Vlissingen: Open brief Campagneteam ''Hier geen UMTS-mast'' aan de gemeenteraad. (Upd+PDF)

woensdag, 15 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief.

Vlissingen, 15 april 2009

Geachte leden van de gemeenteraad, beste mensen,

Inzake de procedure van de UMTS-mast worden jullie door het college van B&W buiten spel gezet. Artikel WRO 3.23 kent namelijk de bevoegdheid tot ontheffing uitsluitend toe aan het college. Toch staan jullie niet met echt lege handen. Wij zien nog volop mogelijkheden om jullie en de gemeenteraad als geheel te voorzien van goede argumenten. Wij hebben er een aantal gevonden:

I - Belang en noodzaak

De UMTS-mast in park Westduin zit nu ''afgezonderd'' in een WRO 3.23 procedure. Hetzelfde college treft tegelijkertijd voorbereidingen voor een algehele bestemmingsplanwijziging voor park Westduin met inspraak etc. De combinatie van 2 afzonderlijke nagenoeg synchrone WRO-procedures wekt tenminste bevreemding. Jullie vragen zouden kunnen luiden:

(1) welke BESTUURLIJKE NOODZAAK of BESTUURLIJKE NOODZAKELIJKHEID ligt aan deze splitsing van de procedures ten grondslag?
(2) welk OPENBAAR BELANG heeft het college laten wegen om de UMTS-mast via een afzonderlijke WRO 3.23 te laten lopen?
(3) welke is de BESTUURLIJKE NOODZAAK om de UMTS-mast via een afzonderlijke WRO 3.23 te laten lopen?
(4) welke BESTUURLIJKE NOODZAAK maakt het onmogelijk om de UMTS-mast mee te nemen in de algehele bestemmingsplanwijziging?
(5) welk OPENBAAR BELANG maakt het ONMOGELIJK om de UMTS-mast mee te nemen in de algehele bestemmingsplanwijziging?
(6) welk PRIVAAT BELANG maakt het ONMOGELIJK om de UMTS-mast mee te nemen in de algehele bestemmingsplanwijziging?
(7) welke is de (af)weging geweest voor het college terzake mogelijk met elkaar strijdige belangen - en met welke argumenten?

II - Principe

Een UMTS-mast van ruim 37 meter en een grondomtrek van 6 x 6 meter is ruimtelijk en planologisch GEEN KRUIMELGEVAL. Stel je alleen al die breedte en hoogte voor. Het is een ingrijpende planologische ingreep in de ''groene long'' van Vlissingen: een natuurgebied mede bestemd voor openluchtrecreatie. Jullie vragen zouden kunnen luiden:

(1) op basis van welke BESTUURSRECHTELIJKE TITEL eigent zich het college de inzet van WRO 3.23 toe voor de UMTS-mast?
(2) welke in het bestemmingsplan ''Westduin I'' opgenomen uitzonderingen, om af te wijken van het plan, zijn van toepassing op de UMTS-mast?
(3) op basis van welk BELANG kan de gemeenteraad NIET worden betrokken bij de besluitvorming?
(4) op basis van welke BESTUURLIJKE ARGUMENTEN kan de gemeenteraad NIET worden betrokken bij de besluitvorming?
(5) op basis van welke OPENBAAR-BELANG-ARGUMENTEN kan de gemeenteraad NIET worden betrokken bij de besluitvorming?

Als een meerderheid in de raad van mening is dat de (1) UMTS-mast KAN of MOET worden meegenomen in de algehele bestemmingsplanwijziging (2) toepassing van WRO 3.23 niet aan de orde is of kan zijn en daar een motie over aanneemt dan zal het college moeten buigen. Zelfs kunnen de gemeenteraad en jullie fracties overwegen een negatief advies in te dienen.

III - Integriteit

Processen en procedures dienen met zorg naar de burgers toe te worden gevolgd. Het college laat geen gelegenheid onbenut om zich te profileren als ''bereikbaar voor de burger'', een college dat ''actieve burgerparticipatie'' voorstaat en een college dat ''belang hecht aan tijdige en zorgvuldige voorlichting'' aan haar burgers. Henk Vonhoff heeft in de Van Randwijklezing van 2008 - in Vlissingen - aandacht gevraagd voor de wijze waarop de overheid in toenemende mate de persoonlijke vrijheid van haar burgers aantast. Hij stelde vast dat de overheid geen geheugen, geen geweten en geen moraal kent. En dat daarom altijd sprake moet zijn van zorgvuldigheid van bestuur. Burgemeester Dijkstra riep op om deze wijze woorden door te laten klinken tot in Den Haag. Waar staan hij met zijn college nu in 2009 en welke woorden herinneren hij en het college zich nu nog? Of maken hij en het college inderdaad alles van waarde helemaal weerloos? Het principe van ''behoorlijk bestuur'' en ''bestuurlijke zorgvuldigheid'' NAAR DE BURGER TOE zijn met de voorgenomen WRO 3.23 in het geding. NIET de formele en wettelijke correctheid daarvan. Het gaat om de integriteit waarmee het college terzake optreedt naar haar eigen burgers. De wijk en vele anderen voelen zich overvallen en de weerstand groeit met de dag. Jullie mogelijke vragen:

(1) waarom is er, ondanks verzoeken daartoe van inwoners en belanghebbenden, geen (enkel) overleg met hen geweest?
(2) waarom is er, ondanks verzoeken daartoe van inwoners en belanghebbenden, geen (enkele) uitleg/toelichting gegeven over de procedure en het proces?
(3) waarom is er, ondanks verzoeken daartoe van inwoners en belanghebbenden, geen (enkel) contact met hen geweest?
(4) waarom is er, ondanks verzoeken daartoe van inwoners en belanghebbenden, geen (enkel) signaal naar hen uitgegaan terzake begrip en aandacht?
(5) waarom is er, ondanks een verzoek via de wijkraad Paauwenburg, geen bijeenkomst belegd voor inwoners en belanghebbenden?
(6) waarom is er, ondanks alle genoemde verzoeken, door Peter Stok gereageerd met de ''nuchtere constatering'' dat het dossier ter inzage ligt?
(7) waarom is de informatiemap over de UMTS-mast pas in het informatierek in de hal van het stadhuis pas geplaatst NADAT DAAROM EXPLICIET IS VERZOCHT?
(8) waarom moeten inwoners LEGES BETALEN voor een kopie van die map en voor ELKE AFZONDERLIJKE KOPIE?
(9) waarom ONTBREKEN BELANGRIJKE DOCUMENTEN in de informatiemap: zoals het aantal zenders nu en/of later, de zendsterkte, de veldsterkte, het bereik, toekomstige uitbreidingsopties etc. etc.

IV Vlissingen promotie

Wij zijn, net als jullie trots op ons park, onze wijk en op de stad Vlissingen. Naast alle kritische noten hebben wij ook nagedacht over kansen voor Vlissingen als stad.En de Vlissingen-promotie. De Oostenrijkse stad Salzburg heeft, in overleg met burgers, operators en EMR-deskundigen, lagere blootstellingslimieten ingesteld dan die momenteel in Nederland gelden. Daartoe is een convenant gesloten. Dit convenant wordt ook wel het “Salzburg Milliwatt” genoemd. Uitgangspunt van dit convenant is, dat de blootstelling aan EMR - elektromagnetische velden - zo laag als technisch redelijkerwijs mogelijk is, voor mens, plant en dier, is gerealiseerd door het treffen van specifieke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn speciale ''kleine'' antennes die in een specifieke richting en regio uitzenden en het selecteren van de meest gunstige locaties voor de antennes en steunzenders. Daarnaast wordt door de operators gebruik gemaakt van een zenderpark dat per antenne-inrichting een minder intensieve EMR-veldsterkte produceert. Een Vlissingse variant op dit “Salzburger Milliwatt” zal stellig bijdragen aan een imagoversterkende Vlissingen-promotie en aan een gezond leef- en woonmilieu voor alle huidige en toekomstige generaties. In de stad zelf en zeker ook in de kernen die bij Vlissingen horen. Wij hebben daarom ''Vlissingen Bruisend Bereikbaar'' bedacht. Een campagne-titel die wij GRATIS aanbieden en zonder enig voorbehoud op rechten onzerzijds. Maak er gebruik van, werk het concept praktisch uit en voeg daarmee iets waardevols toe aan Vlissingen, haar kernen en het milieu!

V - Verspilling & Verkwisting

De weerstand tegen de wijze waarop dit college zich tot op heden opstelt en zich bedient van stille voorbereiding groeit met de dag. Inmiddels komen er ook steunbetuigingen binnen uit de wijde omtrek van de mastlocatie. Logisch, want het park heeft een groenbestemming tot een straal van 10 kilometer in omtrek tot aan Midelburg toe. De locale website www.hiergeenmast.nl is manifest en wordt druk bezocht. De handtekeningenactie loopt als een trein. De acties zullen niet stoppen als het college onverhoopt zou doorzetten met het voorgenomen ontwerpontheffingsbesluit. De aktiebereidheid is groot en wordt breed gedragen. Er is voldoende deskundigheid aanwezig. Jullie hebben vast wel beeld en geluid bij de langslepende en dure touwtrekkerij die zal volgen op een positief besluit van het college.
En waar is dat allemaal voor nodig? Om ons recht te halen? Ja! Om op te komen voor het park en de habitat die het vormt, voor bedreigde en beschermde flora en fauna, en die bedreigde flora en fauna zelf op de beoogde mastlocatie? Ja! Omdat de wet ons de mogelijkheeden daartoe geeft? Ja! Omdat wij dit allemaal zo nodig zoeken? EEN VOLMONDIG NEE! Wij worden daartoe gedwongen door een overheid die daadkracht en inkomsten stelt boven alles van waarde! De rechtsgang is onze enige optie zo lijkt het. Wat een geld- en energieverspilling! Verkwisting van ons dure belastinggeld, overuren voor ambtenaren die ook maar gestuurd worden, juristen die hun boterhammen al weer voor jaren vet belegd zien, een monddood gemaakte gemeenteraad die achter de feiten aanloopt, een college dat regeert OVER haar burgers en een stad die uiteindelijk gevangen blijft in de naweeën van het prestige en de ambities van politici en bestuurders die er straks al helemaal niet meer zijn! Zie Henk Vonhoff!

VI - Electoraal 2010

In het zicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen is onze adressenlijst inmiddels groot genoeg en ons netwerkbereik meer dan voldoende groot om iedereen in Vlissingen dan te herinneren aan de politieke voor- en tegenstanders van de UMTS-mast. Wij willen het echter niet zover laten komen. Helpen ons om dit alles te voorkomen en zorg dat dit college tot bestuurlijke inkeer wordt gebracht.

VII - Wie zijn wij?

Wij zijn ''gewone'' hardwerkende mensen. Net als jullie. En zeer beslist geen ''oproerkraaiers''. Wel betrokken en strijdvaardig. Een overval, als deze, lijdzaam accepteren, kan niet in rede worden gevergd. Wij en ook jullie verdienen respect. Henk Vonhoff stelde in zijn Van Randwijklezing ook nog dat ''de overheid is aangesteld DOOR haar burgers en niet OVER haar burgers''. Respect is, zo blijkt onder het huidige gesternte, geen vanzelfsprekendheid meer. Helaas! Wij, en jullie ook, worden door dit college voor het blok gezet. Ons respect en dat van jullie kan echter worden hersteld. Door het te verdienen! Maak en houd alles van waarde niet weerloos! Het is onze en ook jullie morele plicht om langs de daartoe openstaande wegen in verzet te komen. Steun ons, en jullie zelf, op basis van de argumenten die wij jullie hierbij aanreiken. Beschouw en bruis! Leuker kunnen we het niet maken. Duidelijker ook niet!

Met vriendelijke groet,
Campagneteam ''Hier geen UMTS-mast''

Guy van Thiel
Burgemeester van Woelderenlaan 64
4384LT Vlissingen

0118 - 467 802

gvthiel@planet.nlLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie