Groningen: Gemeente negeert Europees Parlement met Draadloos Groningen. Upd. +ext

dinsdag, 07 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving het volgende persbericht van stralingsvrijkind.nl .

De gemeente Groningen negeert Europees Parlement met Draadloos Groningen:

Door het Europees Parlement aangenomen teksten (559 votes in favour, 22 against and 8 abstentions) van Donderdag 4 september 2008 - Brussel

Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010

- Extract Resolutie -
21. is diep onder de indruk van het internationale rapport Bio-Initiative(8) over elektromagnetische velden, dat een synthese is van meer dan 1 500 studies ter zake en waarin in de conclusies gewezen wordt op de gezondheidsgevaren van de stralingen van mobiele telefonie, zoals gsm's, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth en draagbare telefoons met een vast basisstation (DECT-telefoons);

22. stelt vast dat de limieten voor blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden verouderd zijn, aangezien ze niet meer aangepast zijn sinds Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz(9) , dat in deze limieten uiteraard geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën noch met de aanbevelingen van het Europees Milieuagentschap of de strengere emissienormen die bijvoorbeeld in België, Italië en Oostenrijk zijn opgelegd, en dat er niets is ondernomen voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby's en kinderen;

23. verzoekt de Raad bijgevolg zijn Aanbeveling 1999/519/EG te wijzigen om rekening te houden met de beste werkmethoden van de lidstaten en aldus de strengste blootstellingsnormen vast te leggen voor alle apparaten die elektromagnetsiche golven uitzenden in het frequentiebereik 0,1 MHz - 300 GHz;

De originele teksten van het Europees Parlement vindt u op;
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//NL .

Deze tekst kan uitgebreid worden met artikel 27:

Het Europees Parlement,
27. is buitengewoon bezorgd over het feit dat verzekeringsmaatschappijen de dekking van risico's die verband houden met EMV's steeds vaker buiten de WA-polissen houden, waaruit op te maken valt dat de Europese verzekeraars hun interpretatie van het voorzorgsbeginsel reeds in de praktijk brengen;

Welke tekst inmiddels ook aan B&W Groningen is toegezonden.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie