Winsum: Bezwaarschrift namens omwonenden tegen vergunningsverlening zendmast

dinsdag, 19 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaand bezwaarschrift.
Stopumts is niet verantwoordelijk voor de (juridische) inhoud.


========

BEZWAARSCHRIFT N.A.V. HET VERLENENEN
VAN BOUWVERGUNNING VOOR EEN UMTS ZENDMAST NABIJ LOMBOK 1, WINSUM

Aan het College van B&W n de Gemeenteraad,
Hoofdstraat W-70
9951 AC Winsum

18-5-2009

Geachte leden van het College n de Gemeenteraad,

Het digitale asbest van 2009

Hierbij dien ik namens de stichting ons bezwaarschrift in m.b.t. het bovengenoemd voornemen.

Hevig verontruste burgers van Winsum hebben ons hiertoe benaderd en gevraagd te participeren in de procedure. Op grond van de bevindingen van het tussentijdse Interphone rapport (zie bijlage), wat een rechtstreeks verband bewijst tussen enerzijds mobiele telefonie en anderzijds 4 vormen van hersenkanker, is een uitbreiding van het aantal zendmasten in Winsum en elders in ons land ontoelaatbaar. Om die redden geven wij gehoor aan hun dringend verzoek.

Het bevreemdt ons dat de gemeente zich baseert op de adviezen van de Gezondheidsraad, welke bestaat uit een Commissie Elektromagnetische Velden, waarvan het overgrote deel merendeel niet eens arts is. Tegen deze commissie loopt een ontbindingsverzoek bij de Tweede Kamer wegens belangenverstrengeling.
Frappant is dat juist het hoogste adviesorgaan van de regering, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, in haar rapport van oktober 2008 vast stelt dat de stralingsrisicos van mobiele telecomunicatie onoverzichtelijk groot zijn. Zij pleit zelfs voor het invoeren van het Voorzorgsprincipe in de Nederlandse Grondwet. (zie bijlage)

Die Grondwet met daarin de artikelen 10, 11, 20, 21, 22 wil uw College schenden met het verlenen van bovengenoemde bouwvergunning. Ook schendt uw College artikel 8 van het EVRM. Derhalve kunnen wij uw burgers niet anders dan adviseren deze schendingen aanhangig te maken bij de bestuursrechter.
En adviseren het College met klem om de ingediende bezwaarschriften gegrond te verklaren en terug te komen op haar dwaling om voorlopige bouwvergunning te verlenen.

Aangezien uw burgers in de reeds ingediende bezwaarschriften aangegeven hebben de gemeente Winsum aansprakelijk te stellen voor (toekomstige) gezondheidsschade en economische schade door waardedaling van omliggend onroerend goed, willen wij voor de goede orde vast leggen dat de bestuursrechter in Leeuwarden vorig jaar een waardedaling van 15% vastgelegd heeft en dat in diverse gemeenten in Nederland jurisprudentie ligt in toekenningen van bezwaarschriften tegen de hoogte van aanslagen WOZ.

Hierbij mag niet onvermeld blijven, dat geen der telefoonbedrijven in Nederland verzekerd is voor de gevolgschade van hun bedrijfsactiviteiten. Dit impliceert dat de gemeente weliswaar een planschadeovereenkomst kan sluiten, maar in de wetenschap vooraf dat dit geschiedt met een onverzekerde partij, mogen burgers dit aanvechten als een vorm van onbehoorlijk bestuur.
Wij kunnen ons niet vinden in de opvatting van het College dat er geen woningen grenzen in de nabijheid van de gekozen UMTS locatie. Wij verzoeken u dan ook om in uw motivatie ons de Bezwaarschriften een geschatte calculatie bij te voegen van de waardedaling van onroerend goed in een omtrek van 400 meter rondom de geplande mast, uitgaande van de jurisprudentie van 15% waardedaling.

Gelet op de resolutie van het Europese Parlement van 2 april jl., waarin (nationale) overheden opgeroepen om het Voorzorgsbeginsel per direct toe te passen, is er juridisch gesproken absoluut voldoende draagvlak om de verleende voorlopige bouwvergunning in te trekken.

Conclusie:
Mede gelet op de grote maatschappelijke onrust onder de burgerbevolking, de jurisprudentie over waardedaling van onroerend goed rondom zendmasten en het feit dat telefoonbedrijven zich niet eens meer kunnen verzekeren voor de gevolgschade van hun bedrijfsactiviteiten, raad ik College en Raad met klem aan geen verdere medewerking meer te verlenen aan de plaatsing van UMTS masten en met onmiddellijke ingang het Voorzorgsprincipe toe te passen.

Graag worden wij in de gelegenheid gesteld om in een openbare hoorzitting, in aanwezigheid van de burgerbevolking ons bezwaarschrift nader toe te lichten en te actualiseren met de nieuwste bevindingen. Een uitnodiging daarvoor zien wij graag bijtijds tegemoet.

Hoogachtend,

St. Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie