevindingen in een procedure aan de Raad van State voorleggen.
Indien de de gemeente en de Commissie Bezwaarschriften dit argument serieus neemt, zou dat al voldoende grond zijn om het College van b&W te adviseren met het definitief verlenen van bouwvergunning te wachten tot dat de Raad van State hieromtrent uitspraak gedaan heeft.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
*) Het argument dat de VNG de gemeenten geen juridische beleidsruimte toe dicht om masten te weren, komt mij merkwaardig voor. Ik verwijs naar art. 174 van het Europese verdrag, waarin bepaald wordt dat bij technische toepassingen, waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat niet alle gezondheidsrisico’s bekend zijn, toepassing van dit Voorzorgsprincipe gerechtvaardigd is. Om die reden passen ca. 40 gemeenten dit Voorzorgsprincipe al toe en met het oog op het naderde Interphone Study zal dit aantal alleen maar toenemen.
De VNG was een der ondertekenaars van het Antenne Convenant in 2002, maar is daartoe niet door een Alg. Ledenvergadering daartoe opgeroepen, cq. gemachtigd. Derhalve is bijv. ook de gemeente ook niet aan dit door de VNG getekende convenant gehouden.

De WereldGezondheidOrganisatie (WHO):
*) Nu twee weken geleden door de Oostenrijkse medische wetenschapjournaliste Jane Bürgermeister een strafaanklacht (3) tegen (elementen in) de WHO heeft ingediend bij het Amerikaanse Federal Buro Investigations (FBI) wegens medeplichtigheid aan het verspreiden van het Mexicaanse varkensgriepvirus en deelname aan een terroristische organisatie, die o.a. tot doel heeft de inënting van een gemanipuleerd kwaadaardig griepvaccin wereldwijd verplicht te stellen, ontstaat er de hoogst ongewone situatie, dat een instantie, waarvan in diens Commissie Elektromagnetische Velden een llid van de Nederlandse Gezondheidsraad, zijnde Erik van Rongen, zitting heeft.
De volledige strafaanklacht, 112 pagina’s Engelstalig, is ook te vinden op onze website.

Stralingsarm Nederland zal het ministerie van Buitenlandse Zaken om een officieel standpunt te vragen, aangezien het onetisch zou zijn dat Nederlandse gemeentes nog langer verwijzen naar standpunten van een organisatie, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens bio-terrorisme.

B) Inhoudelijke argumenten voor deze procedure

*) Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad van Hellendoorn de motie van het CDA aangenomen, waarin staat (citaat): het College moet bevorderen dat zendmasten en antenneapparatuur zover mogelijk geplaatst wordt van woningen en verblijfsplaatsen van mensen zoals scholen, als blijkt dat de bewoners en direct belanghebbenden hierover hun zorgen kenbaar maken”
In de nabijheid van de UMTS-mastlocatie bevinden zich zowel huizen als een basisschool. (zie bron nr 7 en 13)

*) Het Agentschap Telecom heeft op 3-4-2008 vastgesteld dat KPN, Vodafone en T-Mobile aan de contractueel verplichte uit het Antenne Conventant van 2002 voldaan hebben en er derhalve geen verplichting voor de gemeente is om mee te moeten werken via het verlenen van bouwvergunningen.

*) De Wet Publieke Gezondheidszorg stelt in art. 2, lid c,dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de gezondheidssituatie van haar burger. Op grond van het in dit bezwaarschrift gepresenteerde bewijs acht ik de handelwijze van de gemeente hiermee in strijd.

*) Art 44 van de Woning Wet gold in het verleden als maatgevend bij het beoordelen van bouwvergunning-plichtige bouwwerken. Met het vaststellen van het Europese Verdrag
van Lissabon in 2008 wordt deze wet overvleugeld door art. 13 van het EVRM, wat stelt dat burgers recht hebben op een daadwerkelijk rechtsmiddel, indien grondwetrechten, zoals art 10 en 11 van de Nederlandse grondwet en art 8 van het EVRM, geschonden worden. (4)
Onder verwijzing naar de Nederlandse grondwet artikelen 10, 11, 20, 21 en 22 protesteren de burgers met dit bezwaarschrift tegen het feit dat zij onvrijwillig 24 per uur per dag, jaar in jaar uit doorstraald zullen worden

*) KPN, Vodafone en T-Mobile zijn sinds 2005 niet meer in staat zich te verzekeren tegen de gezondheidsschade van hun bedrijfsactiviteiten. Derhalve is het afsluiten van een Planschadeovereenkomst in het kader van art. 49 van de WRO met een partij, waarvan men vooraf weet dat zij onverzekerd is, in mijn visie een daad van Onbehoorlijk Bestuur.

*) De gemeente dient zich te realiseren dat voor omwonende burgers waardedaling van onroerend goed in de omtrek van een zendmast dreigt, welke jurisprudentie gekregen heeft dankzij de bestuursrechter in Leeuwarden. Het is veel te gemakkelijk om te verwijzen naar de planschade-overeenkomst. De gemeente gaat er gemakshalve aan voorbij dat, naast dat er een drempelbedrag voor bestaat, dit ook voor burgers een ingewikkelde procedure is.
Mijns inziens zou de gemeente in deze meer de kant van haar burgers dienen te kiezen in plaats van de zijde van multinationale telefoonbedrijven.
Voor de goede orde leg ik hierbij vast dat alle ons machtigende burgers zich het recht voorbehouden zo’n Planschadeclaim in te dien.

*) Zelfs indienen de gemeente vol houdt dat zij niet anders kan doen dan officiële richtlijnen te volgen om bouwvergunning te verlenen , dan nog is een gemeente nooit of te nimmer verplicht of daartoe te verplichten een grondstuk, waarvan zij eigenaar is, via een Zakelijk Recht of anderszins te verstrekken.

C Extra argumenten aangaande nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
*) Het Europese parlement heeft op 4 sept. 2008 met overweldigende meerderheid een motie aanvaard, waarin de Europese Commissie opgeroepen wordt om met spoed de verouderde blootstellingnormen uit 1998 te verscherpen. De Commissie EMV heeft hier op 3 april jl. de volgende maatregelen aangekondigd, die tot een betere bescherming van de burger moeten leiden. (5).
Aanleiding voor beide drastische stappen was het in augustus 2007 gepresenteerde Bio Innitiative Report (6)

*) In voetnoot nr. 2 treft u een samenvatting van de tussentijdse Interphone Study, welke een glasheldere relatie legt tussen mobiele telefonie en 4 vormen van hersenkanker. De

EC heeft in de genoemde motie haar daadkracht vastgelegd om dit onderzoek, wat al 2 jaar op definitieve publicatie wacht, boven tafel te krijgen, alsook degenen, die dit rapport alsmaar voor publicatie achterhouden.
Zelfs de Russische afdeling van de ICNIRP, de privé vereniging van mobiele
telecombedrijven, die onder geen enkel overheidstoezicht staat, maar wiens blootstellingnormen lange tijd als ongenaakbaar golden, spreekt zich uit over de gevaren van straling voor met name jonge kinderen (13)

*) Als sluitend bewijs voor de gezondheidsschade verwijzen wij U naar een patent, wat de Zwitserse producent van WiFi-apparatuur SwissCom in 2003 is ingediend. SwissCom beargumenteert de patentaanvraag voor “stralingsarme” WiFi apparatuur met een reeks van wetenschappelijke studies, die bewijzen hoe schadelijk straling is.
Ten tijde van de Hoorzitting zullen wij een Nederlandse vertaling van dit patent over leggen. (14)

*) Ruim voor de Hoorzitting zullen wij U een gemakkelijk leesbaar schema overleggen, wat ten grondslag ligt aan de besluitvorming van het Beierse parlement om niet langer het gebruik van mobieltjes en draadloos netwerk op basisscholen in haar provincie toe te staan.

*) Plaatsing van een zendmast nabij een sportpark, waar geregeld jongeren vertoeven die op grond van hun in de groei zijnde lichaam als een extra kwetsbare groep beschouwd moeten worden, is debet aan verschijnselen als slapeloosheid, stress en de onrustbarende groei van ADHD onder jongeren (7), wat hooguit koren op de molen is van de farmaceutische industrie vanwege de massale verkoop van het hoogst omstreden Ritalin.

*) In het kader van zich ontwikkelende Europese jurisprudentie, waaruit ook voor de Nederlandse rechtspraak conclusies getrokken mogen worden, wordt in bijv. België (8) en Frankrijk (9) het Voorzorgsprincipe als bindende leidraad gehanteerd om bouwvergunningen te weigeren, cq. reeds bestaande zendmasten af te breken, omdat de telecombedrijven geen bewijzen van onschadelijkheid van hun straling op de lange termijn kunnen overleggen.
Zelfs waar het in Nederland vergunningsvrije antenne-installaties op bestaande gebouwen betreft, zoals onlangs een Duitse rechtsbank vonniste (10).
In dat verband mag ook de uitspraak van het Poolse hooggerechtshof over de toepasbaarheid van het Verdrag van Aarhus (11) niet ontbreken, omdat hier klip en klaar de rol van telecombedrijven en diverse “adviesorganen” ontmaskerd wordt.
Dat de Nederlandse regering weinig nalaat om haar burgers en dus ook de burgers van gemeente Wijchen dwars te zitten in de mogelijkheden om bouwvergunningen als de huidige van KPN aan te vechten, mag duidelijk zijn. Niet voor niets wordt de Nederlandse regering door rechtspraktijk BAWA hiertoe aangeklaagd bij het Europees gerechtshof (12). Ik adviseer de gemeente en de Commissie om hiervan goed nota te nemen; als privé persoon zou het uzelf ook zomaar kunnen over komen, getuige de plannen van de telefoonbedrijven om in 2009 en 2010 nog minstens 20.000 zendmasten extra te plaatsen.

*) Ruim voor de Hoorzitting zullen wij U het complete artikel van Benjamin Adamah in de wetenschappelijke rubriek van het mei- en juli/augustusnummer van Frontier overleggen.
De auteur doet hierin verslag van diepgravend onderzoek naar millitair-politieke achtergronden, die kunnen verklaren waarom instanties als de Gezondheidsraad en de WHO opzettelijk alle onderzoek naar de zogeheten a-thermische effecten van Elektromagnetische Velden bagatelliseren.
In het artikel wordt met gedegen naam- en bronvermelding divers bewijsmateriaal, waaronder bijv. van het Internationale Rode Kruis, aangedragen.

*) Omdat voor het voortbestaan van de mens die qua voedselvoorziening erg afhankelijk is van o.a. de bijen, acht ik het raadzaam om ook te verwijzen naar het recentste rapport wat afrekent met de visie van o.a. de Landbouw Universiteit in Wageningen (ook al weer zo’n bevooroordeelde instantie), dat de massale verdwijnen van bijenvolkeren niet door elektromagnetische straling kan (lees: mag) worden veroorzaakt. (15)

Resumerend ter afronding besef ik mij terdege dat ik de gemeente Hellendoorn en Commissie Bezwaarschriften een omvangrijk dossier overhandig voor iets wat zich vooraf liet aanzien als een eenvoudig dossier over een mastje van net geen 40 meter hoog. Het zou vorig jaar als art 19 WRO, lid 3 als een “kruimelgeval” betiteld zou zijn geweest. Toch moet ik erop staan dat de gemeente en de Commissie het door mij aangedragen documentatiemateriaal bestudeert.
Ik hoop U nu duidelijk gemaakt te hebben dat deze bouwvergunningaanvraag in een veel groter kader geplaatst dient te worden.
Ik realiseer mij dat met name de aanklacht tegen de WHO, die op stralingsgebied toch al niet uitblinkt in burgervriendelijkheid met een oud-directeur die steekpenningen aannam uit de telecom-industrie en adviseurs, die financiële belangen in diezelfde telecom-industrie hebben, schokkend is. Ikzelf ben ook diep geschokt en beschouw het als mijn morele plicht om het maximale aan feiten boven tafel te brengen; immers, zolang de schuld van een verdachte niet bewezen is, moet hij als onschuldig worden beschouwd.

Ik wil de Commissie Bezwaarschriften met klem aan raden het College van B&W alvast te adviseren hangende deze procedure gèèn bouwvergunning(en) (meer )te verstrekken en met onmiddellijke ingang te adviseren het Voorzorgsprincipe toe te passen.

Hoogachtend,

Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.

Bij dit Bezwaarschrift behorende bronvermelding:

1) Interphone Study: pdf/interphoneupdate.pdf

2) Ecolog EMF: www.emf-risiko.de/projekte/pro_emf/pdf/ecolog.pdf

3) Strafaanklacht Jane Bürgermeister: www.scribd.com/full/17044758?access_key=key-ypdpmkfrlip1gi3rqgo

4) Persbericht EC. 3-4-09: www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-53234-091-04-14-911-20090401IPR53233-01-04-2009-2009-false/default_nl.htm

5) Europese Commissie bepleit strengere normen: www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf

6) Bio Innitiative Report: www.bioinitiative.org/report/docs/report.pdf

7) ADHD bij jonge kinderen documents.scribd.com/docs/1kz5r1ggb73hdrxy8xna.pdf

8) Vonnis rechtbank Gent: Juridische%20Informatie/3711

9) Vonnissen rechtbank Frankrijk: Juridische%20Informatie/3353/frankrijk_hof_in_versailles_handhaaft_uitspraak_rechter_nanterre_engelse_samenvatting

Juridische%20Informatie/3964/frankrijk_wederom_kiest_rechter_partij_voor_omwonenden_op_basis_van_het_voorzorgsbeginsel._(upd.) met daarin nog 2 belangrijke links.


10) Vonnis rechtbank Duitsland: pdf/scheiner_gutachten.pdf

11) Oordeel Aarhusverdrag hooggerechtshof Polen: pdf/AarhusUrteilPolenS.pdf


12) Aanklacht Europees hof tegen kabinet: Juridische%20Informatie/3713

13) www.stralingsarm-nederland.org/documenten/mobile%20and%20children,%20alarmsignaal%20Russische%20NC.pdf

14) Patentaanvraag SwissCom:
www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2004075583

15) Wetenschappelijk rapport over verdwijning en sterfte van bijenvolkeren:
Berichten%20Internationaal/3979/india_zendmasten_bedreigen_wel_degelijk_de__bijen

------------------------------------------

2.

GEZAMENLIJKE AANVRAAG VOORLOPIGE VOORZIENING N.A.V. HET BESLUIT OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN VOOR DE UMTS MAST NABIJ HET PERCEEL OMMERWEG 132-134 IN HELLENDOORN.


Aan de Voorzieningenrechter,
Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht,
Postbus 323,
7600 AH Almelo.
Faxnr. 0546-810188

8-9-2009

Geachte Rechter,

Burgers van de gemeente Hellendoorn, met wie ondergetekende gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend heeft tegen de bovengenoemde bouwvergunning, hebben mij gevraagd om voor hen een Voorlopige Voorziening aan te vragen.
Omwonende bezwaarmakers hebben gisteren en vanochtend gezien, dat KPN gemachtigde Square NL BV begonnen is met de bouwwerkzaamheden.

Zowel de behandelend ambtenaar vanuit afd. Bouwen en Wonen van de gemeente Hellendoorn, Dhr Dijkstra (0485-630527) als ondergetekende heeft telefonisch contact gehad met dhr. Van Hagen, contactpersoon namens Square NL BV (06-27 05 34 47) en hem erop attent gemaakt dat die handelwijze ons geen andere keus laat dan een Voorlopige Voorziening aan te vragen en de kosten daarvan op hen te verhalen.

Omwonenden zijn gebaat bij een direct vonnis, aangezien er nu reeds aanwezige begroeiing verwijderd wordt en natuurschade ontstaat.
Ik voeg een kopie van het bezwaarschrift onderaan dit faxbericht bij, evenals een adressenlijst van de bezwaarmakende burgers.

Voor de goede orde laat ik U nog weten dat de acceptgiro voor de griffierechten gestuurd kan worden aan: Mevr. Huisjes, Ommerweg 133, 7447 RC in Hellendoorn.

Tekenend met vriendelijke groet,

Juridisch adviseur Stralingsarm Nederland.

Cc: media, div. websites, burgers van Hellendoorn
Cc: Rechtbank Arnhem, media, div. websites, burgers van HellendoornLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie