Raalte: Gemeentebestuur beroept zich onterecht op VNG, Gezondheidsraad èn jurisprudentie

donderdag, 13 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Opm Stopumts:
Het gemeentebestuur van Raalte beroept zich volgens onderstaand artikel op drie partijen; de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Gezondheidsraad en de rechterlijke macht.
Feitelijk beroept de gemeente zich echter slechts en uitsluitend op de uit (hoofdzakelijk) technici en natuurkundigen bestaande Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad omdat zowel de VNG als de rechterlijke macht zich óók op deze Commissie beroepen.
Zo wordt de burger voor de gek gehouden en is de bevolking wat de volksgezondheid betreft overgeleverd aan een groep technici (geen arts zijnde) die zich weer verschuilen achter achterhaalde stralingsrichtlijnen voor mobiele telefonie, emissienormen waartoe zij 10 jaar geleden zelf bij de opstelling met adviezen hebben bijgedragen.....


Bron: Raalte on line 13 aug 2009

Eind juni stuurde Raaltenaar Gé Halman een brief naar het college. Halman was het namelijk niet eens met de woorden die burgemeester Zoon in het burgerjaarverslag ‘DOOR’ geschreven had over de veiligheid in Roalte. Volgens Piet Zoon is Raalte een veilige gemeente. Halman is van mening dat dit niet zo is en daarbij wijst hij op de gevolgen voor de volksgezondheid van elektromagnetische velden (EMV). Verder wil hij dat het beleid van de gemeente, voor zover sprake is van een antennebeleid, aangepast wordt aan de nieuwe inzichten en nieuw verworven kennis over de gevolgen van straling… Na de reactie van het college gelezen te hebben zal Halman niet erg gestraald hebben!

Als eerste merkt het college op, dat de veiligheid die in DOOR is bedoeld een andere is dan de veiligheid waar Gé het in zijn brief over heeft. De veiligheid die in DOOR aan de orde wordt gesteld heeft betrekking op criminaliteit en de confrontatie van de burgers van de gemeente Raalte met dit verschijnsel. Uit de bij het artikel gevoegde gegevens mag worden afgeleid, dat de inwoner van de gemeente Raalte zich veilig voelt waar het gaat om sociale veiligheid. Daar hoort de veiligheid in het verkeer, de veiligheid bij evenementen etc. bij.

Volksgezondheid
De door Halman bedoelde veiligheid is volgens het college een geheel andere en heeft veel meer betrekking op de volksgezondheid. Ook dit is een aspect dat mee speelt bij het gevoel van veiligheid, maar anders dan de onderdelen die in DOOR aan de orde zijn gekomen, heeft het gemeentebestuur op dit aspect van veiligheid niet of nauwelijks een mogelijkheid een eigen beleid te ontwikkelen.

Geen antennebeleid
De oude gemeente Raalte kende een antennebeleid, maar dit had alleen betrekking op de locaties. In de tijd dat dit beleid is vastgesteld werden antennes veel minder dan tegenwoordig op en aan bestaande gebouwen en bouwwerken bevestigd, maar werden speciaal voor dat doel masten gebouwd. In het antennebeleid stonden alleen de locaties voor het realiseren van deze masten aangegeven. De volksgezondheid speelde hierbij geen rol. In het nieuwe Raalte (na de fusie met de gemeente Heino) is dit antennebeleid niet opnieuw vastgesteld.

Tegenwoordig zijn antennes over het algemeen vergunningvrij. Als zij voldoen aan de eisen die het Besluit vergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken daaraan stelt is voor het plaatsen van een antenne geen bouwvergunning vereist. Dit houdt in dat zij overal geplaatst kunnen worden als er overeenstemming is met de eigenaar van het gebouw of bouwwerk waaraan ze worden bevestigd.

Uitspraak gemeenteraad
In 2007 hebben de raad en het college van Raalte een brief ontvangen van het actiecomité Raalte Tegen Straling (waar ook Halman nauwe banden mee heeft). Daarin vraagt dit comité aandacht voor de gevaren voor toenemende elektromagnetische straling doordat steeds meer antennes worden geplaatst in de gemeente Raalte. Naar aanleiding van deze brief is uitgesproken dat geen terughoudend beleid zal worden gevoerd ten aanzien van de plaatsing van (UMTS-)antennes in de leefomgeving. Wel zal de gemeente alert blijven op landelijke ontwikkelingen en zonodig het gemeentelijk beleid daarop aanpassen.

Geen beleidsruimte
Er zijn volgens de VNG geen aanwijzingen die een terughoudend beleid ten aanzien van plaatsing van UMTS-antennes in de leefomgeving rechtvaardigen. Gemeenten hebben dus feitelijk geen beleidsruimte. Jurisprudentie ondersteunt de stelling dat gezondheidsoverwegingen geen reden zijn om de plaatsing van UMTS-masten tegen te houden. In haar jaarverslag over 2008 concludeert de Gezondheidsraad dat er geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan alledaagse niveaus van radiofrequente elektromagnetische velden tot gezondheidsproblemen leidt.

Blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV)
Het is het college bekend dat het Europarlement van mening is dat antennes, masten voor mobiele telefonie en andere bronnen van EMV op een bepaalde afstand van scholen en gezondheidscentra geplaatst moeten worden. Het parlement is ook van mening dat de Europese Commissie meer betrouwbare informatie beschikbaar moet maken over de gevolgen van blootstelling aan EMV. Het parlement maakt zich vooral zorgen over de blootstelling van kinderen aan EMV.

Tot slot
Uiteraard volgt het college de ontwikkelingen op dit gebied met grote aandacht. Zodra er aanleiding is het beleid ten aanzien van het plaatsen van antennes aan te passen zal de gemeente dat zeker doen. Op dit moment zien zij daar, gelet op de adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de adviezen van de Gezondheidsraad en de constante jurisprudentie ten aanzien van dit onderwerp, geen aanleiding toe.

Halman reageert in zijn brief aan het college op het artikel over veiligheid in het burgerjaarverslag DOOR in relatie tot de gevolgen van straling van elektromagnetische velden. Hij nodigt het college uit om samen met de werkgroep RTS (Raalte tegen Straling), onderdeel van de landelijke stichting Stralingsarm Nederland te kijken hoe de gezondheid van omwonenden van antenne installaties in de gemeente Raalte beschermd kan worden. Ik geloof niet dat men de uitnodiging aanneemt…….

Er loopt overigens op dit moment ook nog een door Halman aangespannen procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over dit hoger beroep heeft de Afdeling zich nog niet uitgesproken. Als de Raad van State niet in het voordeel van Halman handelt kan hij natuurlijk altijd weer eens een poging doen om in de gemeenteraad te komen zodat hij iets dichter bij het vuur zit. Als hij bij de watertorensoap niet zoveel foute info en onrust verstrooid had zou ik hem bijna gaan geloven…. Bijna…

Voor het originele artikel zie:
raalte-online.nl/cms/?p=2415&cpage=1#comment-1628 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie