Winsum: College van B&W zegt toe plaatsingsbesluit zendmast te heroverwegen.

maandag, 25 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Naar aanleiding van onderstaande motie heeft het college van Winsum bij monde van wethouder Johan Steen toegezegd de plaatsing van de omstreden zendmast aan de Lombok te heroverwegen en om te zien naar alternatieve locaties, De motie van CDA en ChristenUnie ''Plaatsing UMTS mast nabij Lombok 1'' is tijdens de raadvergadering van 19 mei 2009 unaniem aangenomen door de voltallige raad. Hierin wordt de wethouder dringend verzocht de verleende vergunning voor het plaatsen van een UMTS-mast in het dorp Winsum te heroverwegen en beleid te ontwikkelen. (bron: www. umts-winsum.nl ):

Motie UMTS CDA/CU Winsum: Heroverweging

Motie als bedoeld in artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Winsum.

Raadsvergadering: 19 mei 2009
Onderwerp: Plaatsing UMTS mast nabij Lombok 1

De raad van de gemeente Winsum in vergadering bijeen op 19 mei 2009,
Gelet op agendapunt 6 sub a. alsmede de gevoerde discussie in de commissie Ruimte van 27 april jl.
Overwegende dat…

* Gezondheidsrisico’s van UMTS straling nog steeds ter discussie staan.
* Niet is in te schatten hoe groot de zendcapaciteit cq stralingsbelasting zal worden bij het gebruik van de mast door meerdere providers als gevolg van de site sharing verplichting.
* Lombok weliswaar als industrieterrein te boek staat, maar woonlocaties als Ripperda, De Brake en ‘De Twaalfhoven’ zo dicht bij de beoogde mast staan dat de mast hierdoor een prominente plaats inneemt te midden van deze woonlocaties.
* In een eerdere commissiebespreking over dit onderwerp de intentie is uitgesproken nieuw te bouwen masten zo ver als mogelijk van bestaande woonbestemming te situeren.
* Er naar onze mening onvoldoende is gekeken naar alternatieve locaties en de wensen van KPN te zwaar zijn meegewogen in de keuze.
* Ondanks toezeggingen er nimmer een spreidingsplan aan de raad is overlegd.
* De beoogde locatie niet op het spreidingsplan van 2007 vermeld staat.
* De raad nimmer de gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over de (on)wenselijkheid van bepaalde locaties.
* Bij de verwerping van de bezwaren van omwonenden door het college is aangegeven dat het ijsbaanterrein vanwege nog te komen besluitvorming aangaande de bestemming moet worden uitgesloten terwijl er feitelijk al een collegebesluit, wat door de meerderheid van de raad zal worden gesteund, ligt omtrent de bestemming waardoor een UMTS mast op deze locatie tot de mogelijkheden behoort.
* Er bij ons gerede twijfel bestaat of, gezien de omvang en impact van de problematiek, de voorgenomen besluitvorming nog tot de zelfstandige bevoegdheid van het college gerekend mag worden.


Draagt het college op…

* Het voorgenomen besluit tot het afgeven van een bouwvergunning te herzien.
* Onderzoek in te stellen naar alternatieve locaties waaronder het ijsbaanterrein die tegemoetkomen aan de gezondheidskundige en esthetische bezwaren die er bestaan tegen de huidig beoogde locatie.
* De raad zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de resultaten van dit onderzoek.
* De raad zo spoedig mogelijk te voorzien van een spreidingsplan waarop toekomstige mastlocaties staan aangegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA in de gemeente Winsum
J.M. Pot H. Koopmans K.E. Wieringa-Ritzema

De fractie van de ChristenUnie in de gemeente Winsum
M.L. Kamminga H. Blok

Voor de originele tekst van de motie zie:
www.umts-winsum.nl/index.php/Nieuws-UMTS/motie-umts-cdacu-winsum-herziening.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie