Wijchen: 78 omwonenden van toekomstige zendmast protesteren bij de gemeente.

dinsdag, 14 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

:Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief aan de gemeente Wijchen. Stopumts is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De directie van Rechtspraktijk Haaksbergen deelt mede niet verantwoordelijk te zijn voor de totstandkoming en de inhoud van dit artikel.

ZIENSWIJZE OP HET BESLUIT OM VRIJSTELLING ART. 3.23 TE VERLENEN VOOR DE UMTS MAST NABIJ HET PERCEEL KAVELPAD 25 IN WIJCHEN.

14-4-2009

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 9000,
6600 HA Wijchen.

Geachte leden van College en Gemeenteraad,

Zoals aangegeven in onze Pro Forma Zienswijze van 10-3 jl. zouden wij uiterlijk 15-4 de Zienswijze van argumenten voorzien.

Voor de goede orde verwijzen wij naar bijlage nr 3 met daarin de namen en adressen van 78 omwonenden, welke ons schriftelijk gemachtigd hebben mede namens hen deze Zienswijze in te dienen. Wij verzoeken U aan al deze mensen persoonlijk een schriftelijke ontvangstbevestiging te sturen van deze Zienswijze en hen alvast attent te maken op de voorgenomen informatie-avond voor getroffen omwonenden van het gemeentelijk besluit om vrijstelling/bouwvergunning te verlenen voor antenne-installaties in Hernen, Niftrik en het Kavelpad in Wijchen, te houden op 26 mei as.

Ons inziens is het strijdig met de richtlijnen van de Aarhus Conventie om deze informatie-avond pas te houden, (heel) lang nadat de periode om een Zienswijze in te dienen, verlopen is. Wij verzoeken U de vrijstellingsprocedure voor Hernen, Niftrik, maar ook die aan de Buys Ballotstraat in Wijchen, na 26 mei opnieuw in procedure te brengen en ditmaal deugdelijker aan te kondigen dan met een 2-regelig berichtje op de Gemeentepagina in de Wegwijs.

Voor alle duidelijkheid leg ik hierbij nogmaals vast dat omwonenden van deze locatie onvrijwillig doorstraald worden met elektromagnetische velden en dat zulks in strijd is, en derhalve aanvechtbaar bij de rechterlijke machten, met de Grondwetartikelen 10, 11, 20,. 21 en 22 en art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De motivering van argumenten is opgesplitst in 3 onderdelen, te weten:
A) Argumenten inzake eerder door de gemeente genoemde instanties
B) Argumenten inzake eerder door de gemeente genoemde argumenten
C) Argumenten inzake nieuwe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op het reeds gaande zijnde proces.


A: Gemeente verschuilt zich achter de Gezondheidsraad, de VNG, de Raad van State.


De Gezondheidsraad:

*) De Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad wijdt in haar Jaarbericht 2008 gèèn enkel woord aan de Interphone Study (1), noch aan het als wetenschappelijk erkende EMF-rapport van het Ecolog Institut (2). Evenmin noemt zij het advies van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid uit sept. 2008, wat wel pleit voor toepassing van het Voorzorgsprincipe (bijlage1).

*) De Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad bestaat uit 10 personen, van wie slechts 1 persoon arts. De overige 9 zijn technische wetenschappers. Het wekt bevreemding dat zij zich oordelen aanmatigen over effecten van elektromagnetische velden op de menselijke gezondheid. Dit verklaart mijns inziens waarom zij hardnekkig vasthouden aan het dogma, dat het menselijk lichaam alleen schade kan oplopen door opwarming door elektromagnetische straling = het thermische effect. De beoordeling van a-thermische effecten valt buiten hun competentie. Omdat zij zich onthouden van het noemen van relevante medische rapporten over die a-thermische effecten, zoals de al eerder genoemde EMF studie van het Ecolog Institut en de Interphone Study, en ook geen blijk geven voornemens te zijn daartoe competente medische specialisten in de Commissie op te nemen, ondersteunt stichting Stralingsarm Nederland het ontbindingsverzoek aan de Tweede Kamer van rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen om die Commissie te ontbinden en door een meer op medische grondslag geschoolde mensen te vervangen.

*) Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft diezelfde Rechtspraktijk documenten van die Commissie openbaar weten te maken, waaruit blijkt dat haar secretaris, dhr. Erik van Rongen al sinds juni 2008 op de hoogte is van het feit, dat er met de statistische uitkomsten van het veelbesproken beruchte Zwitserse Onderzoek (COFAM 2 genaamd) gemanipuleerd is. Ook is inmiddels duidelijk dat alle achterliggende onderzoeksdata nog steeds geheim gehouden worden, waardoor noch de Gezondheidsraad, noch een der Ministeries in Nederland in staat is het rapport inhoudelijk volledig te beoordelen. Dat het onderzoek desondanks het predicaat “wetenschappelijk” krijgt, is aanleiding voor een klachtenprocedure bij het Europees Hof door reeds eerder genoemde Rechtspraktijk BAWA.

Raad van State:
*) 2 van de 10 commissie van de Commissie Elektromagnetische Velden hebben zelf financiële belangen in de telecom-industrie en 2 andere leden zijn uit hoofde van hun functie niet onafhankelijk. Omdat de Raad van State in het verleden erkent heeft dat er sprake is van nevenfuncties, maar niet zover wilde gaan om het schijn van belangenverstrengeling te noemen, zal de stichting Stralingsarm Nederland haar nieuwste bevindingen in een procedure aan de Raad van State voorleggen. Indien de gemeente dit argument serieus neemt, zou dat al voldoende grond zijn om met het verlenen van bouwvergunning te wachten tot dat de Raad van State hieromtrent uitspraak gedaan heeft.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten:

*) Het argument dat de VNG de gemeente Wijchen geen juridische beleidsruimte toe dicht om masten te weren, komt mij merkwaardig voor. Ik verwijs naar art. 174 van het Europese verdrag, waarin bepaald wordt dat bij technische toepassingen, waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat niet alle gezondheidsrisico’s bekend zijn, toepassing van dit Voorzorgsprincipe gerechtvaardigd is. Om die reden passen ca. 40 gemeenten dit Voorzorgsprincipe al toe en met het oog op het naderde Interphone Study zal dit aantal alleen maar toenemen.
De VNG was een der ondertekenaars van het Antenne Convenant in 2002, maar is daartoe niet door een Alg. Ledenvergadering daartoe opgeroepen, cq. gemachtigd. Derhalve is de gemeente Wijchen ook niet aan dit door de VNG getekende convenant gehouden.


B) Inhoudelijke argumenten, eerder gebezigd door de gemeente.

*) Het Agentschap Telecom heeft op 3-4-2008 vastgesteld dat KPN, Vodafone en T-Mobile aan de contractueel verplichte uit het Antenne Conventant van 2002 voldaan hebben en er derhalve geen verplichting voor de gemeente Wijchen is om mee te moeten werken via het verlenen van bouwvergunningen.

*) De Wet Collectieve Preventie Gezondheidszorg stelt dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de gezondheidssituatie van haar burger. Op grond van het in de Zienswijze gepresenteerde bewijs acht ik de handelwijze van de gemeente hiermee in strijd.

*) Art 44 van de Woning Wet gold in het verleden als maatgevend bij het beoordelen van bouwvergunningsplichtige bouwwerken. Met het vaststellen van het Europese Verdrag
van Lissabon in 2008 wordt deze wet overvleugeld door art. 13 van het EVRM, wat stelt dat burgers recht hebben op een daadwerkelijk rechtsmiddel, indien grondwetrechten, zoals art 10 en 11 van de Nederlandse grondwet en art 8 van het EVRM, geschonden worden. (4)

*) Geen der providers is sinds 2005 nog in staat zich te verzekeren tegen de gezondheidsschade van hun bedrijfsactiviteiten. Derhalve is het afsluiten van een Planschadeovereenkomst in het kader van art. 49 van de WRO met een partij, waarvan men vooraf weet dat zij onverzekerd is, in mijn visie een daad van Onbehoorlijk Bestuur.


*) De gemeente heeft een financieel gewin bij plaatsing van de zendmast. Afgezien van de leges voor de bouwvergunning toucheert de gemeente jaarlijks inkomsten voor de verhuur van zakelijk recht, wat nog eens hoger wordt als meerdere providers gebruik gaan maken van diezelfde mastlocatie.


*) De gemeente legt het argument van de waardedaling van onroerend goed in de omtrek van een zendmast, welke jurisprudentie gekregen heeft dankzij de bestuursrechter in Leeuwarden, erg gemakkelijk naast zich neer door te verwijzen naar een planschade-overeenkomst. Zij gaat er gemakshalve aan voorbij dat, naast dat er een drempelbedrag voor bestaat, dit ook voor burgers een ingewikkelde procedure is.
Mijns inziens zou de gemeente in deze meer de kant van haar burgers dienen te kiezen in plaats van de zijde van multinationals als KPN en Vodafone.


*) Beseffend dat het bij de beoordeling van deze planologische besluitvorming geen rol speelt, wil ik toch nogmaals noemen dat de gemeente het Verdrag van Aarhus schendt en geschonden heeft door haar actieve informatieplicht te verzaken. Een treffend voorbeeld daarvan is het voorlichten van haar burgers door middels van een informatie-avond, lang nadat de termijn om een zienswijze in te dienen, al verstreken is.


C Extra argumenten aangaande nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
*) Het Europese parlement heeft op 4 sept. 2008 met overweldigende meerderheid een motie aanvaard, waarin de Europese Commissie opgeroepen wordt om met spoed de verouderde blootstellingnormen uit 1998 te verscherpen. De Commissie EMV heeft hier op 3 april jl. de volgende maatregelen aangekondigd, die tot een betere bescherming van de burger moeten leiden. (3)

*) In voetnoot nr. 2 treft u een samenvatting van de tussentijdse Interphone Study, welke een glasheldere relatie legt tussen mobiele telefonie en 4 vormen van hersenkanker. De EC heeft in de genoemde motie haar daadkracht vastgelegd om dit onderzoek, wat al 2 jaar op definitieve publicatie wacht, boven tafel te krijgen, alsook degenen, die dit rapport alsmaar voor publicatie achterhouden.

*) In bijlage nr 2 treft u een gemakkelijk leesbaar schema aan, wat ten grondslag ligt aan de besluitvorming van het Beierse parlement om niet langer het gebruik van mobieltjes en draadloos netwerk op basisscholen in haar provincie toe te staan.

*) Plaatsing van een zendmast nabij een sportpark, waar geregeld jongeren vertoeven die op grond van hun in de groei zijnde lichaam als een extra kwetsbare groep beschouwd moeten worden, is debet aan verschijnselen als slapeloosheid, stress en de onrustbarende groei van ADHD onder jongeren (5), wat hooguit koren op de molen is van de farmaceutische industrie vanwege de massale verkoop van het hoogst omstreden Ritalin.

Resumerend verzoek ik het College met klem gèèn vrijstelling(en) (meer )te verstrekken en met onmiddellijke ingang te adviseren het Voorzorgsprincipe toe te passen.

Hoogachtend,

Stichting Stralingsarm Nederland.

Bij deze zienswijze behorende bronvermelding:

1) Interphone Study: pdf/interphoneupdate.pdf
2) Ecolog EMF: www.emf-risiko.de/projekte/pro_emf/pdf/ecolog.pdf
3) Persbericht EC. 3-4-09: www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-53234-091-04-14-911-20090401IPR53233-01-04-2009-2009-false/default_nl.htm
4) www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf
5) http://documents.scribd.com/docs/1kz5r1ggb73hdrxy8xna.pdf
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie