Someren: Gemeente krijgt slappe knieën van KPN

woensdag, 02 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Nieuwsbank 2 sept. 2009

Gemeente Someren

Beslissing op bezwaar UMTS-masten Someren

Advies aan de gemeente van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften naar aanleiding van een door de KPN ingediend bezwaar tegen het weigeren van een bouwvergunning voor het oprichten van een zendmast.

Weigering bouwvergunning

In februari 2009 hebben burgemeester en wethouders geweigerd KPN bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een zendmast aan de Loovebaan en de Beemdstraat in Someren. Daartegen is bezwaar aangetekend door KPN. De Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften heeft aan burgemeester en wethouders advies uitgebracht. Het advies strekt er toe de bezwaren gegrond te verklaren en een nieuwe besluit te nemen op de aanvraag om bouwvergunning.

Besluit burgemeester en wethouders

Gezien het advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften en de motie van de gemeenteraad van 22 juli 2009, waarin burgemeester en wethouders verzocht worden alsnog medewerking te verlenen aan de zendmasten, hebben burgemeester en wethouders in de vergadering van 18 augustus 2009 besloten de bezwaren gegrond te verklaren.

Vervolgprocedure

Gezien het verloop van de ruimtelijke procedure betekent dit voor de zendmast aan de Beemdstraat in Someren dat burgemeester en wethouders in de vergadering van 18 augustus 2009 tevens besloten hebben daarvoor vrijstelling en bouwvergunning te verlenen.

Voor de zendmast aan de Loovebaan in Someren dient vooraleerst een wettelijke ontheffingsprocedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen te worden. Voor de publicatie daarvan verwijzen wij u naar de rubriek Bekendmakingen op deze gemeentepagina. Pas na het volgen van deze procedure kan een besluit op de aanvraag om bouwvergunning genomen worden.

Rechtsmiddelen

Gezien het feit dat het besluit van burgemeester en wethouders een besluit is dat in bezwaar is genomen, dienen belanghebbenden- indien zij zich bezwaard voelen door dit besluit- direct beroep aan te tekenen bij de sector Bestuursrecht van Rechtbank in `s-Hertogenbosch. Niet gewacht kan derhalve worden totdat een besluit op de aanvraag bouwvergunning voor de zendmast aan de Loovebaan genomen is.

Het instellen van beroep kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. Voor de verzenddatum van het besluit kunt u contact opnemen met de gemeente.

Het beroepschrift dient u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend te sturen naar de Rechtbank `s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA `s-Hertogenbosch. Beroep heeft geen schorsende werking. Indien u van mening bent dat er sprake is van spoedeisendheid dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank vragen om het treffen van een voorlopige voorziening.

Wilt u meer weten?

Geïnteresseerden kunnen het besluit en de onderliggende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1 in Someren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Merkx, beleidsmedewerker afdeling VROM, of de heer A. Kuijken, juridisch medewerker afdeling VROM, bereikbaar onder telefoonnummer (0493) 49 48 88.
Laatst gewijzigd: 01 september 2009

Voor het originele bericht zie:
www.nieuwsbank.nl/inp/2009/09/01/R266.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie